Licytacja L-412-2013

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-412-2013 - Sprzedaż i dost. oleju opałow - O/ZUS w Słupsku

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Oddział w Toruniu,
Adres pocztowy: Mickiewicza 33-39
Miejscowość: Toruń, Kod pocztowy: 87-100
Tel.: (56) 61 09 325, Faks: (56) 61 09 473
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

403626 - 2013

Termin otwarcia licytacji:

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dost. oleju opałow - O/ZUS w Słupsku
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczanie lekkiego oleju opałowego w szacunkowej ilości 18.700 l, do Inspektoratów ZUS w: 1.1 Lęborku, mieszczącego się przy ul. Krzywoustego 15, w szacunkowej ilości 14.500 l. – 4 dostawy; 1.2 Człuchowie, mieszczącego się przy ul. Jerzego z Dąbrowy 3, w łącznej, szacunkowej ilości 4.200 l. – 1 dostawa. 2. Oddział ZUS w Słupsku, który będzie realizował umowę zawartą w wyniku niniejszego postępowania, przewiduje, że dokona zakupu oleju opałowego w ilościach zbliżonych do określonych w punkcie 1, jednak faktycznie zamówiona ilość oleju opałowego może być inna. Ilość oleju opałowego jaka zostanie faktycznie zakupiona będzie zależała od rzeczywistych potrzeb grzewczych Zamawiającego, związanych z temperaturą powierza. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zakupienia mniejszych ilości niż podane w punkcie 1. 3. Dostarczany olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w: 3.1 Normie PN-C-96024:2011 P, Przetwory naftowe - Oleje opałowe, Wymaganie: L1; 3.2 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2007 r. Nr 4, poz. 30 ze zm). 4. Dostawy oleju opałowego winny być realizowane za pomocą cystern z wyposażeniem umożliwiającym bezpośrednie tankowanie oleju do zbiorników w budynkach Inspektoratów, wyposażonych w urządzenia pomiarowe spełniające zasadnicze wymagania stawiane wobec przyrządów pomiarowych, posiadające certyfikaty zgodności wydane przez notyfikowane jednostki certyfikujące oraz aktualne dowody legalizacji, potwierdzające, że urządzenia są zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach prawa dotyczących kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. 5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.13.51.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w miesiącach: 7.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga, aby przed terminem składania ofert (przed otwarciem licytacji) Wykonawcy wnieśli wadium w wysokości 1.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z następujących form: 2.1 w pieniądzu; 2.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 w gwarancjach bankowych; 2.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie nr rachunku: 14 1020 5590 0000 0202 9350 7015 w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: „WADIUM – Olej opałowy” 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formach niepieniężnych należy złożyć w formie oryginału. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej musi w szczególności określać: 5.1 Termin obowiązywania - nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia otwarcia licytacji; 5.2 Kwotę wadium; 5.3 Wskazanie gwaranta / poręczyciela, tj.: podmiot wystawiający gwarancję lub poręczenie; 5.4 Wskazanie jako uprawnionego z gwarancji lub z poręczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu; 5.5 Nieodwołalność gwarancji lub poręczenia, tzn., że nikt poza Zamawiającym nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia; 5.6 Bezwarunkowość dysponowania gwarancją lub poręczeniem. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach musi bezwarunkowo gwarantować Zamawiającemu wypłatę pieniędzy na jego wezwanie, złożone w formie oświadczenia, bez konieczności spełnienia warunków dodatkowych, jeżeli zajdzie którykolwiek z przypadków określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej uPzp, uprawniający Zamawiającego do zatrzymania wadium. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi charakteryzować się taką samą swobodą dysponowania nim jak Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu - oznacza to, że dochodzenie przez Zamawiającego roszczeń nie może być ograniczone, roszczenie winno być płatne na każde wezwanie do zapłaty, złożone przez Zamawiającego.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1. Aktualną koncesję uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, udzieloną przez Prezesa URE; 2. Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie o jego spełnianiu.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować co najmniej jedną cysterną: 1. posiadającą wyposażenie umożliwiające bezpośrednie tankowanie oleju do zbiorników w wymienionych budynkach; 2. wyposażoną w urządzenie pomiarowe, posiadające, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych: a) certyfikat zgodności wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą; b) aktualny dowód legalizacji, potwierdzający, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1. Wykaz cystern zawierający informacje określone we Wzorze Wykazu; 2. Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować osobami zapewniającymi należyte wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie o jego spełnianiu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie o jego spełnianiu.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - wzór wniosku znajduje się w załączniku do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Pełnomocnictwo - należy dołączyć do wniosku, w przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej podpisze(ą) osoba(y) inna niż wymieniona w odpisie z właściwego rejestru lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji Wykonawcy(ów). Pełnomocnictwo winno: a) być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa albo przez notariusza; b) wskazywać pełnomocnika i zakres umocowania pełnomocnika. Jeżeli dalsze pełnomocnictwo (substytucja) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie udzielone przez pełnomocnika Wykonawcy, należy załączyć (forma jak wyżej) również dalsze pełnomocnictwo. W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie w licytacji elektronicznej, składany przez wspólników spółki cywilnej, podpisany zostanie przez wszystkich wspólników spółki, pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany treści umowy zostały określone w pkt.: "Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego"

Termin związania ofertą

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl/zampub

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy, w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani na platformie. Wykonawcy (jeżeli nie są zarejestrowanymi użytkownikami Platformy) winni dokonać uprzedniej rejestracji na platformie. 2. Wykonawcy winni wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przesłać Zamawiającemu Login przyjęty podczas rejestracji - dodawanie Wykonawcy do biorących udział w licytacji odbywa się poprzez dodanie jego Loginu do listy licytujących oraz dokumenty wymienione w pkt. III.4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy, przed dokonaniem rejestracji na platformie zapoznali się z instrukcją postępowania (Samouczek) znajdującą się na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Na podstawie dokumentów przesłanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału licytacji elektronicznej przez Wykonawców, Zamawiający potwierdzi spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną przypisani do licytacji przez Zamawiającego oraz zostanie im przekazane zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. 5. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, np.: Internet Explorer 6.0 lub nowszą lub Firefox 2.0 lub nowszą lub równoważną. 6. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert (postąpień). W celu złożenia postąpienia, Wykonawca winien nacisnąć, znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk - lista postąpień (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk - złóż postąpienie. W polu, które pojawi się na ekranie należy wpisać wysokość ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk – złóż. 2. Wykonawca będzie mógł złożyć postąpienia, wyłącznie w wysokości wyższej lub równej minimalnej wysokości postąpienia, tj. 100.00 PLN. Każda kolejna złożona oferta winna być tańsza, tzn. korzystniejsza od ostatnio złożonej oferty. 3. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. W trakcie licytacji elektronicznej informacje o pozycji złożonych ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji oraz cenach złożonych ofert będą udostępniane na bieżąco wszystkim Wykonawcom, z tym że do momentu zamknięcia licytacji informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie zostaną udostępnione. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy będą proponowali cenę oferty (brutto). Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Cena oferty (brutto), stanowiąca całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, winna zostać tak skalkulowana aby stanowiła iloczyn szacunkowej ilości litrów oleju opałowego (18.200 l.) i ceny jednego litra oleju opałowego. Należy mieć na uwadze, że podane przez Zamawiającego ilości oleju opałowego są ilościami szacunkowymi. Cena oferty będzie podstawą licytacji. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-10-14 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Mickiewicza 33-39, w pokoju nr 325.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwanego dalej Zabezpieczeniem) w wysokości stanowiącej 5% ceny oferty. 2. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu naliczonych kar umownych. 3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku z następujących form: 3.1 w pieniądzu; 3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3.3 w gwarancjach bankowych; 3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Warunki i termin zwolnienia Zabezpieczenia określa wzór umowy. 5. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w: PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie nr rachunku: 14 1020 5590 0000 0202 9350 7015 w tytule przelewu należy umieścić informację: ZNWU - Opałowy 6. Zabezpieczenie w akceptowanych formach niepieniężnych: Zabezpieczenie, musi w szczególności: a) Stanowić 5% ceny oferty, b) Obowiązywać od dnia podpisania umowy do 30 dnia (włącznie) po upływie okresu obowiązywania umowy, c) Wskazywać gwaranta lub poręczyciela, d) Wskazywać jako uprawnionego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, e) Gwarantować nieodwołalność zobowiązania – tylko Zamawiający może odwołać zobowiązanie wynikające z udzielonej gwarancji lub poręczenia, f) Gwarantować bezwarunkowość dysponowania zobowiązaniem - Zabezpieczenie wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach musi bezwarunkowo gwarantować Zamawiającemu wypłatę pieniędzy na każde jego wezwanie, złożone w formie oświadczenia. UWAGA Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz musi charakteryzować się taką samą swobodą dysponowania nim jak Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Oznacza to, że dochodzenie przez Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie może być ograniczone dlatego, że zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz. Przez bezwarunkowość zobowiązania gwaranta-poręczyciela należy rozumieć brak obowiązku spełnienia przez Zamawiającego warunków dodatkowych, poza określonymi w umowie i/lub wynikającymi z przepisów prawa, czy też otrzymania zgody innych osób. Roszczenie wynikające z gwarancji/poręczenia winno być płatne na każde wezwanie do zapłaty, złożone przez Zamawiającego, spełniające wymogi formalne określone w treści gwarancji/poręczenia.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

WZÓR UMOWY UMOWA NR …………………………………………. zawarta w dniu ........................... 2013 r. w Toruniu pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu - ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń, reprezentowanym przez: …………………………………………………… - ………………………………………, który przeprowadził licytację elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), oznaczenie sprawy 560000/370/12/2013/ZAP, na rzecz Oddziału ZUS w Słupsku – Pl. Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, zwanego dalej „Zamawiającym”, a: ........................................................................................................................ NIP .................................................................. reprezentowanym przez : ........................................................ - ..........................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”. Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej części umowy „Stronami”, a każdy z nich „Stroną”. § 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie lekkiego oleju opałowego w szacowanej ilości 18.700 l, do Inspektoratów ZUS w: 1) Lęborku, mieszczącego się przy ul. Krzywoustego 15, w szacowanej ilości 14.500 l. – szacowana ilość dostaw: 4 dostawy; 2) Człuchowie, mieszczącego się przy ul. Jerzego z Dąbrowy 3, w łącznej, szacowanej ilości 4.200 l. – szacowana ilość dostaw: 1 dostawa. 2. Faktycznie zamówiona przez Zamawiającego ilość oleju opałowego, może różnić się od określonej w ust. 1. Ilość oleju opałowego jaka zostanie zakupiona będzie zależała od potrzeb grzewczych, związanych, m.in. z temperaturą powierza. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zakupienia mniejszych ilości niż podane w ust. 1. 3. Dostarczany olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w: 1) Normie PN-C-96024:2011 P, Przetwory naftowe - Oleje opałowe, Wymaganie: L1; 2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2007 r. Nr 4, poz. 30). § 2 ZASADY REALIZACJI DOSTAW 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy po otrzymaniu zlecenia określającego miejsce dostawy oraz ilość. Zlecenia Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem faksu, na numer (…) ………………………… lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres ………………@................ . 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie potwierdzał otrzymanie zapotrzebowania wraz z podaniem terminu dostawy za pośrednictwem faksu, na numer: (…) ………………… lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: …………………….@zus.pl. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionego oleju opałowego w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 4. Strony postanawiają, że olej opałowy będzie dostarczany w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oleju opałowego za pomocą cystern z wyposażeniem umożliwiającym bezpośrednie tankowanie oleju do zbiorników, wyposażonych w urządzenia pomiarowe spełniające zasadnicze wymagania stawiane wobec przyrządów pomiarowych, posiadające certyfikaty zgodności wydane przez notyfikowane jednostki certyfikujące oraz aktualne dowody legalizacji, potwierdzające, że urządzenia są zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach prawa dotyczących kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. 6. Strony postanawiają, że przy każdej dostawie oleju opałowego Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy okazania dokumentu potwierdzającego, że urządzenie pomiarowe odmierzające ilość tankowanego paliwa spełnia wymagania określone w ust. 5. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania na żądanie Zamawiającego oświadczenia potwierdzającego, że dostarczony olej opałowy spełnia wymagania określone w przepisach prawa oraz w § 1 ust. 3. 8. Odbiór ilościowy każdej dostawy oleju będzie potwierdzany przez Strony na piśmie (protokołem odbioru ilościowego), na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego umieszczonego na cysternie. Miejscem przeprowadzenia odbioru będzie miejsce dostawy. 9. W przypadku, gdy dostarczony olej opałowy nie będzie spełniał określonych w umowie wymagań, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na zgodny z umową, w terminie 1 dnia roboczego licząc od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Ponowny odbiór zostanie dokonany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 10. Procedura napełniania zbiorników w budynkach Inspektoratów będzie odbywała się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 11. Jeżeli podczas tankowania oleju Wykonawca wyrządzi szkody w majątku Zamawiającego wówczas zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt - ze zdarzenia zostanie sporządzony protokół, który Strony powinny podpisać. § 3 NALEŻNOŚCI 1. Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy wynosi: …………………… zł brutto. 2. Cena jednego litra oleju opałowego wynosi: …………………… zł brutto. 3. Cena określona w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem umowy, w szczególności koszty transportu i tankowania do zbiorników Zamawiającego. 4. Pierwszej zmiany (wzrost, obniżka) ceny oleju opałowego Strony mogą dokonać nie wcześniej niż po pierwszej dostawie oleju opałowego do obydwu Inspektoratów, co oznacza, że przy pierwszej dostawie oleju będzie obowiązywała cena określona w ust. 2. 5. Warunkiem zmiany ceny jednego litra oleju będzie zmiana ceny hurtowej przez producenta oleju dostarczanego przez Wykonawcę, o ponad 3% w stosunku do: 1) W przypadku pierwszej zmiany ceny: ceny hurtowej oleju obowiązującej u producenta oleju dostarczanego przez Wykonawcę w dniu składania ofert; lub 2) W przypadku kolejnych zmian ceny: ceny hurtowej oleju obowiązującej u producenta oleju dostarczanego przez Wykonawcę w dniu poprzedniej zmiany ceny oleju. 6. Podstawą do określenia procentowej wielkości zmiany ceny litra oleju będzie procentowa wielkość zmiany ceny hurtowej jednego litra tego paliwa. Zmiana ceny jednego litra oleju zostanie dokonana w takiej samej proporcji jak zmiana ceny hurtowej. 7. Źródłem informacji o cenach hurtowych oleju u producenta oleju dostarczanego przez Wykonawcę będzie cennik paliw opublikowany na stronie internetowej producenta. 8. Zmiana ceny litra oleju opałowego będzie dokonywana na podstawie wniosku zainteresowanej strony. Wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia, do którego należy dołączyć cenniki ze strony internetowej producenta. § 4 TERMIN REALIZACJI Umowa niniejsza będzie obowiązywała w okresie od 01.11.2013 r. do 31.05.2014 r., z zastrzeżeniem, że umowa wygaśnie z chwilą gdy łączna wartość dostarczonego oleju opałowego, osiągnie kwotę, o której mowa w § 3 ust. 1. § 5 SPOSÓB ZAPŁATY 1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktur wystawianych po każdej dostawie, przelewem, na rachunek Wykonawcy – nr rachunku: …………………………………………………………………… . 2. Podstawą do wystawiania faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 8. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania z każdą fakturą oświadczenie zawierające nazwę, adres i NIP producenta, od którego nabył dostarczoną partię oleju opałowego. 4. Wartość dostarczonego oleju opałowego będzie wyliczana w następujący sposób: cena 1 litra oleju opałowego x ilość faktycznie zatankowanych litrów oleju, wskazana przez urządzenie pomiarowe. 5. Podatek od towarów i usług naliczany będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 7. Jako nabywcę na fakturze należy wskazać: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Oddział w Słupsku Pl. Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk NIP 521 301 72 28 i dostarczyć Zamawiającemu. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. § 6 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są: 1) Po stronie Zamawiającego: ………………………………… - ………………………………., tel. (…) ………………………., faks. (…) ………………………; 2) Po stronie Wykonawcy: ……………………… - ……………………, tel. (…) …………………., kom. …………………………, faks (…) ……………………………… . § 7 KARY UMOWNE 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: 1) Niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust. 3 i § 2 ust. 9 - w wysokości 0,1% kwoty określonej w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 2) Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% kwoty określonej w §3 ust. 1; 3) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% kwoty określonej w §3 ust 1. 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę zapłaty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty przez Wykonawcę, kwoty te stają się wymagalne, a Zamawiający staje się uprawniony do ich potrącania z bieżących należności Wykonawcy (z faktury VAT) lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych przepisami prawa. 5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu zapłaty należności wynikającej z faktury, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia. § 8 ZABEZPIECZENIE 1. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości ……………,… zł, w formie: ………………… . 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z rękojmi za wady. 3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% wniesionego Zabezpieczenie w ciągu 30 dni (włącznie) po upływie okresu obowiązywania umowy, chyba że zajdą przesłanki do zatrzymania całości lub części zabezpieczenia. § 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu wykonania części umowy; 2) gdy zwłoka w dostawie oleju opałowego przekroczy 3 dni lub spowoduje powstanie ryzyka nie zachowania ciągłości ogrzewania budynków Zamawiającego. § 10 ZMIANY TREŚCI UMOWY 1. Nie stanowią zmiany treści umowy zmiany w zakresie: zmiany osób, numerów telefonów, faksów oraz adresów, wskazanych w niniejszej umowie. Strona dokonująca takiej zmiany winna powiadomić o tym pisemnie drugą stronę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację niniejszej umowy i tylko w zakresie uzasadnionym tą zmianą; 2) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową. – zmiany te wymagają formy aneksu do umowy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 11 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. § 13 Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. § 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy. § 15 ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 – Zasady napełniania zbiorników oleju opałowego. Załącznik nr 1 do umowy nr ……………. Napełnianie zbiorników olejem opałowym musi odbywać się według poniższych zasad: 1) Osoba obsługująca cysternę powinna po przybyciu na miejsce powiadomić Kierownika Inspektoratu lub upoważnionego przez niego pracownika o gotowości przystąpienia do tankowania oleju. 2) Tankowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia na tankowanie i w obecności osoby nadzorującej upoważnionej przez Kierownika Inspektoratu. 3) Przed tankowaniem upoważniony pracownik Inspektoratu odłączy zbiorniki od pracującego kotła, poprzez wyłączenie palnika. 4) Podczas napełniania zbiorników osoba nadzorująca, obserwująca proces napełniania zbiorników w magazynie paliwa, powinna utrzymywać stały kontakt z osobą obsługującą cysternę za pomocą przewodowych lub bezprzewodowych środków łączności (instalacja domofonowa, telefon komórkowy lub inne urządzenie nadawczo – odbiorcze). 5) Napełnianie zbiorników przez Wykonawcę powinno odbywać się jedynie ciśnieniowo poprzez przystosowany do tego króciec zalewowy. 6) Podczas napełniania baterii olejem opałowym osoba nadzorująca ma obowiązek obserwować poziom paliwa w poszczególnych zbiornikach. W przypadku wystąpienia dużych różnic poziomu paliwa w poszczególnych zbiornikach, Wykonawca winien przerwać tankowanie do czasu wyrównania się poziomów. 7) Podczas tankowania zbiorniki mają być zapełniane maksymalnie do poziomu gwarantującego pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy lustrem oleju a wierzchem zbiornika > 40 cm. 8) Obowiązuje zakaz napełniania zbiorników olejem, gdy jest ciemno.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, podał pisemnie cenę jednostkową oleju opałowego (za 1 litr) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; UWAGA: Cena całkowita brutto, zaoferowana podczas licytacji, winna stanowić wielokrotność ceny jednego litra oleju opałowego oraz szacunkowej ilości oleju opałowego podanej przez Zamawiającego. 2. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu certyfikatu(ów) zgodności, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą oraz aktualny dowód(ody) legalizacji, potwierdzające, że instalacja pomiarowa na cysternie(ach), którą będzie dowożony olej opałowy, jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi przepisami prawa dotyczącymi kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Brak certyfikatu lub dowodu legalizacji Zamawiający uzna za uchylanie się od podpisania umowy. 3. Adres internetowy, pod którym będzie podana nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano: https://licytacje.uzp.gov.pl oraz pod ogłoszeniem o zamówieniu, na stronie Zamawiającego: www.zus.pl/zampub. 4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz dokumenty z nim składane, w szczególności dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, muszą być złożone w formie pisemnej. 5. Oświadczenia i dokumenty składane z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, można złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia potwierdzana za zgodność z oryginałem winna być opatrzona zapisem: za zgodność z oryginałem lub podobnym o tym samym znaczeniu i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pozostałe dokumenty składane z wnioskiem, o ile inna forma nie została określona w ogłoszeniu, należy złożyć w oryginale. 6. Pozostałe oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem, że od momentu otwarcia licytacji do chwili jej zamknięcia wszystkie informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 8. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 9. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (56) 61 09 320, faks (56) 61 09 496. 11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.10.2013 r.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła