Licytacja L-404-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-404-2014 - Kontrola i monotoring konwersji danych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Anna Siennicka, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Adres pocztowy: Skoczylasa 4
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-469
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

402106-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-12-22 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kontrola i monotoring konwersji danych
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kontrola i monitoring konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego wykonywane w ramach realizacji części zadania projektowego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” na obszarze obejmującym 11 powiatów i miast województwa mazowieckiego (legionowski, przasnyski, szydłowiecki, żuromiński, miasto Siedlce, łosicki, ostrowski, otwocki, płocki, miasto Płock, sierpecki) obejmującej: 1) kontrolę techniczną rezultatów prac wykonywanych w ramach zamówienia dotyczącego konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego – VI tura w 11 jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Mazowieckiego wyszczególnionych powyżej; 2) monitoring przebiegu realizacji zamówienia publicznego dotyczącego konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - VI tura w 11 jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Mazowieckiego wyszczególnionych powyżej
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.35.61.00-9
Dodatkowe przedmioty 71.70.00.00-5
71.35.43.00-7
72.31.40.00-9

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2015 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1) wykonał co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100), a wartość każdego z wykazywanych zamówień nie może być mniejsza niż 90 000 zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100), 2) wykonał co najmniej jedno zamówienie na wykonanie: opracowania mapy zasadniczej w postaci wektorowej, lub konwersji analogowej mapy zasadniczej do postaci wektorowej lub opracowania mapy do celów projektowych w postaci wektorowej lub opracowania BDOT 500 przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 150 000 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 3) wykonał co najmniej jedno lub więcej odrębnych zamówień polegających na wykonaniu kontroli poprawności prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub kontroli opracowania mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub opracowania mapy do celów projektowych w postaci wektorowej lub kontroli opracowania BDOT 500 przy czym łączna wartość tych zamówień nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). W przypadku gdy, wykonanie wyżej opisanej kontroli było częścią innego zamówienia w wykazie należy podać wartość zamówienia w zakresie kontroli. Pod pojęciem zamówień polegających na wykonaniu kontroli poprawności prac lub opracowań nie należy rozumieć kontroli wewnętrznej tj. kontroli własnych prac lub opracowań Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), w tym: 1) 1 osobą - Kierownikiem Projektu, która spełnia łącznie następujące wymagania: posiada wykształcenie wyższe w zakresie geodezji, posiada minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, posiada doświadczenie jako kierownik projektu przynajmniej w dwóch zamówieniach polegających na kontroli poprawności: prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub opracowania mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub opracowania BDOT 500, przy czym każde z tych zamówień miało wartość nie mniejszą niż 100 000,00 brutto (słownie złotych: sto tysięcy i 00/100) oraz posiada aktualny certyfikat w zakresie zarządzania projektami APMG (APM Group Ltd) na poziomie Practitioner lub PMI (Project Management Institute) na poziomie Professional lub IPMA (International Project Management Association) na co najmniej poziomie C lub równoważny (przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, potwierdzający zaawansowane, praktyczne umiejętności zarządzania projektami) lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami oraz wykazuje się biegłą znajomością oprogramowania pakietu MS Office lub równoważnego (ze szczególnym uwzględnieniem makr i formuł), 2) 6 osobami – inspektorami nadzoru, przy czym jedna osoba będzie nadzorować poprawność wykonania zamówień na konwersję danych dla maksymalnie dwóch powiatów/miast

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową odpowiednio na kwotę 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy i 00/100)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1) Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji stanowiący zał. nr 1 do ogłoszenia i dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl. 2) Jeśli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga złożenia (oryginału) pisemnego oświadczenia tych podmiotów, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający pod pojęciem przekazywania zasobu wiedzy przez podmiot trzeci rozumie przekazywanie tej wiedzy w postaci porad, konsultacji, ale przekazywanie zasobu doświadczenia jest pojęciem obejmującym umiejętności praktyczne poprzez osobisty udział w wykonywaniu usługi, zatem nie można nabyć doświadczenia w procesie konsultacji czy doradztwa. Odwołanie się przez wykonawcę do zasobów doświadczenia podmiotu trzeciego musi mieć charakter rzeczywisty tzn. że dane zasoby będą wykorzystywane przy wykonywaniu zamówienia. Doświadczenie nie stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Nie jest więc możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Dlatego też wykonawca musi w sposób jednoznaczny określić zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. 3) W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w tym zakresie. 4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako NAJKORZYSTNIEJSZA, przed podpisaniem umowy dostarczy FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia, dostępny na stronie www.zamowienia.mazovia.pl, podając w nim cenę brutto za realizację zamówienia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w zakresie określonym we wzorze ogólnych warunków umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia, dostępnym na stronie www.zamowienia.mazovia.pl

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zamowienia.mazovia.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa,podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) Licytacja elektroniczna na kontrolę i monitoring konwersji danych państwowych będzie licytacją 1-etapową. 2) W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3) Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4) W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5) Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6) Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000,00 PLN. 7) W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8) Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto 350 000,00 PLN. 9) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-12-16 09:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-12-22 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-12-22 11:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia, dostępny na stronie www.zamowienia.mazovia.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ogłoszeniu 2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ogłoszeniu. 5) Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 6) Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia. 7) O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, członkowie konsorcjum, podwykonawcy lub członkowie grupy kapitałowej żadnej części zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2014/S 148 – 266415 z dnia 5 sierpnia 2014 r. na konwersję danych PZGiK dla 11 powiatów Województwa Mazowieckiego, tj. powiatów: legionowskiego, przasnyskiego, szydłowieckiego, żuromińskiego, miasta Siedlce, łosickiego, ostrowskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, sierpeckiego. 8) Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 9) Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków, ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien zastrzeżone informacje (dokumenty) oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowią one zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić je w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ” oraz dołączyć uzasadnienie objęcia informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła