Licytacja L-399-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-399-2018 - Wydruk kalendarza ściennego trójdzielnego Programu „ Rodzina Trzy Plus” według przygotowanego projektu graficznego wraz z kopertą.

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

647243-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wydruk kalendarza ściennego trójdzielnego Programu „ Rodzina Trzy Plus” według przygotowanego projektu graficznego wraz z kopertą.

Usługi

Wydruk kalendarza ściennego trójdzielnego Programu „Rodzina Trzy Plus” według przygotowanego projektu graficznego (załącznik poniżej do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia) wraz z kopertą wg niżej podanych parametrów: • Nakład: 300 sztuk • Wymiary kalendarza: 320 x 855 mm • Papier: karton 300g Kolor: 4+0 CMYK Główka kalendarza: • oprawiana na tekturze z efektem wypukłości • Wymiary: 320 x 230 mm • Papier: karton 300g Kolor: 4+0 CMYK • Uszlachetnienie: folia mat + lakier punktowy. Podkład Plecki: • Plecki bigowane 2 razy z miejscem na reklamę: • (trzy paski od główki 2 paski - wymiary 200x 320, 3 pasek (ostatni/ 225x320) • Wymiary: 320 x 625 mm • Papier: karton 300g l Kolor: 4+0 • Uszlachetnienie: folia mat + lakier punktowy. Kalendaria: • Wymiary: 290 x 140 mm • Papier: Offset 80g • Kolor: 1 (pierwsze) i 3 (ostatnie) kalendarium – tekst czarny i czerwony na białym tle, 2 (środkowe) –tekst czarny i czerwony na tle 15 % yellow, • nazwy miesięcy i dni tygodnia w języku polskim, angielskim, niemieckim – imieniny - święta i niedziele wyróżnione na czerwono, środkowe tło kalendarium tło /15 % yellow/ - czerwone okienko. Koperta na kalendarz: • Karton jednostronnie kredowany • grubość 200 g. • Wymiary 245 mm x 330 mm. • IV. Przygotowanie i dostarczenie wydruku próbnego. Dodatkowe informacje: • Dostarczenie całego nakładu gotowych kalendarzy w opakowaniach zbiorczych po 20 – 25 sztuk, w miejsce wskazane przez Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt. • Zamawiający przekaże Wykonawcy projektem graficznym kalendarza w dniu zawarcia umowy w pliku otwartym wektorowym CDR wersja 12. Kolory CMYK, czcionki zamienione na krzywe. Główny kod CPV- 79823000-9- usługi drukowania i dostawy.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Oferty należy składać za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej: http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena ofert winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym należny podatek VAT (dotyczy podmiotów będących czynnymi płatnikami ppdatku) w wysokości 23%, a w szczególności: 1) koszty związane z drukiem kalendarza, 2) koszty opakowania kalendarzy w koperty, 3) koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem, 4) koszty próbnych wydruków. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7 Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 5 148,00 PLN . Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-12-03 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Czas od otwarcia

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 12:10.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej- w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być składane w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia winno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. 9 Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 7 9.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Wydruk kalendarza ściennego trójdzielnego Programu "Rodzina Trzy Plus" według przygotowanego projektu graficznego wraz z kopertą. Nr sprawy: ZP-P-I.271.130.2018

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 20 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, w tym: a/ Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną projektu graficznego kalendarza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy; b/ Wykonawca zobowiązuje się w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania projektu graficznego do przedłożenia zamawiającemu prób barwnych kalendarza „Rodzina trzy Plus”; c/ Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonych prób barwnych w terminie 2 dni roboczych; d/ ustala się termin 13 dni roboczych od daty akceptacji prób barwnych, o których mowa w pkt. b/ na druk i dostawę kalendarza „Rodzina trzy Plus” na wskazany przez Zamawiającego adres.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa nr _______________ Zawarta w dniu ……….. roku w Lublinie pomiędzy: 1. Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: 1) .....................................................; 2) ...............................................…… ◦ zwaną dalej Zamawiającym a 2. ....................................................., reprezentowaną przez: 1) .....................................................; 2) ..................................................… ◦ zwaną dalej Wykonawcą Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 1 1. Przedmiotem Umowy jest wydruk kalendarza ściennego trójdzielnego Programu „Rodzina Trzy Plus” według przygotowanego projektu graficznego wraz z kopertą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. § 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wydruku kalendarza ściennego trójdzielnego Programu „Rodzina Trzy Plus” według przygotowanego projektu graficznego w ilości 300 sztuk, b) zapakowania pojedynczego kalendarza w kopertę, c) dostawy kalendarzy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z usługą wniesienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia. 3. Wykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 2, tj. zanimizowaną kserokopię umów o pracę oraz oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4. W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). § 3 Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 20 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, w tym: a/ Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną projektu graficznego kalendarza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy; b/ Wykonawca zobowiązuje się w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania projektu graficznego do przedłożenia zamawiającemu prób barwnych kalendarza „Rodzina trzy Plus”; c/ Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonych prób barwnych w terminie 2 dni roboczych; d/ ustala się termin 13 dni roboczych od daty akceptacji prób barwnych, o których mowa w pkt. b/ na druk i dostawę kalendarza „Rodzina trzy Plus” na wskazany przez Zamawiającego adres. § 4 Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza ……………………….., Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, tel. …………….., e-mail: …………….. § 5 1. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w dniu dostawy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, po wcześniejszym sprawdzeniu jego ilości i jakości przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru, Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządza protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz termin ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Wykonawca odbierze od Zamawiającego wadliwie wykonany przedmiot Umowy na swój koszt. 3. Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot Umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 4. Przedmiot Umowy po usunięciu braków i wad zostanie dostarczony Zamawiającemu na adres wskazany w ust. 1. § 6 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie ….. brutto (słownie: …............................…), w tym kwota netto w wysokości ……. zł oraz należny podatek VAT w wysokości ……… zł. 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: 1) koszty związane z drukiem kalendarza, 2) koszty opakowania kalendarzy w koperty, 3) koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem, 4) koszty próbnych wydruków. 3. Wynagrodzenie zostanie wpłacone na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń z Działu 855, Rozdział 85503, § 4300, Zadanie: ZSS/W/550/00/10/0001. 4. Podstawą zapłaty faktury przez Zamawiającego jest protokół zdawczo - odbiorczy, podpisany przez obie strony umowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 5. Dane do faktury: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514. 6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. § 7 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanych i odebranych prac. § 8 1. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.1 pkt. b i d. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy, z wyłączeniem sytuacji opisanych w § 7 niniejszej umowy. 4. Niezależnie od podstaw odstąpienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 lub ust. 4, dostawy kalendarza niezgodnego z przesłanym projektem lub w ilości nieodpowiadającej przedmiotowi umowy określonej w § 2 ust.1 lit. a) - w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 5. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 6. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o potrąceniu i o jego wysokości. 7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. § 9 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) …....................................... 2) …....................................... § 10 Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. § 11 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie, 2) zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 2. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są w następujących warunkach: 1) ad pkt 1) - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2) ad pkt 2) - gdy stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 3. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w ust 1 i 2. § 12 1. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzania, sprostowania, usunięcia danych osobowych, zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr 2 do umowy, stanowiącym integralną część umowy oraz, że przekazuje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania niniejszego załącznika w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji umowy, które nie stanowią informacji podlegającej upublicznieniu, winny być traktowane jako poufne i nie powinny być udostępniane bez wyraźnej zgody strony, której te informacje dotyczą. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. § 14 Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 15 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. .................................................. ...............................................… (Zamawiający) (Wykonawca) ...............................................… (Kontrasygnata Skarbnika) W załączeniu: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Klauzula informacyjna i oświadczenie.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury jest: p. Katarzyna Podkańska-Dziubińska- Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7, telefon 81 466 30 14. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest p. Magdalena Bochniarz-Gałka - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 503, telefon 81 466 34 42. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 28.11.2018r. 3.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 3. 3.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego:https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/usługi 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 4.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 4.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 4.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 4.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 4.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 4.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 4.8. Posiada Pani/Pan: 4.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 4.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 4.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 4.9. nie przysługuje Pani/Panu: 4.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 4.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 4.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła