Licytacja L-402-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-402-2014 - Dostawa taśm do szybkościomierzy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Agata Szewczyk, Przewozy Regionalne sp. z o. o.
Adres pocztowy: Wileńska 14a
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-414
Tel.: +48 783 824 076, Faks: +48 22 47 33 40
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

PR-69/2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-12-16 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa taśm do szybkościomierzy
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie (zwane dalej „Ogłoszeniem”), prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej (zwanej dalej „licytacją”) na podstawie Kodeksu cywilnego. W związku z tym, że przedmiotowe zamówienie ma charakter sektorowy (zgodnie z definicją w art. 132 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), a jego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśm do szybkościomierzy określonych w Załączniku nr 5 § 2 do Ogłoszenia o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-69/2014. 3. Dostarczone produkty muszą posiadać nienaruszone cechy fabrycznego opakowania. 4. Nie dopuszcza się zamienników materiałów określonych poprzez konkretny znak towarowy. 5. Miejsce i harmonogram dostaw przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.23.20-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Całość zamówienia powinna być wykonana w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia raz w każdym z 4 trzymiesięcznych okresów. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-69/2014.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-69/2014.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-69/2014

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-69/2014.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną na platformie internetowej pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.przewozyregionalne.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-69/2014.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-69/2014.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-12-11 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-69/2014.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-12-16 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-12-16 10:45:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-69/2014.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła