Licytacja L-416-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-416-2012 - Dostawa elektronicznego programu inf. prawnej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: IS, Izba Skarbowa we Wrocławiu
Adres pocztowy: Pretficza 11
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-983
Tel.: 717971606, Faks: 717971617
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

526816 - 2012

Termin otwarcia licytacji:

2013-01-22 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa elektronicznego programu inf. prawnej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej (zwanego dalej programem) wraz z aktualizacją oraz licencją na korzystanie z programu w systemie off-line, na stanowiskach mobilnych oraz on-line dla Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz urzędów skarbowych woj. dolnośląskiego zwanych dalej Jednostkami Skarbowymi - według Zbiorczego zestawienia stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl 2. Ilość jednoczesnych dostępów /stanowisk: a) dostęp off-line - dla 719 użytkowników b) dostęp on-line - dla 400 użytkowników c) dostęp na stanowiskach mobilnych - 76 stanowisk d) dostęp on - line do danych z KRS - dla 583 użytkowników. 3. Baza elektronicznego programu informacji prawnej musi co najmniej zawierać: a) Krajowe akty prawne: - Komplet obowiązujących aktualnie aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw/Monitorze Polskim oraz aktów prawnych oczekujących na wejście w życie, także w wersji ujednoliconej. - Dzienniki Ustaw: komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Ustaw od 1918 r.oraz komplet tekstów aktów prawnych ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator (miejsce publikacji, rok, numer, pozycja), tytuł i rodzaj aktu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny/oczekujący) co najmniej od 1930r. - Monitory Polskie: komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Monitorach Polskich od 1930r. oraz komplet tekstów aktów prawnych ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator (miejsce publikacji, rok, numer, pozycja), tytuł i rodzaj aktu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny/oczekujący) co najmniej od 1960r. - Dzienniki Resortowe (Dzienniki Urzędowe Ministrów i Urzędów Centralnych) - zawierające teksty (aktów normatywnych, uchwał, orzeczeń, ogłoszeń) ujednolicony i ocenione co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator, tytuł i rodzaj aktu/dokumentu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny/oczekujący), w szczególności Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, - Projekty ustaw z uzasadnieniem rządowym b) Prawo europejskie: - Komplet obowiązujących na dzień 1 maja 2004 r. i aktualnie aktów prawnych Unii Europejskiej (traktaty, rozporządzenia i dyrektywy) ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L i C oraz oczekujące na wejście w życie, także w wersji ujednoliconej (w polskiej wersji językowej), - Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej serii L i C (wydanie polskie) - roczniki z kompletem tekstów aktów prawnych co najmniej od 1 maja 2004 r. ujednolicone, w polskiej wersji językowej i ocenione co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator, tytuł i rodzaj aktu/dokumentu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny/oczekujący), - Specjalne polskie wydanie Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej zawierających akty prawa unijnego opublikowane przed dniem 1 maja 2004 r. ocenione co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator, tytuł i rodzaj aktu/dokumentu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny/oczekujący) c) Krajowy Rejestr Sądowy - aktualna baza podmiotów i dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego, Monitora Polski B d) Orzecznictwo - administracyjne w tym m.in. sądów administracyjnych (w szczególności w zakresie prawa podatkowego), Urzędu Zamówień Publicznych, Głównej Komisji Orzekającej, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych, - sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, - Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) - orzecznictwo luksemburskie, e) Literatura prawa - Komentarze w szczególności dotyczące: prawa podatkowego (m.in. ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, ustawy o opłacie skarbowej), prawa administracyjnego (m.in. Kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucji w administracji), prawa cywilnego (m.in. Kodeks cywilny), postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, Kodeksu Karno Skarbowego, Kodeksu Spółek Handlowych, postępowania karnego, prawa zamówień publicznych, prawa europejskiego (m.in. w zakresie dyrektyw podatkowych), służby cywilnej, dostępu do informacji publicznej, -monografie i inne opracowania dotyczące prawa polskiego (w szczególności podatkowego) i europejskiego, - piśmiennictwo w szczególności dotyczące spraw podatkowych i egzekucji w administracji f) Wzory pism i umów 4. Aktualizacja programu (dostęp off-line) będzie następowała w ten sposób, że w okresie obowiązywania umowy, minimum raz w miesiącu, w terminie do dnia 15-go danego miesiąca, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, nośniki zawierające aktualizację programu, uwzględniającą w szczególności akty prawne, komentarze i orzecznictwo, których data publikacji nie przekracza jednego miesiąca licząc wstecz od dnia dokonania przez Wykonawcę ostatniej aktualizacji. Dopuszcza się również aktualizację zawartości programu na serwerze poprzez łączenie z innym serwerem Wykonawcy (w tym przypadku nie jest konieczne dostarczanie nośników aktualizujących). Bez względu na realizację aktualizacji programu na serwerze (dostęp off-line) w zakresie stanowisk mobilnych Wykonawca zapewnia dostawę nośników z aktualizacją dla lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy. W zakresie stanowisk mobilnych dostawa nośników nastąpi w ww. okresie i terminach, po 1 szt. dla lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy , zgodnie z warunkami określonymi w umowie. W przypadku dostępu on-line oraz dostępu on-line do danych KRS, Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji. 5. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad programem. 6. Wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenie dla pracowników w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy oraz terminach uzgodnionych wcześniej z Jednostkami Skarbowymi.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (o treści jak w Załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (o treści jak w Załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (o treści jak w Załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (o treści jak w Załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (o treści jak w Załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Inne dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.). 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z w/w czynności powołano pełnomocnika i jakiego postępowania ono dotyczy. Pełnomocnictwo musi identyfikować Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika. Wspólny wniosek powinien zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt III.4.2 dla każdego Wykonawcy z osobna.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany umowy i warunki zmian określono w ogólnych warunkach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępnych na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl

Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.is.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

- Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wraz z ww. wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. - W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. - Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. - Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. - Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. - Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

- Po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. - Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 243 708,04 zł brutto. - Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 5 000,00 zł brutto. - System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką). - Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. - System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. - Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. - Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. - W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym koszty dostawy serwera do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego oraz należny podatek VAT. - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni Zbiorcze zestawienie stanowiące załącznik nr 1 do umowy (dostępne na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl) poprzez wpisanie do niego cen dla poszczególnych Jednostek Skarbowych i wartości całego przedmiotu umowy (brutto). Wypełnione i podpisane Zbiorcze zestawienie stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość przedmiotu umowy, która zostanie wykazana w Zbiorczym zestawieniu będzie tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z ogólnymi warunkami umowy - Załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępny na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-01-11 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Skarbowa we Wrocławiu, ul. B. Pretficza 11, 50-983 Wrocław, pokój nr 307 (kancelaria).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-01-22 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-01-22 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Ogólne warunki umowy stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.is.wroc.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie jest zamówieniem wspólnym Izby Skarbowej we Wrocławiu i 23 urzędów skarbowych woj. dolnosląskiego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem, dopuszczalna jest również forma pisemna. Wniosek musi być podpisany przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) - przez pełnomocnika. Upoważnienie lub pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę -za zgodność z oryginałem. Wniosek musi być sporządzony na formularzu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.is.wroc.pl. Do Wniosku muszą być załączone wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz załączniki wymagane w ogłoszeniu. We wszystkich miejscach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby a w przypadku pieczęci imiennej - imię i nazwisko. Wniosek umieszcza się w trwale zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, na której należy umieścić: - nazwę i adres Zamawiającego, - nazwę i adres Wykonawcy, - hasło: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ SO-2511-0003-12 na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej wraz z aktualizacją oraz licencją na korzystanie z programu w systemie off-line, na stanowiskach mobilnych oraz on-line dla Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz urzędów skarbowych woj.dolnośląskiego.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła