Licytacja L-4-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-4-2011 - Zakup materiałów biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Jerzy Jakus, Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

2941-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-01-20 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów biurowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa w 2011 r. Szczegółowy wykaz materiałów objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 1 Dostawy będą odbywały się do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4, ul. Nowa 3, ul Goldhammera 3, ul. Mickiewicza 2, ul. Brodzińskiego 1, ul. Gumniska 30 w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00. Każdorazowo dostawy będą odbywały się na podstawie kierowanych do Dostawcy pisemnych zapotrzebowań, zawierających wskazanie asortymentu wraz z ilością. Zapotrzebowanie przesłane zostanie faksem najpóźniej w terminie do 10 dnia każdego miesiąca . Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności zrealizowania pilnej dostawy, zapotrzebowanie może zostać skierowane do Dostawcy także w innym terminie. Każda dostawa musi zostać zrealizowana nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty 30.19.95.00-5
30.19.92.30-1
30.19.93.30-2

Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości 1800,00 zł w terminie wskazanym w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy PZP 1) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Handlowy O/Tarnów NR 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Wadium –Zakup materiałów biurowych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta”. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału licytacji elektronicznej. 2) W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć Wydziale Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pokój 214 lub przesłać na adres: Wydział Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pokój 214, do dnia i godziny wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy pzp. 5) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1.W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.2 ustawy, przedkłada on dokumenty i oświadczenia określone w pkt III.4.1. 2.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadkach: a)zmiany stawek podatku od towarów i usług - w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone, b)przekształceń wykonawcy lub zbycia przedsiębiorstwa. c)zmiany danych adresowych Stron lub zmiany rachunku bankowego Wykonawcy.

Termin związania ofertą

30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu licytacji

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia 2) Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 3) Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. 4) Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (22) 632 28 84. 5) Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 6) Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1)Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2) Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 3) Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4) W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 5.) Cena wywoławcza: 180 000.00 zł (brutto). 6) Minimalny krok postąpienia: 500.00 zł (brutto). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 7) System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-01-12 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Tarnowa Biuro Obsługi Mieszkańców, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, pok. 1 A

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-01-20 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-01-20 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadkach: d)zmiany stawek podatku od towarów i usług - w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone, e)przekształceń wykonawcy lub zbycia przedsiębiorstwa. f)zmiany danych adresowych Stron lub zmiany rachunku bankowego Wykonawcy. 2.Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o okolicznościach stanowiących podstawę do dokonania zmiany w umowie. 3.Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.Sprzedawca nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających z umowy w całości lub części, z zastrzeżeniem ust.1 lit. b).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła