Licytacja L-416-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest southenergy z ofertą o wartości 360PLN.
Dane zwycięzcy:
southenergy - Irena Nowak, South Energy Partners Sp. z o.o.
Hutnicza 1
44-310, Radlin


Ogłoszenie o zamówieniu L-416-2018 - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Secemin, Gmina Secemin
Adres pocztowy: Struga2
Miejscowość: Secemin, Kod pocztowy: 29-145
Tel.: (+48 34)3556017, Faks: (+48 34)3906860
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

658617-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-12-14 13:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin

Dostawy

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Secemin i jej jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla zamówienia w okresie od 1-01-2019 r. do 31-12-2019 r. wynosi około 438.504 kWh.

http://www.secemin.eobip.pl/bip_secemin/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=2 24&layout=1&page=0

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania techniczne. Wykonawca musi posiadać urządzenie, które umożliwi mu zalogowanie się oraz zgłaszanie postąpień na stronie internetowej http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wymagania formalne. Wykonawca musi być zarejestrowany (posiadać indywidualny login) w systemie licytacji elektronicznych na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl. Brak zarejestrowanego konta (posiadania indywidualnego login-u) nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. W tym jednak przypadku oraz w przypadku podania błędnego login-u we wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy Zamawiającemu dostarczyć login najpóźniej w terminie podanym w punkcie 7.1. SIWZ.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. Kwota wywoławcza za 1 MWh wynosi 360 zł netto. 4. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 MWh netto. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Grosze należy od złotego oddzielić przecinkiem. 5. Przez kwotę netto należy rozumieć wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z sprzedażą energii elektrycznej wraz z uwzględnieniem zysku dla Wykonawcy. Z Wykonawcą, który wygra licytację elektroniczną zostanie podpisana umowa na sprzedaż energii elektrycznej w której zostanie podana kwota brutto za 1 kWh. Przez kwotę brutto za 1 kWh należy rozumieć cenę netto za 1 kWh uzyskaną w licytacji elektronicznej wraz uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT. 6. W toku licytacji system licytacji elektronicznych na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

0.5

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-12-14 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-12-14 13:00:00.

Dokładna data

Upływa 2018-12-14 13:20:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający oceni spełnienie warunku przez podpisanie oświadczenia, które jest zawarte w ofercie.

-

Zamawiający oceni spełnienie warunku przez podpisanie oświadczenia, które jest zawarte w ofercie.

-

Zamawiający oceni spełnienie warunku przez podpisanie oświadczenia, które jest zawarte w ofercie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. umożliwiającej wykonanie zamówienia, której okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Tak

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Oświadczenie w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

-

- oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. umożliwiającej wykonanie zamówienia, której okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, - oświadczenie o podwykonawcach, o ile zamówienie będzie realizowane przez podwykonawców.

IX. Termin związania ofertą


30 dni.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Zamówienie będzie realizowane od 1-01-2019 r. (lub skutecznego zgłoszenia u OSD zmiany sprzedawcy energii elektrycznej) do 31-12-2019 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie przewidział żadnych zabezpieczeń dotyczących należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w zakresie: - zmiana ilości punktów poboru energii, - aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, - zmiany stawki VAT ze względu na zmianę obowiązujących przepisów, - zmiany, za akceptacją Wykonawcy, sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII. Informacje dodatkowe


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Secemin. Inne zapisy dotyczące RODO zawarte są w pkt 13 SIWZ.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła