Licytacja L-4-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-4-2012 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZGK, ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Adres pocztowy: Myśliwska 4
Miejscowość: Łochów, Kod pocztowy: 07-130
Tel.: 025/675-18-65, Faks: 025/675-13-46
Rodzaj zamawiającego: zakład budżetowy-jednostka gminna

Numer ogłoszenia w BZP:

7368-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-01-25 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego w łącznej ilości 50.000 litrów na okres grzewczy od dnia 26.01.2012 roku do dnia 31.03.2012 roku do kotłowni olejowych przy budynku komunalnym w Łopiance, OSP Ostrówek oraz Domu Pogodnej Starości w Ostrówku. 1.1 Oferowany olej opałowy musi charakteryzować się właściwościami nie gorszymi niż: -wartość opałowa 42.600 kJ/kg, -temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym pow. 56oC, -zawartość siarki max. 0,2%. -zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, -całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg, -temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC. 1.3 Przedmiot zamówienia będzie realizowany jako sukcesywne zaopatrzenie Zamawiającego w ww. opał. Dostawa do placówki nastąpi w ciągu 3 dni, po zgłoszeniu telefonicznym Zamawiającego. Rozliczenie za dostawę następować będzie w oparciu o cenę za tysiąc litrów oleju opałowego brutto deklarowaną w przetargu. 1.4 Określona ilość oleju opalowego jest ilością szacunkową i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zakupionego oleju opałowego przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.4 Oferowany olej opałowy musi odpowiadać Polskim Normom. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 23.12.21.00-9
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31 MARCA 2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
NIE JEST WYMAGANE

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a/ posiadają koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) - aktualną na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. OCENA: SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA NA PODSATAWIE ZAŁĄCZONEGO OŚWIADCZENIA

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; OCENA: SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA NA PODSATAWIE ZAŁĄCZONEGO OŚWIADCZENIA

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
OCENA: SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA NA PODSATAWIE ZAŁĄCZONEGO OŚWIADCZENIA

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
OCENA: SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA NA PODSATAWIE ZAŁĄCZONEGO OŚWIADCZENIA

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
OCENA: SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA NA PODSATAWIE ZAŁĄCZONEGO OŚWIADCZENIA

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 DNI

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

WWW.ZGKLOCHOW.PL

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto tj. (cena netto wraz z kosztami transportu i podatkiem VAT. Licytowana cena jest ceną jednostkową za 1000 litrów oleju do celów grzewczych. Wykonawca proponowaną cenę winien odnieść do średniej arytmetycznej cen publikowanych w Internecie dwóch głównych producentów oleju (PKN Orlen i GRUPA Lotos) na dzień przeprowadzenia licytacji Cena wywoławcza wynosi 4400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych) za 1000 litrów oleju. Minimalna wartość postąpienia wynosi 10.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. System dopuszcza składanie postawień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np.10.09 będzie oznaczało 10 zł i 9 groszy). Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaka proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk / złóż/.

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-01-17 14:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

SIEDZIBA ZAKŁADU

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-01-25 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-01-25 13:02:42

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ZAŁĄCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z PARAFOWANYM WZOREM UMOWY. KAŻDORAZOWO DO DOSTAWY DOŁĄCZANIE ŚWIADECTWA POTWIERDZAJACEGO SPEŁNIANIE NORM OKREŚLONYCH W SIWZ

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

TERMIN PŁATNOŚCI-30DNI UMOWA ZAWARTA NA OKRES 26.01 DO 31.03.2012

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła