Licytacja L-400-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest P.Skibinski z ofertą o wartości 18PLN.
Dane zwycięzcy:
P.Skibinski - Kyosystem, Kyosystem Piotr Skibiński
Krakowiaków 103103 m. 113
02-555, Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu L-400-2017 - Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących

Dane zamawiającego


Nazwa: CBA, CBA
Adres pocztowy: Poleczki3
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-822
Tel.: 22 437 14 00, Faks: 22 437 14 90
Rodzaj zamawiającego: Służba Specjalna

Numer ogłoszenia w BZP:

615191-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-11-28 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących

Usługi

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących

www.cba.gov.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/ o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (022) 632 28 84 (w godzinach: 9:00 - 13:00). 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox lub wyższa. 3. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Cena wywoławcza: 100,00 PLN (brutto) – Na potrzeby przeprowadzenia licytacji elektronicznej cena wykonania wydruku kolorowego i czarno-białego tj. 1 zł. została pomnożona przez 100. 2. Minimalny krok postąpienia: 1,00 PLN (brutto) 3. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie 4. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. Cena złożona w toku licytacji elektronicznej przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą.

1

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-11-22 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-11-28 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-11-28 12:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Tak

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


31.12.2019 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 2, tj. ………….. zł (słownie: ………………………………… złotych), w jednej z form określonej w art. 148 ustawy – Prawo zamówień publicznych, obejmujące okres wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, treść dokumentu ustanawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu

XIII. Informacje dodatkowe


Łączna cena brutto wykonania wydruku kolorowego oraz czarno-białego zostanie przeliczona poprzez podzielenie wyżej wymienionej ceny brutto przez 100. Cena za wydruk kolorowy - 70% licytowanej łącznej ceny brutto wykonania wydruku kolorowego oraz czarno-białego podzielona przez 100. Cena za wydruk czarno-biały - 30% licytowanej łącznej ceny brutto wykonania wydruku kolorowego oraz czarno-białego podzielona przez 100. Cena wykonania wydruku zostanie zaokrąglona po dwóch miejsc po przecinku.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła