Licytacja L-405-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest PrzetargiPBD z ofertą o wartości 528979.21PLN.
Dane zwycięzcy:
PrzetargiPBD - Anna Bundziów, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o. o.
Mickiewicza 63
67-200, Głogów


Ogłoszenie o zamówieniu L-405-2017 - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Przemków obejmująca ul. Akacjową i Topolową

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miejski Przemków, Urząd Miejski w Przemkowie
Adres pocztowy: Plac Wolności25
Miejscowość: Przemków, Kod pocztowy: 59-170
Tel.: 76 8319210, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

617002

Termin otwarcia licytacji:

2017-12-04 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Przebudowa dróg gminnych w Gminie Przemków obejmująca ul. Akacjową i Topolową

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych obejmujących ul. Topolową i ul. Akacjową na osiedlu Huta w Przemkowie. Główny zakres robót do wykonania: 1. Roboty pomiarowe, organizacja ruchu zastępczego. 2. Roboty rozbiórkowe polegające na:rozebraniu części chodnika wzdłuż krawężników z odłożeniem materiałów pozyskanych z rozbiórki celem ponownego zamontowania, rozebraniu krawężników betonowych i progów zwalniających, frezowaniu remontowanej nawierzchni drogi. 3. Roboty modernizacyjne polegające na:cząstkowej naprawie nawierzchni po frezowaniu, stabilizacji podłoża emulsją asfaltową, osadzeniu krawężników drogowych betonowych na ławie betonowej z oporem, regulacji pionowej studzienek, kratek ściekowych i zaworów gazowych i wodociągowych, wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej  gr. 5cm, uzupełnieniu chodników materiałami pozyskanymi podczas rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej po wcześniejszym zagęszczeniu podłoża, zamontowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające). 4. Roboty porządkowe:wywiezienie i utylizacja odpadów pozyskanych podczas prac rozbiórkowych.

http://umprzemkow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznych udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ (zwanej w dalszej części IDW Platformą). 2 Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców: 1) Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem Wykonawca winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 2) Wykonawca zobowiązuje się do podania właściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 3) Od wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. 4) Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. 3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet. 2) Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 1.000 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 529 979,21 zł brutto.( słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć zł 21/100 gr). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 10:00. 3. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 4. Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. 5. Zamawiający przypisze wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 6. Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 7. Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 8. W czasie trwania licytacji wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 9. Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. 2) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, 3) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. 10. Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 11. Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 12. Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-11-24 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-12-04 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-12-04 10:06:50

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych. Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania wniosków będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, Wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia, obejmującego cały okres realizacji zamówienia.

-

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (tj. uzyskał protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument) na co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu budowy dróg lub przebudowy dróg w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) o wartości równej lub wyższej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych)- 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia niezbędne do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, w specjalności drogowej, wpisaną na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego 3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem oraz minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do Informacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do niniejszej informacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej informacji. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4.

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania zamówienia: 20 kwietnia 2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej brutto przedmiotu umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do przedmiotowego postępowania

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu żąda wniesienia wadium w wysokości 12.500,00 złotych (dwanaście tysięcy pięćset złotych). Wadium należy wnieść w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W niniejszym postępowaniu oznacza to, że wadium należy wnieść przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Przemków prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Przemkowie – nr rachunku 47 86530004 0000 0000 0101 0004 (z dopiskiem na przelewie, jakiego postępowania dotyczy). 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.2 niniejszej Informacji, przed upływem terminu składania ofert(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert ). 4. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła