Licytacja L-402-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest PGKBilgoraj z ofertą o wartości 789000PLN.
Dane zwycięzcy:
PGKBilgoraj - PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka w Biłgoraju
ŁĄKOWA13
23-400, Biłgoraj


Ogłoszenie o zamówieniu L-402-2018 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród.

Dane zamawiającego


Nazwa: Stanowisko ds.Inwestycji, Gmina Krasnobród
Adres pocztowy: 3 Maja 36
Miejscowość: Krasnobród, Kod pocztowy: 22-440
Tel.: 846607691, Faks: 846607692
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

649308-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-12-05 07:30:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród.

Usługi

1. Liczba gospodarstw domowych objęta systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Krasnobród: 1) ogólna liczba gospodarstw wynosi około 1850, 2) w budynkach wielolokalowych znajdujących się na terenie miejskim Gminy Krasnobród (tj. w Krasnobrodzie przy ul. 3Maja, Lelewela i Al. N.M.P) liczba gospodarstw wynosi około 40, 3) liczba gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej w części miejskiej Gminy Krasnobród wynosi około 775, 4) liczba gospodarstw w części wiejskiej Gminy Krasnobród wynosi około 1035. Powyższe dane o ilości gospodarstw domowych mogą ulec zmianie w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia budynków. Z tytułu zwiększenia ilości gospodarstw Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. 2. Liczba mieszkańców, którzy zadeklarowali zamieszkanie na terenie Gminy Krasnobród i są ujęci gminnym systemem gospodarki odpadami: 1) ogólna liczba mieszkańców wynosi około 5200 osób, 2) liczba mieszkańców zamieszkująca w budynkach wielolokalowych znajdujących się na terenie miejskim Gminy Krasnobród (tj. w Krasnobrodzie przy ul. 3Maja, Lelewela i Al. N.M.P) wynosi około 90 osób, 3) liczba mieszkańców zamieszkująca w zabudowie jednorodzinnej w części miejskiej Gminy Krasnobród wynosi około 2100 osób, 4) liczba mieszkańców zamieszkująca w części wiejskiej Gminy Krasnobród wynosi około 3010 osób. Powyższe dane o ilości mieszkańców mogą ulec zmianie w czasie trwania zamówienia. Z tytułu zwiększenia się liczby mieszkańców Gminy Krasnobród Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. 3. Szacuje się, że rocznie należy zapewnić worki ( z folii LDPE o pojemności min. 120 litrów) dla jednego mieszkańca w ilości: 4 szt. na szkło, 2 szt. na papier, 2 szt. na odpady ulegające biodegradacji oraz 10 szt. na metale i tworzywa sztuczne, razem rocznie około 100 tys. sztuk. Do określenia szacunkowej ilości worków jaka należy zapewnić mieszkańcom wzięto ilość zużytych worków w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. Powyższe ilości worków mogą ulec zmianie. Z tytułu zwiększenia się ilości worków jaką należy zapewnić mieszkańcom Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. 4. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przeznaczona do odbioru w ramach niniejszego zamówienia: 1) z terenu nieruchomości zamieszkałych: - około 1000 Mg – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - około 200 Mg – opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu oraz metal, - około 250 Mg – szkło oraz opakowania ze szkła, - około 40 Mg – papier, - około 60 Mg – odpady ulegające biodegradacji, - około 30 Mg – meble i odpady wielkogabarytowe, - około 15 Mg – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. 2) z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów prowadzonego przez Gminę Krasnobród: - około 40 Mg – zużyte opony, - około 20 Mg – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, - około 10 Mg – tworzywa sztuczne, - około 0,40 Mg – baterie i akumulatory, - około 0,10 Mg - środki ochrony roślin, - około 40 Mg – meble i odpady wielkogabarytowe, - około 0,40 Mg – oleje i tłuszcze, - około 10 Mg – odpady ulegające biodegradacji, - około 0,04 Mg – leki, - około 20 Mg – odpady z budowy i remontów. Do określenia szacunkowej masy przyjęto ilość odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Krasnobród oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. Powyższe ilości odpadów mogą ulec zmianie w wyniku ograniczenia lub zwiększenia wytwarzania odpadów przez mieszkańców. Z tytułu zwiększenia ilości odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. 4. Na terenie Gminy Krasnobród obowiązywać będzie mieszany system zbiórki odpadów komunalnych tj. workowo – pojemnikowy.

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawca musi posiadać następujące urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu aukcji elektronicznych prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych: 1) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. 2) Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższą. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


W części tradycyjnej licytacji elektronicznej, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się formą pisemną lub drogą elektroniczną. W części elektronicznej, przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną , zgodnie z art 77 ustawy - Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem niniejszej platformy - od otwarcia do zamknięcia licytacji. 1) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie służącym udzielaniu zamówień w trybie licytacji elektronicznej przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 2) W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia i jest to licytacja jednoetapowa. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk ten będzie aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system ni e przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Podkreślenia wymaga, że system dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). Minimalna wysokość postąpienia wynosi 10,00zł. W toku licytacji dopuszczalne jest składanie wyłącznie ofert korzystniejszych od oferty aktualnie najkorzystniejszej. W licytacji elektronicznej każdorazowo wiąże jedynie oferta najkorzystniejsza. Licytacja kończy się w określonym w ogłoszeniu o licytacji terminie jej zamknięcia

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-11-28 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-12-05 07:30:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-12-05 08:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca: a) Posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Krasnobrodu w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasnobród zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. u. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm. b) Posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992). Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dokona łącznej oceny wykonawców w zakresie spełniania wyżej opisanego warunku, przy czym Zamawiający wymaga, aby jeden z wykonawców posiadał ww. uprawnienia.

-

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

-

Określenie warunków: WARUNEK POSIADANIA ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. WARUNEK DOTYCZĄCY POSIADANIA ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym potencjałem technicznym: a)bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Krasnobród lub w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Krasnobród. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo – transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. b) pojazdami w ilości: - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych w tym co najmniej jednym pojazdem z myjką o zamkniętym obiegu wody przystosowanym do odbierania odpadów oraz mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów , - co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Pojazdy winny spełniać wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

Nie

Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 Ustawy przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 1) ODPISU z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) OŚWIADCZENIA Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu). DOKUMENTY WYMAGANE OD PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa dokument potwierdzający , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy , nie wydaje się takiego dokumentu zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy , ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby , której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, każdy z wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie musi złożyć dokumenty wyszczególnione w punktach od 1 do 2. Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w pkt. 1-2, w celu zbadania czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 Ustawy . Zamawiający żąda od wykonawcy , który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy , przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego KOMPETENCJI lub UPRAWNIEŃ do wykonywania określonej działalności zawodowej Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) WPISU do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Krasnobrodu w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasnobród zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. u. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm. b) Aktualnego ZEZWOLENIA na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ Zamawiający będzie żądał: a) WYKAZ USŁUG WYKONANYCH, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) WYKAZU NARZĘDZI, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

-

Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, które należy dostarczyć w celu spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1)Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą


okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


§ 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się odbioru i transportu do miejsc odzysku, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasnobród, pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się we wszystkich miejscowościach, oraz mieście Krasnobród wchodzących w skład Gminy Krasnobród wymienionych w (ogłoszeniu o zamówienie/opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiający zleca również, a Wykonawca podejmuje się odbioru i transportu do miejsc odzysku, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Gminę Krasnobród znajdującego się w miejscowości Majdan Wielki 398, 22-440 Krasnobród. § 2. Zakres usługi będzie obejmował obszar Gminy Krasnobród. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym: a) niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz odpady biodegradowalne o kodzie 20 02 01, b) odpady zbierane selektywnie tj. szkło oraz odpady ze szkła o kodach: 15 01 07, 20 01 02, opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura o kodach: 15 01 01, 20 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu oraz metale o kodach: 15 01 02, 20 01 39, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40, odpady biodegradowalne o kodzie: 20 02 01, c) meble i odpady wielkogabarytowe o kodzie: 20 03 07, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach: 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36. 2. Wykonawca zobowiązany jest: a) do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych z których odbierane są odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w worki o pojemności 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej odpowiednią wytrzymałość worków (tj. grubość co najmniej 60 mikronów), przeznaczonych do gromadzenia w nich odpadów zbieranych selektywnie, b) po każdorazowym odbiorze z nieruchomości zamieszkałych odpadów zebranych selektywnie pozostawić worki w ilości i kolorystyce odpowiadającej odebranym workom z odpadami. Worki należy przekazać właścicielowi nieruchomości lub pozostawić na nieruchomości w miejscu widocznym zabezpieczając je przed rozwianiem i innymi czynnikami powodującymi migrację z miejsc w których zostały pozostawione. Worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych nich odpadów, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych wszystkich odpadów komunalnych z częstotliwością: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych: - z budynków wielolokalowych zlokalizowanych w części miejskiej Gminy Krasnobród w okresie od 1 kwietnia do 30 września raz w tygodniu, a w okresie od 1 października do 31 marca raz w miesiącu, - z zabudowy jednorodzinnej części miejskiej Gminy Krasnobród w okresie od 1 kwietnia do 30 września raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 października do 31 marca raz w miesiącu, - z części wiejskiej Gminy Krasnobród raz w miesiącu, b) pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych z całego obszaru Gminy Krasnobród – raz w miesiącu, c) mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne z części wiejskiej Gminy Krasnobród – raz w roku (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zbiórki z Zamawiającym). 4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również (gdy zajdzie taka potrzeba) posprzątanie miejsc wokół wystawionych pojemników i worków z odpadami, między innymi poprzez zabranie wystawionych przy pojemnikach i workach różnego rodzaju odpadów nie umieszczonych w tych pojemnikach i workach, oraz odpadów które wysypały się z uszkodzonych lub przewróconych pojemników i worków. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ( jeden raz w miesiącu) sprawozdanie o ilości odebranych odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości zamieszkałych z podziałem na odpady zmieszane i segregowane. 6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z terenu poszczególnych nieruchomości zamieszkałych zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem odbioru odpadów. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu odbioru odpadów przed podpisaniem niniejszej umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu w trakcie realizacji zamówienia będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów 30 dni przed nastąpieniem tej zmiany. 7. Najpóźniej do dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej nieruchomości zamieszkałej harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Krasnobród na rok 2019 i 2020 oraz informację na temat sposobu segregacji odpadów. Na harmonogramach mają znajdować się również dane z nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy. 8. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00 - 20.00. 9. Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru. 10. Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem lub telefonicznie na adres Zamawiającego. 11. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, usługowej, oświatowej itp. 12. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i zagospodarowania odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w tym: zużyte opony kod: 16 01 03; zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne kody: 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36; tworzywa sztuczne kod: 20 01 39; baterie i akumulatory kody: 20 01 33*, 20 01 34; środki ochrony roślin kody: 20 01 19*, 20 01 80; meble i odpady wielkogabarytowe kod: 20 03 07; oleje i tłuszcze kody: 20 01 25, 20 01 26*, leki kody: 20 01 31*, 20 01 32; odpady z budowy i remontów kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 08 02, 17 01 82. 13. Częstotliwość i sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych z prowadzonego przez Gminę Krasnobród Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – w razie potrzeby po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego w przeciągu 7 dni. 14. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (po każdorazowym odbiorze odpadów) sprawozdanie o ilości odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje odebranych odpadów. 15. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych, Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu. 16. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. Wykaz nieruchomości, których właściciele prowadzą selektywną zbiórkę odpadów oraz tych, których właściciele takiej zbiórki nie prowadzą Zamawiający przekaże Wykonawcy przed dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w w uchwale Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”, uchwała Nr XXIV/350/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 5306 z późn. zm.) oraz do przekazywania selektywnie odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992). § 3. 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dalszej segregacji odebranych odpadów komunalnych w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować zebrane odpady komunalne w sposób, który zapewni osiągnięcie poziomów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) 2. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować zebrane odpady komunalne w sposób, który zapewni osiągnięcie poziomów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów, uniemożliwiającej odbieranie odpadów, odpady te należy przekazywać do instalacji zastępczych obsługujących dany rejon wskazanych w uchwale Nr XXIV/350/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 5306 z późn. zm.). § 4. 1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu usługi, oraz zgłaszaniu wszelkich okoliczności wpływających na należyte jej wykonanie. Kierowcy samochodów dokonujących odbioru odpadów mają być zaopatrzeni przez Wykonawcę w telefony, w celu umożliwienia stałego kontaktu w czasie świadczenia usługi. 2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w czasie trwania umowy wszelkie wymagane prawem zezwolenia na działalność realizowaną na podstawie niniejszej umowy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu półrocznych informacji i zestawień oraz sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wykonawca ma obowiązek comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów. § 5. 1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu realizacji usługi objętej umową wnosi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2. Ustala się, że okresem rozliczeniowym wykonania usługi objętej niniejszą umową jest miesiąc kalendarzowy. 3. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usługi objętej umową wynosi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Podstawą do rozliczenia usługi i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie zaakceptowany przez zamawiającego pisemny raport z wykonania przedmiotu zmówienia w danym miesiącu. Raport przygotowuje Wykonawca. 5. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w (ogłoszeniu o zamówienie/opisie przedmiotu zamówienia). 6. Faktura płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego na konto Wykonawcy nr …………………………….................... § 6. 1. W przypadku nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku nieterminowego odbioru odpadów, niedostarczenia worków do selektywnej zbiórki odpadów lub innych istotnych naruszeń warunków niniejszej umowy, Zamawiający potrąci Wykonawcy z wynagrodzenia za dany miesiąc 5% należności (miesięcznej brutto) za usługę. W przypadku powtarzających się istotnych uchybień, Zamawiający potrąca Wykonawcy 10% należności (miesięcznej brutto) za usługę. 2. Powtarzające się przypadki nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę opisane w ust. 1 stanowią podstawę dla Zamawiającego do możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy za 3 miesięcznym okresem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. W przypadku uchybienia obowiązkowi sprawozdawczemu o którym mowa w §6 ust. 3, stosuje się odpowiednio ust. 1i 2. 4. W przypadku niedopełnienia obowiązków o których mowa w § 3 niniejszej umowy, Wykonawca podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami bądź ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych do niej. § 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za niezgodny z przepisami prawa odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wszelkie szkody z usługą związane powstałe na osobach i mieniu. § 8. 1. Wszelkie i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony. 2. Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w przypadkach: a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, b) zmiany stawki podatku VAT, c) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego. § 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 § 10. 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku powtarzających się i rażących zaniedbań Wykonawcy przy realizacji podstawowych obowiązków wynikających z umowy, w szczególności w przypadku nieodbierania odpadów w terminach wynikających z harmonogramu lub stwierdzenia gospodarowania odebranymi odpadami w sposób sprzeczny z ustawą. 3. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy, nie załatwione polubownie zostaną rozpatrzone przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 11. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz (ogłoszeniu o zamówienie/opisie przedmiotu zamówienia). § 12. Niniejsza umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Krasnobrodzie; b. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie jest Ewa Górna ewa.gorna@obi24.pl tel. 575007332 c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród. d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp”; e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła