Licytacja L-401-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-401-2013 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W 2013r.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Piotr Oniszk, Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie
Adres pocztowy: Aleja Pokoju 75
Miejscowość: Łochów, Kod pocztowy: 07-130
Tel.: 256751388, Faks: 256752404
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

187543-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-09-30 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W 2013r.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego w łącznej ilości 60.000 litrów na okres grzewczy od dnia 15.10.2013r. do dnia 31.12.2013 roku do kotłowni olejowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łochów tj. ZS Gwizdały, SP Nr 3 w Łochowie, Hala Sportowa w Łochowie.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 23.12.21.00-9
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do dnia 31.12.2013r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
OŚWIADCZENIE

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
OŚWIADCZENIE

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
OŚWIADCZENIE

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
OŚWIADCZENIE

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
OŚWIADCZENIE

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 DNI

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zoss.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 4.2 Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto tj.( cena netto wraz z kosztami transportu i podatkiem VAT. 5.2 Licytowana cena jest ceną jednostkową za 1000 litrów oleju do celów grzewczych. Wykonawca proponowaną cenę winien odnieść do średniej arytmetycznej cen publikowanych w Internecie dwóch głównych producentów oleju (PKN Orlen i GRUPA Lotos) na dzień przeprowadzenia licytacji 5.3 Cena wywoławcza wynosi 3950 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) za 1000 litrów oleju. 5.4 Minimalna wartość postąpienia wynosi 10.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. System dopuszcza składanie postawień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np.10.09 będzie oznaczało 10 zł i 9 groszy). 5.5 Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5.6 System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5.7 Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5.8 W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaka proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk / złóż/.

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-09-24 14:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ŁOCHOWIE, ALEJA POKOJU 75, 07-130 ŁOCHÓW

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-09-30 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-09-30 10:05:00

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie Zamawiającego www.zoss.pl Załącznik do SIWZ /projekt umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła