Licytacja L-411-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-411-2013 - Zakup sprzętu komputerowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Wydział Zamówień Publicznych, Gmina Aleksandrów Łódzki
Adres pocztowy: Plac Kościuszki 2
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki, Kod pocztowy: 95-070
Tel.: 422700335, Faks: 422700313
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

202815 - 2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-10-22 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w następujących ilościach i asortymencie: 1.1 Monitory LED w ilości 4 sztuk 1.2 Komputery w ilości 3 sztuk 1.3 Pamięć USB w ilości 2 sztuk 1.4 Dysk zewnętrzny w ilości 2 sztuk 2. Szczegółowe parametry techniczne oraz wymagania jakie ma spełniać przedmiot zamówienia określone są w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia.Treść załącznika nr 5 do Ogłoszenia została zmieniona poprzez wykreślenie z tabeli dotyczącej komputerów stacjonarnych z pozycji: Porty(minimum) zapisu 2 x PS/2
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.30.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
14 dni od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1.Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 3.W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.aleksandrow-lodzki.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

: I. Wymagania formalne: 1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego loginu Zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. 2. Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający prześle tym wykonawcom zaproszenia do składania ofert oraz przypisze ich do licytacji prowadzonej na platformie UZP. Dodawanie Wykonawcy do licytacji odbywa się na podstawie jego loginu podanego we Wniosku, w związku z czym zaleca się dokładne sprawdzenie poprawności podanego loginu. II. Wymagania techniczne: 1.Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych używanych do dostępu do systemu: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa 2.Do udziału w licytacji nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą pod względem ceny. 4. W toku licytacji Wykonawca podaje kwoty brutto wyrażone w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie informował Wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawni informacji dotyczących ich identyfikacji. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za dostawę sprzętu komputerowego określonego w opisie przedmiotu zamówienia ( stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia). 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy wypełniony szczegółowy formularz ofertowy. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia) stanowić będzie załącznik do umowy. Wartość przedmiotu umowy wskazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. 9. Zamawiający określił kwotę wywoławczą brutto za dostawę sprzętu komputerowego określonego szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia na - 18.450,00 zł brutto. 10. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 100,00 zł. 11. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej: www.aleksandrow-lodzki.pl nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-10-09 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Pl. T.Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Biuro podawcze

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-10-22 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-10-22 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia UMOWA Nr - WZÓR Zawarta w dniu w Aleksandrowie Łódzkim pomiędzy Gminą Aleksandrów Łódzki, zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Jacka Lipińskiego - Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego przy kontrasygnacie: Grzegorza Siecha - Skarbnika a Nr KRS REGON NIP reprezentowany przez: zwany dalej Wykonawcą z drugiej strony. Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonej, na podstawie art. 74-81 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907), licytacji elektronicznej (numer sprawy ZP.271.30.2013). § 1 1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w ilościach i asortymencie jak poniżej: 1) Monitory LED w ilości 4 sztuk, 2) Komputery w ilości 3 sztuk, 3) Pamięć USB w ilości 2 sztuk, 4) Dysk zewnętrzny w ilości 2 sztuk. 2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy: 1) jest fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny i gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno - użytkowe, 2) spełnia wszystkie wymogi zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami realizacji zawiera załącznik nr 5 do Ogłoszenia, stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszej umowy. § 2 1. Dostawa sprzętu o którym mowa w § 1 musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 2. Przedmiot umowy będzie dostarczony na koszt Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach oraz będzie posiadać zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport. § 3 1.Całkowita wartość przedmiotowej Umowy obejmująca dostawy towaru wyszczególnionego w § 1 wynosi: Wartość brutto: zł. słownie: zł. 2.Zamawiający ureguluje cenę za dostarczony towar przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania po zrealizowaniu dostawy. 3. Cena wskazana w ust.1 pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy. § 5 1. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o planowanej dacie dostawy, nie później niż na 2 dni robocze przed nią. 2. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez podpisanie przez obie strony umowy protokołu zdawczo - odbiorczego. 3. Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca na celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone w zamówieniu. 4. Z dniem podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia sprzętu. 5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmioty lub sprzęt wskazany w §1 ust.1 umowy nie nadają się do odbioru Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 6. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania przedmiotów lub sprzętu: 1) niepełnowartościowych o obniżonej jakości, z wadami, 2) niezgodnych z zamówieniem, 3) po terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych; 2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych. 8. Odmowa odbioru nastąpi w formie pisemnej. § 6 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń. 2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad danego przedmiotu lub sprzętu w terminie 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiającego i usunąć je w terminie kolejnych 14 dni. 3. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do naprawy lub jej nie dokonania w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający ma prawo dokonać naprawy we własnym zakresie lub powierzyć wykonanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy zachowując wszelkie roszczenia odszkodowawcze. 4. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 3 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy. 5. Wszelkie koszty związane z naprawami w ramach gwarancji w tym koszty transportu ponosi Wykonawca. § 7 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 3) za opóźnienie: a) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; b) w przystąpieniu do dokonania napraw w ramach gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3ust.1 umowy. Nie dotyczy to wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ust 1 Prawo zamówień publicznych. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. § 8 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli; 1) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykończyć w terminie, o którym mowa w § 2 umowy; 2) Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; w tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 3. W przypadku, o którym mowa w ust 1 pkt 2) i 3) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Strony potwierdzają, iż w przypadku odstąpienia od umowy w części, obowiązki Wykonawcy wynikające z gwarancji udzielonej na sprzęt nie objęte odstąpieniem pozostają w mocy. § 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron. § 10 W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. § 11 Spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 12 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła