Licytacja L-418-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-418-2017 - Druk z dostawą ulotek narciarskich typu z-card

Dane zamawiającego


Nazwa: Andrzej Gąsienica-Laskowy, Tatrzański Park Narodowy
Adres pocztowy: Kuźnice1
Miejscowość: Zakopane, Kod pocztowy: 34-500
Tel.: 182023200 , Faks: 182023299
Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Numer ogłoszenia w BZP:

620403-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-12-06 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Druk z dostawą ulotek narciarskich typu z-card

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest druk z dostawą ulotek narciarskich typu z-card o następujących parametrach: Nakład - 2000 sztuk Format po obcięciu: 234 mm/300 mm, po złożeniu 85 mm / 54 mm Ulotka: papier niezgorszy jak G-Print 90g druk dwustronny, kolorowy 4+4 (na awersie mapka wraz z legendą, na rewersie tekst z kolorowymi wstawkami) Okładka: papier niezgorszy jak G-Print 130 g druk jednostronny, kolorowy 4+0, powlekanie lakierem mat jednostronie, klejona do ulotki, dwie z różnym nadrukiem. Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Pakowanie: paczka z podwójnego papieru z zabezpieczeniem narożników, z informacją o tytule i liczbie egzemplarzy w paczce, z zastrzeżeniem, że waga paczki nie może być większa niż 10 kg. Dostawa do Zamawiającego po złożeniu. Wygląd finalny ulotki wraz z ilustracją sposobu jej złożenia w załącznikach na stronie jak w pkt. I.4)

https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,a,1385760,druk-z-dostawa-ulotek-narciarskic h-typu-z-card.html

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl Wykonawcy, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji) przekazują Zamawiającemu swój LOGIN. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przez terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: - Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0. lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w „Samouczku” w pkt 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane; - W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne postąpienia. Składanie postąpień będzie możliwe od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto, za realizację całego przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej” tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10,00- zł brutto (dziesięć złotych wraz z podatkiem od towarów i usług) W toku licytacji elektronicznej Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich wniosków, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o złożonych przez nich cenach, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Ww. informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę „lista postąpień”. Wykonawca po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco winien dokonywać odświeżania strony celem aktualizacji listy postąpień, tak, aby posiadał aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie Licytacji Elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu dokonania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-11-29 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-12-06 12:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-12-06 12:15:00

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

-

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

-

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz ze wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przedstawił co najmniej dwie różne próbki w postaci felcowanych (złamanych co najmniej czterokrotnie) ulotek gdzie jedna z nich będzie z doklejonymi okładkami.

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni od dnia zamknięcia licytacji elektronicznej

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


14 dni od daty przekazania przez Zamawiającego plików produkcyjnych

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga należytego zabezpieczenia umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA Nr ZP/738/2017 Zawarta w dniu _______ 2017 roku w Zakopanem, pomiędzy Tatrzańskim Parkiem Narodowym z/s przy ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, NIP: 736-17-15-304, reprezentowanym przez: Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego - mgr inż. Szymona Ziobrowskiego za kontrasygnatą Głównej Księgowej – mgr Magdaleny Pelc przy podpisie pracownika TPN właściwego rzeczowo, merytorycznie odpowiedzialnego za wykonanie niniejszej umowy – _________ zwanym dalej „Zamawiającym” a: ___________ zwanym dalej „Wykonawcą”. § 1 1. Wykonawca oświadcza, że wykona na zamówienie Zamawiającego zlecenie w postaci druku i dostawy do siedziby Zamawiającego, ulotek narciarskich typu z-card o następujących parametrach: a) Format po obcięciu: 234 mm/300 mm, po złożeniu 85 mm / 54 mm b) Ulotka: papier niezgorszy jak G-Print 90g druk dwustronny, kolorowy 4+4 (na awersie mapka wraz z legendą, na rewersie tekst z kolorowymi wstawkami) c) Okładka: papier niezgorszy jak G-Print 130 g druk jednostronny, kolorowy 4+0, powlekanie lakierem mat jednostronie, klejona do ulotki, dwie z różnym nadrukiem. d) Pakowanie: paczka z podwójnego papieru z zabezpieczeniem narożników, z informacją o tytule i liczbie egzemplarzy w paczce, z zastrzeżeniem, że waga paczki nie może być większa niż 10 kg. 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki produkcyjne, zawierające przedmiot zamówienia, w rozdzielczości adekwatnej do przyjętej technologii druku, niezbędne do wykonania zlecenia w terminie do siedmiu dni od podpisania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w terminie do 14 dni od dostarczenia pliku produkcyjnego. 4. Zamawiający przewiduje, iż w przypadku przesunięcia terminu dostarczenia pliku produkcyjnego do drukarni przez Zamawiającego, wydłużeniu ulegnie termin dostawy asortymentu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ten sposób, iż termin dostawy nie może być krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia pliku produkcyjnego dla tego asortymentu 5. Przed rozpoczęciem druku całego nakładu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykonanych własnymi siłami proofów certyfikowanych z wybranych przez Zamawiającego stron publikacji, stanowiących dla obu stron wzorzec kolorów druku. 6. W przypadku niezatwierdzenia przedłożonych odbitek kolorystycznych proof Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia mu wyżej określonych odbitek próbnych, przedstawi Wykonawcy swoje uwagi i poprawki w odniesieniu do tych proofów. Wykonawca dostarczy nowe proofy nie później niż w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia mu uwag i poprawek. 7. W razie niezatwierdzenia nowych proofów, przygotowanych po przekazaniu uwag i poprawek Wykonawcy, lub trzykrotnego niezatwierdzenia proofów w trakcie obowiązywania Umowy, Zamawiający może odpowiednio odstąpić od Umowy lub rozwiązać Umowę Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, chyba że przyczyny niezatwierdzenia leżą wyłącznie po stronie Zamawiającego. § 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia terminowo i bez usterek. 2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym nakładzie Zamawiający może żądać od Wykonawcy nieodpłatnego ich usunięcia lub dostarczenia nakładu wolnego od wad, w terminie tygodnia od daty zgłoszenia takiego żądania, co nie narusza uprawnień Zamawiającego z § 2 ust. 3 i 4 umowy. 3. Stwierdzenie wad w wykonanym nakładzie albo jego części wstrzymuje przyjęcie całości albo części nakładu dotkniętego wadami przez Zamawiającego. 4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zlecenia, także z powodów wskazanych w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 5. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania zlecenia przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 umowy. § 3 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo autoryzacji surowca (papieru) użytego do realizacji zlecenia. 2. Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem druku do przedstawienia Zamawiającemu próbki surowca (papieru) w uzgodnionej postaci: wzornik papieru lub publikacji na papierze o udokumentowanych parametrach. 3. W przypadku, gdy przedłożona próbka nie spełni kryteriów niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia, w tym przypadku nie będzie bliska parametrom lub tożsama z papierem, na którym wydrukowane są poprzednie elementy serii, Wykonawca przedłoży w ciągu 2 dni roboczych drugą próbkę, a w przypadku niezatwierdzenia jej - w takim samym terminie próbkę trzecią. 4. W przypadku trzykrotnego odrzucenia przedstawionych próbek surowca (papieru) Zamawiający może odpowiednio odstąpić od Umowy lub rozwiązać Umowę Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, chyba że przyczyny niezatwierdzenia leżą wyłącznie po stronie Zamawiającego. § 4 1. Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie zlecenia określonego w § 1 pkt 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _______- zł brutto (słownie: _____ złotych ____ groszy wraz z podatkiem od towarów i usług) płatne w terminie 14 dni od daty przedstawienia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego. 2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT dopiero po przyjęciu całego nakładu przez Zamawiającego. W przypadku przyjęcia nakładu w częściach stosownie do § 2 ust. 3, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT tylko za tę część nakładu, która została przyjęta przez Zamawiającego. § 5 Strony ustalają, że dniem zapłaty, jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. § 6 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej, a także nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu przysługującej mu względem Zamawiającego wierzytelności. § 7 Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przez siebie nakład na okres 6 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia gotowego nakładu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. § 8 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad o charakterze mechanicznym, powstałych w wyniku transportu (uszkodzenia pojedynczych egzemplarzy lub ich kompletów, uszkodzenia opakowania itp.) lub w przypadku stwierdzenia braków ilościowych w paczkach, Zamawiający przedłoży Wykonawcy pisemny protokół zawierający specyfikację wad w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia odbioru nakładu. § 9 Zamawiający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu zawartego w nakładzie oraz że zwielokrotnienie przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 pkt 1, który jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, nie narusza praw osób trzecich. § 10 Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego zastrzeżone w umowie na jego rzecz kary umowne. Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie, wygaśnięcie Umowy, nie ma wpływu na uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia należnej kary umownej. § 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. § 13 Spory wynikające z umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. § 14 1. Warunkiem skuteczności doręczenia drugiej Stronie jakiegokolwiek oświadczenia lub wezwania składanego w wykonaniu tej umowy jest skierowanie go listem poleconym na następujący adres: a) dla Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane. b) dla Wykonawcy: __________ 2. Strony ustalają, iż przesłanie przez jedną ze stron drugiej stronie oświadczenia lub wezwania listem poleconym na adres podany powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu spełnia warunek złożenia oświadczenia lub wezwania w ten sposób, że druga strona mogła się o nim dowiedzieć, przy czym o ile list ten nie zostanie przez stronę-adresata listu odebrany przed upływem siedmiu dni od jego pierwszego awizowania przez Pocztę, za dzień, w którym strona-adresat listu dowiedział się o treści oświadczenia lub wezwania uważać się będzie siódmy dzień, licząc od dnia pierwszego awizowania włącznie. § 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Zamawiającego, a drugi dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła