Licytacja L-395-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest remib1 z ofertą o wartości 214400PLN.
Dane zwycięzcy:
remib1 - REMI-B, REMI-B SP.J.
Strażacka 35 m. 35
43-382, Bielsko-Biała


Ogłoszenie o zamówieniu L-395-2017 - Sukcesywne wytwarzanie i dostarczanie druków na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2018 r

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

611124-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-11-23 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Sukcesywne wytwarzanie i dostarczanie druków na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2018 r

Usługi

sukcesywne wytwarzanie i dostarczanie druków na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pomocniczy opis przedmiotu zamówienia udostępnione są na stronie internetowej zamawiającego http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109.

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ( w tym podatek VAT w wysokości 23%- dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 215200,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100,00 (słownie: sto złotych) PLN.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-11-16 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-11-23 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-11-23 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie z pkt. VIII winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 3. 9.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Sukcesywne wytwarzanie i dostarczanie druków na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2018 r - Nr sprawy: ZP-P-I.271.1.107.2017.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA NR............................................... zawarta w dniu ........................................w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez: 1. ............................................................ 2 . ........................................................... zwaną dalej Zamawiającym, a ...................................................................z siedzibą w.................................................. ul. ........................................................................................................................................................................................................................................................... w imieniu, której występuje: 1.…................. 2.…................ zwanym/ą dalej Wykonawcą. Treść umowy: § 1 Umowa na wykonanie i dostawę druków na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2017 roku została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej prowadzonej na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579). § 2 Wykonawca w oparciu o odrębne zamówienia, składane pisemnie, faxem, drogą e-mail lub telefonicznie przez pracownika Zamawiającego, zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy tj. sukcesywnego wytwarzania i dostarczania druków do Zamawiającego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - wykaz/wycena druków zwanych w dalszej części umowy drukami. § 3 1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamawianych druków w okresie 5 dni roboczych, od daty otrzymania zamówienia cząstkowego od pracownika Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane, tj. budynków, które użytkuje Urząd Miasta Lublin. Poprzez dostarczenie druków należy rozumieć: dowóz, rozładunek i złożenie we wskazane miejsce. 2.Przed wykonaniem druków wymienionych w załączniku nr 1, Wykonawca na życzenie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić próbne druki do akceptacji. 3.W przypadku o którym mowa w ust. 2, Wykonawca wykona i dostarczy druki zaakceptowane przez Zamawiającego. 4.Odbiór druków zamówionych będzie następował w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w formie protokołu odbiorczego, po wcześniejszym sprawdzeniu jego jakości i ilości. 5.Koszty transportu druków w miejsce wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 6.Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.): 1) usługi poligraficzne - polegające na przygotowaniu materiałów przeznaczonych do druku ich powielaniu metodą poligraficzną, obsłudze wykrojnika i składzie wydrukowanych materiałów. 7.Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 6 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 13. 8.Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 6 ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje czynności określone w ust. 6. 9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 6 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami. 10.Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 6 11.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8 lub 9, w terminie tam wskazanym, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt. 3. 12.W przypadku dwukrotnego niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 7 lub 8, Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 13.W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności określone w ust. 6, Wykonawca każdorazowo przekazuje Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie, o którym mowa w ust. 8. § 4 1.Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. 2.Zamówienie druków, w ilości mniejszej niż określono w załączniku nr 1, nie stanowi zmiany umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego, pod warunkiem zmniejszenia ilości druków o łączną wartość nieprzekraczającą 20 % wartości zamówienia. § 5 1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczone druki w wysokości obliczonej na podstawie cen jednostkowych netto poszczególnych druków zgodnie z fakturą wystawioną w oparciu o ceny zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - wykaz/wycena druków. Płatność nastąpi z budżetu Miasta Lublin na rok 2018, dział 750, rozdział 75023, 75022, § 4300 – zadanie budżetowe; funkcjonowanie Urzędu Miasta, funkcjonowanie Rady Miasta 2.Łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto:..................zł (słownie brutto: ...................... złotych i ... groszy). 3.Zapłata za faktycznie dostarczone druki będzie następowała przelewem w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w powiązaniu z § 3 ust. 4. § 6 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1)za zwłokę w dostarczeniu zamówionych druków - w wysokości 1 % wartości zamówionych druków za każdy dzień opóźnienia, w powiązaniu z § 3, ust. 1 i ust. 4; 2)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2. 3)za nieprzedłożenie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 8 lub 9, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 4.Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień dotyczących gwarancji, rękojmi, kar umownych i odszkodowań. 5.Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. § 7 1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy lub załączników do umowy: 1) zmiana umowy w zakresie zmiany cen jest dopuszczalna w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT; 2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4.Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad ust. 3 pkt. 1) stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę; 2) ad ust. 3 pkt. 2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen; jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen. § 8 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem umowy, Podwykonawcom. 2.W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców: 1)Wykonawca wskaże Zamawiającemu części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz poda firmy Podwykonawców; 2)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców; 3)Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy Podwykonawców. 3.Wykonawca na dzień zawarcia umowy, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1).......................................; 2)........................................ § 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in.: Kodeks cywilny, ustawa Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące w trym zakresie przepisy prawa. § 10 Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. § 11 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. Załączniki: 1. Wykaz/wycena druków

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Małgorzata Kubiczek – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 13. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 13.11.2017 r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109. 3. Po wyborze oferty a przed zawarciem umowy Wykonawca winien opracować i przekazać Zamawiającemu Wycenę przedmiotu zmówienia, która będzie stanowiła załącznik nr 1 do umowy (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www. bip.lublin.eu).

Informacje o wadium


Tak

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej , w wysokości: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych); 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Wadium: Sukcesywne wytwarzanie i dostarczanie druków na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2018 r”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 3 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1.gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2.okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła