Licytacja L-413-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest lub123 z ofertą o wartości 181204.51PLN.
Dane zwycięzcy:
lub123 - lub123, AHU WIDOK Sp. z o.o.
Wojciechowska5
20-704, Lublin


Ogłoszenie o zamówieniu L-413-2018 - Dostawa papieru kserograficznego i artykułów papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2019 r.

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

657606-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-12-27 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa papieru kserograficznego i artykułów papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2019 r.

Dostawy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia • Wykonawca, w oparciu o odrębne zamówienia, składane pisemnie, fax-em lub drogą e-mail przez pracownika Zamawiającego, dostarczy artykuły w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Poprzez dostarczenie artykułów należy rozumieć: dowóz, rozładunek i złożenie we wskazane przez Zamawiającego miejsce. • Do dostarczonych artykułów muszą być dołączone odpowiednie dokumenty i instrukcje określające podstawowe cechy towarów (atesty, metki fabryczne i etykiety w języku polskim). • Na wszystkie oferowane artykuły Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia ich dostarczenia do Urzędu Miasta Lublin. • Zamówienie artykułów, w ilości mniejszej niż określona poniżej, nie stanowi zmiany umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego, pod warunkiem zmniejszenia ilości artykułów o łączną wartość nieprzekraczającą 20 % wartości zamówienia. Papier kserograficzny biały, gram. 80 g/m2, grubość minimum 106 μm (+/- 3 μm), białość min. 153 CIE (+/- 3 CIE) , format A4, (op. 5 ryz po 500 ark.) jednostka miary: op.,ilość: 2600 Papier kserograficzny biały, gram. 80 g/m2, grubość minimum 106 μm (+/- 3 μm), białość min. 153 CIE (+/- 3 CIE) , format A3, (op. 5 ryz po 500 ark.) jednostka miary: op.,ilość: 70 Papier do plotera w rolach, gram. 80 g/m2, 841 mm x 50 m x 50 mm, jednostka miary:rola, ilość: 8 Papier do plotera w rolach, gram. 80 g/m2, 594 mm x 50 m x 50 mm, jednostka miary: rola, ilość: 8 Papier do plotera w rolach, gram. 80 g/m2, 914 mm x 50 m x 50 mm, jednostka miary: rola, ilość: 8 Papier do plotera w rolach, gram. 120 g/m2, 914 mm x 50 m x 50 mm, jednostka miary: rola, ilość: 8 Papier do plotera w rolach, gram. 90 g/m2, 1067 mm x 50 m x 50 mm, jednostka miary: rola, ilość: 8 Papier do plotera w rolach, gram. 90 g/m2, 420 mm x 50 m x 50 mm, jednostka miary:rola, ilość: 8 Papier offsetowy, gram. 80 g/m2, kolor biały, białość minimum 143 CIE, format A1, jednostka miary: kg, ilość: 2016 Papier do drukarek laserowych, niepowlekany, satynowany, gładki, kolor ecru, gram. 120 g/m2, format A4, (op. minimum 250 ark.), jednostka miary:op.,ilość: 20 Papier do drukarek laserowych, niepowlekany, satynowany, gładki, kolor biały, gram. 120 g/m2, białość minimum 160 CIE, format A4, (op. minimum 250 ark.), jednostka miary: op., ilość: 30 Papier do drukarek laserowych, niepowlekany, satynowany, gładki, kolor biały, gram. 160 g/m2, białość minimum 160 CIE, format A4, (op. minimum 250 ark.), jednostka miary: op., ilość: 20 Papier do drukarek laserowych, niepowlekany, satynowany, gładki, kolor ecru, gram. 160 g/m2, format A4, (op. minimum 250 ark.), jednostka miary: op., ilość: 20 Papier kserograficzny do drukarek laserowych kolorowy, gram 120 g/m2, format A4, różne kolory – barwy pastelowe, (op. minimum 250 ark.), jednostka miary: op., ilość: 18 Papier kserograficzny do drukarek laserowych kolorowy, gram. 160 g/m2, format A4, minimum 3 kolory: żółty, zielony, niebieski – barwy pastelowe, (op. minimum 250 ark.), jednostka miary: op., ilość: 15 Papier kserograficzny do drukarek laserowych, kolorowy, gram. 80 g/m2, format A4, minimum 3 kolory: żółty, zielony, niebieski – barwy pastelowe i/lub intensywne, (op. minimum 500 ark.), jednostka miary: op., ilość: 10 Papier ozdobny do drukarek laserowych o strukturze płótna; zastosowanie m. in. do wizytówek, zaproszeń, dyplomów, gram. 220 g/m2, format A4, kolor ecru, (op. minimum 20 ark.), jednostka miary:op., ilość: 20 Papier ozdobny do drukarek laserowych o strukturze płótna; zastosowanie m. in. do wizytówek, zaproszeń, dyplomów, gram. 220 g/m2, format A4, kolor biały, (op. minimum 20 ark.), jednostka miary:op., ilośc: 20 Główny kod CPV: 30 19 76 00-2-Papier i tektura gotowe.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena ofert winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym należny podatek VAT (dotyczy podmiotów będących czynnymi płatnikami podatku) w wysokości 23% 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7 Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 193 771,38 PLN . Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-12-18 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-12-27 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-12-27 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej- w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być składane w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 6. Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. 9 Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 7 9.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Dostawa papieru kserograficznego i artykułów papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2019 r. Nr sprawy: ZP-P-I.271.150.2018

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA NR............................................... zawarta w dniu …...... w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez: 1) …........................ 2) …........................ zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a ….............................................................................................................................................................................................................................................................................................. w imieniu, którego/ej występuje/ą: 1) …....................... 2) …....................... zwanym/ą dalej w treści umowy Wykonawcą. Treść umowy: § 1 Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) postępowania w trybie licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego i artykułów papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2019 r. § 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego i artykułów papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2019 r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania zamawianych partii papieru kserograficznego i artykułów papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2019 r., wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Wykaz/wycena papieru kserograficznego i artykułów papierniczych-zwanych dalej w treści umowy artykułami. § 3 1. Wykonawca, w oparciu o odrębne zamówienia, składane pisemnie adres ............., faksem – nr ….... lub drogą e-mail – adres …......... przez pracownika Zamawiającego, dostarczy artykuły w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Poprzez dostarczenie artykułów należy rozumieć: dowóz, rozładunek i złożenie we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 2. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych i/lub braków ilościowych dostarczonych artykułów, niezwłocznie, pisemnie (adres, jak w ust. 1), faksem (nr jak w ust.1) lub drogą e-mail (adres, jak w ust. 1) powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach. 3. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zobowiązuje się dostarczyć artykuły bez wad i/lub uzupełnić braki ilościowe, przy jednoczesnym zastosowaniu § 7 ust. 1 pkt 1. 4. Każdorazowy odbiór artykułów, potwierdzony zostanie protokołem odbioru dostawy i następował będzie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 5. Do dostarczonych artykułów muszą być dołączone odpowiednie dokumenty i instrukcje określające podstawowe cechy towarów (atesty, metki fabryczne i etykiety w języku polskim). 6. Na wszystkie oferowane artykuły Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru dostawy przez Zamawiającego. 7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przyjmowania zgłoszeń wad artykułów na adres e-mail (adres, jak w ust. 1). 2) usunięcia wad – najpóźniej do końca 3-go dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia, przy jednoczesnym zastosowaniu § 7 ust. 1 pkt 2. 8. Wykonawca dostarczy artykuły na własny koszt i ryzyko. § 4 1. Strony ustalają, iż rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. 2. Zamówienie artykułów, w ilości mniejszej niż określona w załączniku do niniejszej umowy - Wykaz/wycena papieru kserograficznego i artykułów papierniczych, nie stanowi zmiany umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego, pod warunkiem zmniejszenia ilości artykułów o łączną wartość nieprzekraczającą 20 % wartości zamówienia. § 5 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dostarczone artykuły w wysokości obliczonej na podstawie cen jednostkowych poszczególnych artykułów zgodnie z fakturą wystawioną w oparciu o ceny zawarte w załączniku do niniejszej umowy - Wykaz/wycena papieru kserograficznego i artykułów papierniczych. 2. Łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty: …................... zł brutto (słownie brutto: ….................................................... złotych i grosze/y). Kwota brutto obejmuje należny podatek VAT (stawka 23%). 3. Zapłata za faktycznie dostarczone artykuły będzie następowała przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po dokonaniu odbioru dostawy, o którym mowa w § 3, ust. 4 niniejszej umowy. Płatność nastąpi z budżetu Miasta Lublin na rok 2019, dział 750, 851 rozdział 75023, 75022, 85153, 85154 § 4210 – zadania budżetowe: Funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin OR/W/023/00/10/0360, Rady Dzielnic Miasta Lublin KP/W/179/46/10/0428, ZSS/W/077/10/10/0352, ZSS/W/077/14/10/0352, ZSS/W/076/10/10/0352. 4. Dane do wystawienia faktury: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811 (fakturę należy dostarczyć/przesłać do: Urząd Miasta Lublin, Wydział Organizacji Urzędu). § 6 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) ................................................................................; 2) ................................................................................; 3) ….............................................. . § 7 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionych artykułów - w wysokości 0,5 % wartości umownej zamówionych poszczególnych partii artykułów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 2) w przypadku zwłoki usunięcia wad artykułów w ramach gwarancji 100 zł brutto (słownie brutto: sto złotych i zero groszy) za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7 pkt 2 niniejszej umowy; 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1) wartość zgłaszanych przez Zamawiającego reklamacji przekroczy 15 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, w powiązaniu z § 3 ust. 2; 2) Wykonawca nie rozpoczął dostaw artykułów lub przerwał ich realizację i nie wznowił przez okres dłuższy niż 14 dni; 3) Wykonawca w sposób bezzasadny nie uwzględnia reklamacji Zamawiającego, o których mowa w § 3 ust. 2. 4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i odszkodowania. 6. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. § 8 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 9 oraz art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 9 Przewiduje się następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynikająca z tego zmiana wynagrodzenia brutto określonych w § 5 ust. 2 oraz w załączniku do niniejszej umowy (Wykaz/wycena papieru kserograficznego i artykułów papierniczych) – stawka i kwota podatku VAT oraz ceny i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. § 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in.: Kodeks cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych. § 11 Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. § 12 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA: Załączniki: 1. Wykaz/wycena papieru kserograficznego i artykułów papierniczych.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury jest: p. Katarzyna Podkańska-Dziubińska- Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7, telefon 81 466 30 14. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest p. Antoni Fałkowski - Wydział Organizacji Urzędu Miasta Lublin, ul. Dolna 3-Maja 5 pok. 2 (parter) , telefon 81 466 12 40. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 13.12.2018r. 3.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 3. 3.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego:https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 4.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 4.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 4.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 4.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 4.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 4.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 4.8. Posiada Pani/Pan: 4.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 4.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 4.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 4.9. nie przysługuje Pani/Panu: 4.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 4.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 4.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu. 5. Po wyborze oferty a przed zawarciem umowy Wykonawca winien opracować i przekazać Zamawiającemu Wykaz/Wycenę papieru kserograficznego i artykułów papierniczych, który będzie stanowił załącznik do umowy (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lublin.eu) jak również dane kontaktowe wynikające ze wzoru umowy.

Informacje o wadium


Tak

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej , w wysokości: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -gwarancjach bankowych -gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Wadium:Dostawa papieru kserograficznego i artykułów papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2019 r. ”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 7 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1.gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2.okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła