Licytacja L-417-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-417-2013 - Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogram.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Plac Wszystkich Świętych 3-4
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-004
Tel.: 12 61-61-289, Faks: 12 61-61-236
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

411794 – 2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-11-14 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogram.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk komputerów przenośnych o przekątnej ekranu 15,6 cali. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem oraz specyfikacja minimalnych parametrów - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.123.2013)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.31.00-6
Dodatkowe przedmioty 48.00.00.00-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w dniach: 14 dni od zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wadium nie jest wymagane

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - zrealizowali minimum jedną dostawę komputerów przenośnych (w ramach jednej umowy z Zamawiającym/Zlecającym) o łącznej wartości minimum 30 000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu poniżej

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej (wzór) - dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl (post. nr OR-10.271.123.2013), wraz z pozostałymi wzorami niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany zostały określone w §8 wzoru umowy. Wzór umowy wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie nr OR-10.271.123.2013)

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.krakow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/. 2. Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma LOGIN - identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wyłącznie o swoim LOGIN-ie. W przypadku wpisania nieprawidłowego LOGIN-u lub nie podania go Zamawiającemu we wniosku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego LOGIN-u. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła należącego do Wykonawcy. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0 (lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy w trakcie licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia w zakresie WYNAGRODZENIA NETTO ZA 1 szt. KOMPUTERA PRZENOŚNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują WYNAGRODZENIE NETTO za 1 szt. KOMPUTERA PRZENOŚNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 20 zł netto. Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od kwoty wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe od WYNAGRODZENIA NETTO za 1 szt. KOMPUTERA PRZENOŚNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM zaproponowanego wcześniej przez innego Wykonawcę. 5. Zamawiający informuje, że kwota wywoławcza wynosi: 2 479,67 zł netto za 1 szt. komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższe wynagrodzenie netto za 1 szt. KOMPUTERA PRZENOŚNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM. 6. W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za 1 szt. KOMPUTERA PRZENOŚNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM - wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o 23 % stawkę podatku VAT. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło iloczyn liczby zamówionych KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM i WYNAGRODZENIA NETTO za 1 szt. KOMPUTERA PRZENOŚNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM zaoferowanego w licytacji powiększonego o stawkę podatku VAT 23%. 7. Za pośrednictwem platformy licytacyjnej Wykonawcy na bieżąco otrzymują informację o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o zaoferowanych wysokościach postąpień

Minimalna wysokość postąpienia

20.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-10-18 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1, Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:40 - 15:30

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-11-14 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-11-14 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.krakow.pl/ (post. OR-10.271.123.2013)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

I) Oprócz dokumentów określonych w sekcji III.4) oraz III.6.) ogłoszenia zamieszczonego w BZP (UZP), Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. UWAGA: Pełnomocnictwa składane w przedmiotowym postępowaniu mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. II) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 1) każdy z osobna - dokumenty wymienione w sekcji III.4.2) tiret 2 oraz III.4.4) ogłoszenia zamieszczonego w BZP (UZP) - wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.123.2013). 2) Oświadczenie Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (część I oświadczenia) oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (część II oświadczenia) zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.123.2013). 3) dokument o, którym mowa w sekcji III 6) ogłoszenia zamieszczonego w BZP (UZP). 4) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.1 ogłoszenia zamieszczonego w BZP (UZP) składa ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który spełnia warunek - wzór dokumentu (wykazu) jest dostępny na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.123.2013). Wiedzę i doświadczenie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą posiadać łącznie. III) Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: a) Wniosek powinien zawierać w szczególności: oświadczenie woli Wykonawcy dotyczące udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy z numerem kodu pocztowego, telefon, fax, adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz LOGIN Wykonawcy (wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl - post. nr OR-10.271.123.2013). W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podane powyżej informacje winny być wskazane dla każdego z tych Wykonawców. b) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek, sporządzony na piśmie w języku polskim w sposób czytelny i trwały, podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. c) Część wniosku, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem: Zastrzeżona część wniosku. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz danych adresowych. d) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). e) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. f) Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: Nazwa i adres wykonawcy /ewentualnie pieczęć/, Wydział Organizacji i Nadzoru Oddział Zamówień Publicznych, Znak sprawy: OR-10.271.123.2013, Tytuł zamówienia: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. IV) W razie pytań należy je składać na numer faxu 12 616 12 36 lub drogą elektroniczną na adres info@um.krakow.pl, a w przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Zamawiający niezwłocznie udzieli tych wyjaśnień na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce dotyczącej niniejszego ogłoszenia. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Marcin Żak - tel. 12 616-12-89 oraz Robert Dziedzic - tel. 12 616-19-06

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła