Licytacja L-395-2014

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-395-2014 - Usługa prania wodnego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Wydział Zamówień Publicznych, Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-150
Tel.: (22) 6038608, Faks: (22) 6037642
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

254331-2014

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa prania wodnego
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prania wodnego oraz dodatkowo prasowania i/lub maglowania (dodatkowe usługi wyszczególniono w pkt. 2.) zwanych dalej usługami. 2. Usługi, o których mowa w pkt 1, będą dotyczyły niżej podanego asortymentu oraz będą wykonywane w następującym zakresie i szacowanych ilościach: a) Bielizna pościelowa - 61000 kg (maglowanie) b) Ręcznik, ścierka - 2000 kg (Ścierki maglowanie) c) Dres, koszulka i spodenki gimnastyczne - 12200 kg (prasowanie) d) Firany, zasłony - 800 kg (prasowanie) e) Czapka zimowa i letnia - 500 kg f) Koszula - 1500 kg (prasowanie) g) Kamizelka odblaskowa - 2000 kg (prasowanie) 3. Określone w kilogramach ilości prania w poszczególnym asortymencie przyjęte zostały przez Zamawiającego szacunkowo w celu wyliczenia ceny oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Faktyczna wielkość zlecanych usług, w okresie obowiązywania umowy, wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym wartość umowy nie przekroczy kwoty wynikającej z ceny oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający zleci usługi w ilości mniejszej niż określone powyżej. 4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru od Zamawiającego i zwrotu po wykonanej usłudze partii asortymentu do obiektów Zamawiającego określonych w Załączniku nr 8 do ogłoszenia zamieszczonym na stronie Zamawiającego (www.przetargi.policja.waw.pl) oraz rozładunku z/do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Koszt tych czynności Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych za usługę poszczególnego asortymentu. 5. Przekazanie i odbiór asortymentu odbywać się będzie każdorazowo w obiektach wskazanych w zleceniu spośród wymienionych w Załączniku nr 8 do ogłoszenia, przy udziale przedstawicieli Stron na podstawie dowodu „wydania-przyjęcia”. 6. Termin realizacji zamówienia: do 6 dni roboczych, w tym na odbiór asortymentu z obiektów Zamawiającego do 2 dni roboczych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego pisemnego zlecenia (dopuszcza się drogę faksową). 7.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 98.31.00.00-9
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od 01.01.2015r. przez okres 24 miesięcy lub do osiągnięcia kwoty wynikającej z ceny oferty najkorzystniejszej.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości – 5 000,00 PLN 2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania wniosków. 3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w: NBP O/O Warszawa nr konta: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000 W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w formie pieniądza, decyduje data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. 5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem, min. dwóch usług prania, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda, w ramach odrębnych umów w okresie trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych powyżej w oparciu o złożone wraz z wnioskiem dokumenty.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykorzystania zasobów innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia a także zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia – jeżeli dotyczy. Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o których mowa w pkt 4 - załącznika nr 1 do ogłoszenia o licytacji elektronicznej, może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem: a) w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia; b) w odniesieniu do tych podmiotów - oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 - załącznika nr 1 do ogłoszenia o licytacji oraz dokument wymieniony w pkt 7 - załącznika nr 1 do ogłoszenia o licytacji, jeżeli podmiot ten będzie brał osobisty udział w realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z lit. a)niniejszego ogłoszenia, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę: 1. cen wskazanych w umowie w przypadku ustawowej zmiany: a) stawki podatku VAT, która w dniu zawarcia umowy wynosi 23 % - o procentową różnicę wartości wynikającą ze zmiany stawki podatku; b) jednokrotną zmianę cen określonych w § 2 ust. 1 ogólnych warunków umowy, w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż o prognozowany na ten rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony w ustawie Budżetowej;c)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ; d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; e)w zakresie lokalizacji oraz ilości jednostek organizacyjnych podległych Komendantowi Stołecznemu Policji wskazanych w załączniku do umowy.Zmiany będą obowiązywać od dnia podpisania aneksu do umowy w ww. zakresie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.przetargi.policja.waw.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji , a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go zamawiającemu wraz z wnioskiem. Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (022) 8526080 (w godzinach: 9:00 - 13:00). Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane fax-em lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczony na stronie www.przetargi.policja.waw.pl).

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; 2) Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 334.400,00zł brutto; 3) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 1000,00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką!); 4) od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; 5) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty! Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. Z dniem 15 października 2009 r. do systemu licytacji elektronicznych UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości; 6) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 7) w toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym koszty:a)wykonania usługi prania, b. wykonania dodatkowej usługi prasowania i/lub maglowania, c. dojazdu do obiektów wskazanych w załączniku nr 8 do ogłoszenia w celu pobrania od Zamawiającego partii asortymentu przeznaczonego do prania, a następnie zwrotu asortymentu Zamawiającemu po wykonanej usłudze prania, d. rozładunku do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, e. pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT. 8) Zamawiający bezpośrednio po zamknięciu licytacji poda pod wskazanym w ogłoszeniu adresem internetowym nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano; 9) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych za poszczególne rodzaje asortymentu i wartości całego przedmiotu umowy w PLN brutto. Wypełniony i podpisany formularz cenowy (Wzór stanowi Załącznik nr 7 do ogłoszenia zamieszczony na stronie http://przetargi.policja.waw.pl) stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość przedmiotu umowy wykazana w formularzu, w rozbiciu na poszczególne rodzaje asortymentu, musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy - Załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-12-16 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, czynny w godz. 7.00. - 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:30.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

10% wartości umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 8 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie http://przetargi.policja.waw.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła