Licytacja L-407-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-407-2014 - Zakup materiałów biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Jerzy Jakus, Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

410368-2014

Termin otwarcia licytacji:

2015-01-08 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów biurowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa. Dostawy będą odbywały się do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa, zlokalizowanych w budynkach przy: ul. Nowa 4, ul. Nowa 3, ul Goldhammera 3, ul. Mickiewicza 2, ul. Bernardyńska 24, ul. Gumniska 30 w dni powszednie w godzinach od 800-1500. Każdorazowo dostawy będą odbywały się na podstawie kierowanych do Dostawcy pisemnych zapotrzebowań, zawierających wskazanie asortymentu wraz z ilością. Zapotrzebowanie przesłane zostanie faksem lub e-mailem najpóźniej w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności zrealizowania pilnej dostawy, zapotrzebowanie może zostać skierowane do Dostawcy także w innym terminie. Każda dostawa musi zostać zrealizowana nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, polegającego na realizacji największego możliwego zakresu zamówienia w przypadku, gdy minimalne zapotrzebowanie okaże się większe od planowanego minimalnego zakresu zamówienia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty 30.19.93.30-2
30.19.92.30-1
30.19.95.00-5
22.85.10.00-0
19.52.10.00-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Data zakończenia: 31.12.2015 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł terminie wskazanym w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy PZP. III.1.1) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Handlowy w Warszawie O/Rzeszów NR 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Wadium – Zakup materiałów biurowych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa”. Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. III.1.2) W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pokój 113, do dnia i godziny wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. III.1.3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. III.1.4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy pzp. III.1.5) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, przedkłada on oświadczenia określone w pkt III.4.1 oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokument potwierdzający wniesienie wadium. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Pzp). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania wniosku i oświadczeń nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2, do wniosku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. 5. Pełnomocnictwa złożone do przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007 r., sygn. akt V Ca 85/07). Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następującychprzypadkach: a) w razie zmiany stawek podatku od towarów i usług - w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone, b) w razie zmiany danych adresowych Stron.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.malopolska.pl/umtarnow

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

IV.4.8.1) Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. IV.4.8.2) Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. IV.4.8.3) Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. IV.4.8.4) Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (22) 852 60 80. IV.4.8.5) Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. IV.4.8.6) Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

IV.4.9.1) Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. IV.4.9.2) Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. IV.4.9.3) Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. IV.4.9.4) W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. IV.4.9.5.) Cena wywoławcza: 144000,00 zł (brutto). IV.4.9.6) Minimalny krok postąpienia: 300.00 zł (brutto). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. IV.4.9.7) System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-12-23 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

UrzĄD Miasta Tarnowa Kancelaria Główna w Wydziale Administracyjnym, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, pok. 1A

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-01-08 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-01-08 13:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia, zamieszczony na stronie http://bip.malopolska.pl/umtarnow

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

IV.4.16.1) Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami w sprawach formalnych: Danuta Warzyca, tel. 14/6882-449. Wszelkie oświadczenia, korespondencję, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem (nr faksu Zamawiającego 14/6882-408, e-mail d.warzyca@umt.tarnow.pl), z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ogłoszeniu. V.4.16.2) Opis sposobu sporządzenia wniosku i forma dokumentów. a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. b) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz oświadczenia (opisane w pkt. III.4.1) i pkt III.4.2) - według wzorów określonych w załącznikach nr 2, 3, 5 i 6 do ogłoszenia) mają być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania wniosku i oświadczenia nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2) tiret drugi, do oferty należy załączyć stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba. c) Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III. 4.1), pkt III.4.2), pkt III.4.4), z zastrzeżeniem pkt III.4.3) i pkt. III.6). d) Dokumenty wymienione w pkt. III.4.2) i pkt. III.4.3) mają być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. e) listę podmiotów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa III.4.4) składa się w oryginale f) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. IV.4.16.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego („konsorcjum”, spółka cywilna). a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) „Konsorcjum” składa jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt. III.4.2) składa każdy z uczestników konsorcjum. c) Oświadczenia, o których mowa w pkt III.4.1) i pkt III.4.2) powinny być złożone z uwzględnieniem treści art. 23 ust. 3 Pzp i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. d) listę podmiotów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa III.4.4) składa każdy z członków konsorcjum, e) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego konsorcjum wniesie wadium i załączy dowód wpłaty lub wniesienia wadium.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła