Licytacja L-411-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest HIGIENA-SYSTEM z ofertą o wartości 57000PLN.
Dane zwycięzcy:
HIGIENA-SYSTEM - Małgorzata Wypychowska-Ignacok, F.U. HIGIENA SYSTEM
UL.KS.STOLARCZYKA 8 m. 10
34-500, ZAKOPANE


Ogłoszenie o zamówieniu L-411-2017 - Utrzymanie czystości w budynkach Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2018

Dane zamawiającego


Nazwa: Andrzej Gąsienica-Laskowy, Tatrzański Park Narodowy
Adres pocztowy: Kuźnice1
Miejscowość: Zakopane, Kod pocztowy: 34-500
Tel.: 182023200 , Faks: 182023299
Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Numer ogłoszenia w BZP:

612802-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-11-27 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Utrzymanie czystości w budynkach Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2018

Usługi

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania należytego stanu czystości oraz sanitarno-higienicznego w budynkach Tatrzańskiego Parku Narodowego położonych w Zakopanem o adresach: Kuźnice 1 (budynek dyrekcji) Zakopane; Kuźnice 6 (budynek mieszkalny z pięcioma lokalami mieszkalnymi); Jaszczurówka 29 (budynek mieszkalny z dziewięcioma lokalami mieszkalnymi); Kuźnice 8 (budynek wystawienniczo-muzealny); Kuźnice 3 (budynek wystawienniczo-muzealny); ul. Chałubińskiego 44 (pokój gościnny).

https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,a,1380333,utrzymanie-czystosci-w-budynkach-tatrzanskiego-parku-narodowego-w-roku-2018.html

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


12.1. W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacyjnej pod adresem www.licytacje.uzp.gov.pl

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne postąpienia. Składanie postąpień będzie możliwe od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto, za realizację całego przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej” tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,- zł brutto. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich wniosków, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o złożonych przez nich cenach, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Ww. informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę „lista postąpień”. Wykonawca po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco winien dokonywać odświeżania strony celem aktualizacji listy postąpień, tak, aby posiadał aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie Licytacji Elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu dokonania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. UWAGA: Cena brutto wynikająca z licytacji elektronicznej zostanie wprowadzona do umowy, i na jej podstawie zostanie wyliczona cena jednostkowa 1 m2 sprzątanej powierzchni przez 1 miesiąc. Wynagrodzenie brutto zostanie podzielone przez 12 a następnie przez sumę powierzchni jak w opisie przedmiotu zamówienia z tym, że dla budynku Chałubińskiego 44 zostanie przyjęta do sumy powierzchnia pomnożona przez współczynnik 0,33.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-11-20 13:13:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-11-27 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-11-27 10:02:23

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

Wymaga się aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 50 000,- zł brutto co najmniej na czas obejmujący datę składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej.

-

Wymaga się aby Wykonawca, posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie usługi sprzątania budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego o więcej niż dwóch lokalach o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.000 metrów kwadratowych i potwierdzi ich należyte wykonanie dowodami tj. są referencjami bądź innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Tak

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Zamawiający żąda od wykonawców przedłożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. instrukcji składanego przez wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); - oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Informację w tym zakresie wykonawca składa w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do instrukcji. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt 6.5 instrukcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6.5.1 instrukcji, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W ramach niniejszego zobowiązania wykonawca zobowiązany jest wykazać, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: - wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane - potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 5.1.1. instrukcji. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej -kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzającej spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w 5.1.2 instrukcji. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Informację w tym zakresie wykonawca składa w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do instrukcji. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W ramach niniejszego zobowiązania wykonawca zobowiązany jest wykazać, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Zamawiający nie wymaga oświadczeń i dokumentów.

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni od daty zamknięcia licytacji elektronicznej

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty umownej brutto. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w całości do 30 dni od daty odbioru całości usługi jako należycie wykonanej.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy stanowi załącznik do instrukcji na stronie https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,a,1380333,utrzymanie-czystosci-w-budynkach-tatrzanskiego-parku-narodowego-w-roku-2018.html

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,- zł (pięciu tysięcy złotych zero groszy). Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu otwarcia licytacji. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się uznanie wymaganej kwoty na rachunku Zamawiającego przed terminem otwarcia licytacji. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (Nr sprawy: ZP/726/17) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy 34-500 Zakopane, Kuźnice 1, nr rachunku 07 1130 1150 0012 1252 0790 0001 W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy 34-500 Zakopane, Kuźnice 1, w pokoju Nr 306 przed terminem otwarcia licytacji. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła