Licytacja L-414-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-414-2012 - Modernizacjia ewidencji gruntów i budynków Skoki

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Krystian Karpiński, Powiat Radzyński
Adres pocztowy: Plac Potckiego 1
Miejscowość: Radzyń Podlaski, Kod pocztowy: 21-300
Tel.: 833527355, Faks: 833527402
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

268981-2012

Termin otwarcia licytacji:

2013-01-17 11:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacjia ewidencji gruntów i budynków Skoki
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie polega na modernizacji ewidencji gruntów w zakresie pozyskania danych spełniających wymogi formalne i dokładnościowe w odniesieniu do przebiegu granic działek ewidencyjnych, budynków, użytków gruntowych i uzupełnieniu danych ewidencyjnych w zakresie gruntów, budynków i lokali dla obrębu Skoki w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz przepisami technicznymi. Prace podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie należy pozyskać dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych. W drugim etapie należy pozyskać dane dotyczące położenia budynków oraz dane opisowe, oraz przygotować projekt operatu opisowo-kartograficznego w celu przeprowadzenia procedury wyłożenia i aktualizacji operatu ewidencyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki techniczne wykonania modernizacji znajduje się na stronie http://powiatradzyn.bip.lublin.pl w zakładce budżet, przetargi, konkursy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 22.11.43.10-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 15.12.2013 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu - wpłaca się przelewem na rachunek: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim ul. Plac Potockiego 1 w PKO BP S.A. O/Lubartów, nr konta: 89 1020 3206 0000 8502 0006 4485, z adnotacją Wadium - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków OR.272.01.08.2012; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 759, z późni. zm.); Wadium wnoszone w formie: poręczeń, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim formie oryginału. Całość wadium należy wnieść przed upływem terminu 08.01.2013 r.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień wobec tego zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jedną usługę geodezyjną tożsamą z przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, muszą posiadać uprawnienia z zakresu 1,2 wydane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r Nr 193, poz. 1287. z późn. zm.)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika wymagane jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stosownego pełnomocnictwa. Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stosownego pełnomocnictwa.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmian ceny brutto w przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT na asortyment objęty niniejszą umową. Dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://powiatradzyn.bip.lublin.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem (wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, będzie licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. Zamawiający przyjął 203 000.00 zł brutto jako cenę wywoławczą, za realizację całości przedmiotu zamówienia. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od ceny wywoławczej przyjętej przez Zamawiającego oraz od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100.00 zł brutto. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-01-03 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Plac Potockiego 1, kod pocztowy 21-300, punkt informacyjny na parterze - czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-01-17 11:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-01-17 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie będzie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy przygotowany przez Zamawiającego jest udostępniony na stronie internetowej http://powiatradzyn.bip.lublin.pl jako załącznik do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres: zamowienia@pra.pl. Zamawiający żąda, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła