Licytacja L-404-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Drukarnia Standruk z ofertą o wartości 18000PLN.
Dane zwycięzcy:
Drukarnia Standruk - Drukarnia Standruk, Drukarnia Standruk
Rapackiego25
20-150, Lublin


Ogłoszenie o zamówieniu L-404-2017 - Wydruk materiałów

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

613598-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-12-04 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wydruk materiałów

Usługi

1.Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów 2.Zakres zamówienia obejmuje wydruk materiałów promujących otrzymanie przez Miasto Lublin "Znaku Dziedzictwa Europejskiego" oraz "Pomnik Historii". 3.Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na druku oraz dostarczeniu do siedziby Urzędu Miasta Lublin następujących publikacji: 3.1 Broszury falcowane: 3.1.1 Kościół pw. św. Stanisława BM wraz z klasztorem dominikanów: - format: 210 x 594 mm - składana w harmonijkę na 6 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 1.1.2 Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła (dawny klasztor bernardynów): - format: 210 x 594 mm - składana w harmonijkę na 6 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 1.1.3 Kościół pw. św. Ducha: - format: 210 x 594 mm - składana w harmonijkę na 6 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 1.1.4 Kaplica Trójcy Świętej: - format: 210 x 495 mm - składana w harmonijkę na 6 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 1.1.5 Kościół pw. Świętego Krzyża (kościół akademicki): - format: 210 x 594 mm - składana w harmonijkę na 5 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 1.1.6 Klasztor dominikanów obserwantów (ob. Gmach KUL): - format: 210 x 594 mm - składana w harmonijkę na 6 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 1.1.7 Pomnik Unii Lubelskiej: - format: 210 x 396 mm - składana w harmonijkę na 4 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) Części nie mogą łamać się na zgięciach. Kolor: 4+4 CMYK Papier: kreda matowa 120 g/m2 Lakier dyspersyjny matowy na całości po obu stronach Nakład: Wersja polska: 2000 szt. Wersja angielska: 2000 szt. 3.2 Książka – Kościół pw. Świętego Ducha: Format: A4 (210 x 297 mm) Strony: 60 stron Druk: kolor 4+4 CMYK Papier: papier kreda mat 120 g/m2 Okładka Druk: kolor 4+0 CMYK. Na zewnętrznej stronie okładki folia matowa soft-touch. Druga i trzecia strona okładki bez uszlachetnień. Papier: kreda błysk 300 g/m2 Oprawa: szyto-klejona wzdłuż dłuższej krawędzi (pion) Publikacja posiada numer ISBN. Nakład: 500 szt. 3.3. Mapa „Lublin. Dziedzictwo kulturowe”: Format: 330 x 480 mm Składana do formatu 110 x 240 mm, najpierw na pół co do wysokości, a dwa razy co do szerokości. Części nie mogą łamać się na zgięciach. Kolor: 4+4 CMYK Papier: kreda matowa 170 g/m2 Lakier dyspersyjny matowy na całości po obu stronach. Nakład: Wersja polska: 2000 szt. Wersja chińska: 2000 szt. Wersja hebrajska: 2000 szt.

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT 5% dla pozycji książka (pozycja z ISBN), 23% dla pozycji broszury i mapa - dotyczy podmiotów będących czynnym płatnikiem podatku VAT). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 30.865,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100,00 (słownie: sto złotych) PLN.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-11-24 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-12-04 11:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-12-04 11:05:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed nota69. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1. Termin wykonania: 10 dni roboczych od daty przekazania do druku materiału graficznego w formie pliku elektronicznego.1.1.Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy pliki w formie elektronicznej w terminie najpóźniej 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 1.2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próbny wydruk publikacji celem uzyskania akceptacji w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego do druku materiału graficznego w formie pliku elektronicznego. 1.3. W przypadku braku ze strony Zamawiającego akceptacji przedłożonych prób barwnych Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi i zastrzeżenia drogą elektroniczną, w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania w/w prób barwnych. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego dostarczonych prób.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


§ 1 [Przedmiot Umowy] 1.Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów 2.Zakres zamówienia obejmuje wydruk materiałów promujących otrzymanie przez Miasto Lublin "Znaku Dziedzictwa Europejskiego" oraz "Pomnik Historii". 3.Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na druku oraz dostarczeniu do siedziby Urzędu Miasta Lublin następujących publikacji: 3.1. Broszury falcowane: 3.1.1 Kościół pw. św. Stanisława BM wraz z klasztorem dominikanów: - format: 210 x 594 mm - składana w harmonijkę na 6 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 3.1.2 Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła (dawny klasztor bernardynów): - format: 210 x 594 mm - składana w harmonijkę na 6 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 3.1.3 Kościół pw. św. Ducha: - format: 210 x 594 mm - składana w harmonijkę na 6 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 3.1.4 Kaplica Trójcy Świętej: - format: 210 x 495 mm - składana w harmonijkę na 6 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 3.1.5 Kościół pw. Świętego Krzyża (kościół akademicki): - format: 210 x 594 mm - składana w harmonijkę na 5 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 3.1.6 Klasztor dominikanów obserwantów (ob. Gmach KUL): - format: 210 x 594 mm - składana w harmonijkę na 6 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) 3.1.7 Pomnik Unii Lubelskiej: - format: 210 x 396 mm - składana w harmonijkę na 4 części o jednakowej wysokości (wysokość skrzydełek: 210 x 99 mm) Części nie mogą łamać się na zgięciach. Kolor: 4+4 CMYK Papier: kreda matowa 120 g/m2 Lakier dyspersyjny matowy na całości po obu stronach Nakład: Wersja polska: 2000 szt. Wersja angielska: 2000 szt. 3.2 Książka – Kościół pw. Świętego Ducha: Format: A4 (210 x 297 mm) Strony: 60 stron Druk: kolor 4+4 CMYK Papier: papier kreda mat 120 g/m2 Okładka Druk: kolor 4+0 CMYK. Na zewnętrznej stronie okładki folia matowa soft-touch. Druga i trzecia strona okładki bez uszlachetnień. Papier: kreda błysk 300 g/m2 Oprawa: szyto-klejona wzdłuż dłuższej krawędzi (pion) Publikacja posiada numer ISBN. Nakład: 500 szt. 3.3. Mapa „Lublin. Dziedzictwo kulturowe”: Format: 330 x 480 mm Składana do formatu 110 x 240 mm, najpierw na pół co do wysokości, a dwa razy co do szerokości. Części nie mogą łamać się na zgięciach. Kolor: 4+4 CMYK Papier: kreda matowa 170 g/m2 Lakier dyspersyjny matowy na całości po obu stronach. Nakład: Wersja polska: 2000 szt. Wersja chińska: 2000 szt. Wersja hebrajska: 2000 szt. 4.Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot Umowy w oparciu o przekazane przez Zamawiającego pliki elektroniczne z przygotowanym do druku materiałem. 5.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próbny wydruk publikacji celem uzyskania akceptacji w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego do druku materiału graficznego w formie pliku elektronicznego. 6.Przedmiot zamówienia należy dostarczyć – z wniesieniem – do siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta Lublin, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Złota 2, I piętro) we wskazane miejsce w pudłach kartonowych o wadze nie przekraczającej 10 kg. Rogi książki muszą być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie transportu. 7.Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń do składania (łamania), a także drukowania. 8.Wykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust.7, tj. zanonimizowaną kserokopię umów o pracę oraz oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na umowę o pracę. 9.W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane ust.7 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.7, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób, wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 10.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9 będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki. § 2 [Realizacja Umowy] 1.Termin wykonania: 10 dni roboczych od daty przekazania do druku materiału graficznego w formie pliku elektronicznego. 2.Wykonawca oświadcza, że w zakresie objętym Umową dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami pozwalającym na należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 3.Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy innej osobie/podmiotowi, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej/jego działanie, jak za własne. 4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje samodzielnie lub przy pomocy Podwykonawców. 5. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) . ..................................................... 2) ...................................................... 6.Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Lublin. 7.Strony powołują do kontaktów związanych z wykonaniem Umowy: 1)Osobą kontaktową po stronie Zamawiającego są: Katarzyna Czerlunczakiewicz, e-mail: kczerlunczakiewicz@lublin.eu, tel. (81) 4662665; Michał Trzewik, e-mail: mtrzewik@lublin.eu, tel. (81) 4662665. 2)Osobą kontaktową po stronie Wykonawcy jest/są ………………………………………….:e-mail: …………………………... , tel.: ........... 8.Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy pliki w formie elektronicznej w terminie najpóźniej 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 9.W przypadku braku ze strony Zamawiającego akceptacji przedłożonych prób barwnych Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi i zastrzeżenia drogą elektroniczną, w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania w/w prób barwnych. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego dostarczonych prób. 10.Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, poczynionych w trybie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, z zastrzeżeniem skutków wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. § 3 [Odbiór Usługi] 1.Przedmiot Umowy, o którym mowa § 1, odebrany zostanie na podstawie Protokołu Odbioru stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z procedurą odbioru opisaną w niniejszym paragrafie. 2.Odbiór przedmiotu Umowy odbywa się poprzez podpisanie Protokołu Odbioru bez uwag przez obydwie strony Umowy w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia go Zamawiającemu. 3.W przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do Protokołu Odbioru, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca przystąpi do usunięcia przedmiotu zastrzeżeń i przekaże Zamawiającemu poprawiony przedmiot odbioru w terminie 3 dni roboczych. 4.Ponowny odbiór Usług i przedstawienie Protokołu Odbioru do akceptacji nastąpi w trybie przewidzianym dla odbioru pierwotnego. § 4 [Wynagrodzenie oraz zasady płatności] 1.Wykonawca, za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………………………....……………… zł brutto (słownie: …………………………………….. złotych, 00/100) - w tym podatek VAT 5% dla pozycji książka (pozycja z ISBN), 23% dla pozycji broszury i mapa - dotyczy podmiotów będących czynnym płatnikiem podatku VAT. 2.Kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1, Zamawiający zapłaci na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT po odebraniu przedmiotu Umowy. 3.Należność płatna: dział 921, rozdział 92120, § 4300 (zadanie budżetowe: MKZ/W/185/00/10/0001). 4.Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy niezbędne do jego wykonania oraz należny podatek (dla podmiotów będących płatnikami podatku), w szczególności: koszty związane z zakupem materiałów; koszty związane z wykonaniem wydruku próbnego; koszty związane z drukiem przedmiotu Umowy; koszty związane z transportem i wniesieniem przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego. 5.Należność zostanie wypłacona na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 6.Faktura zostanie wystawiona po odbiorze przedmiotu umowy na następujące dane: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811. 7.Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. § 5 [Kary umowne i odpowiedzialność] 1.W razie przekroczenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki przysługuje kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 2.W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 3 dni robocze, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu z zachowaniem uprawnienia wynikającego z ust. 1. 3.W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi rozbieżność pomiędzy plikami przekazanymi do druku, a wydrukowanym przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub naprawienia przedmiotowych rozbieżności. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego rozbieżności, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy nienależycie wykonany element przedmiotu Umowy. 4.Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 5.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. § 6 [Postanowienia końcowe] 1.Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie. 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego z § 4 ust. 1. 3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1) - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, ad pkt 2) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 4.Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy prawo zamówień publicznych. 5.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 6.Spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. Strony jednak zastrzegają, że będą, w miarę możliwości, dążyć do polubownego załatwiania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z wykonania niniejszej Umowy. 7.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Załącznik nr 1 do Umowy: Wzór Protokołu Odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU nr …………….…. z dnia …………………… 2017 r. wykonania zamówienia udzielonego na podstawie Umowy nr …… /MKZ/17 z dnia ………………………… 2017 r. Pomiędzy: Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie, 20-109 Lublin, plac Władysława Łokietka 1, NIP: 9462575811, reprezentowaną przez: Pana ............ Pana ............... zwaną dalej „Zamawiającym”, a: …………………………………………………………………………………………………………… zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, została zawarta Umowa nr …..… /MKZ/17, na podstawie której udzielono Wykonawcy zamówienia (przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Umowie). Zamawiający niniejszym dokonuje odbioru od Wykonawcy wykonanego zamówienia, stwierdzając, jak w  poniższej tabeli: Przedmiot umowy Czy odebrano?* Stwierdzone nieprawidłowości (opisać, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono odpowiedź „Nie”) Termin usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku odbioru Tak / Nie Tak / Nie 1.Z uwagi na to, że w drugiej kolumnie tabeli zawartej w pkt. 1. Protokołu we wszystkich/nie we wszystkich* wierszach zaznaczono odpowiedź „Tak”, na tym Protokół odbioru uważa się za zakończony i jego podpisanie poniżej oznacza potwierdzenie przez obie Strony, że Zamówienie zostało/nie zostało* wykonane prawidłowo.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Iwona Wieżel – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 12. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 20.11.2017 r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien podać imię i nazwisko osoby do kontaktu po stronie Wykonawcy, wraz z adresem e-mail i numerem telefonu. 4. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 3 oraz oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Wydruk materiałów - Nr sprawy: ZP-P-I.271.1.108.2017.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła