Licytacja L-426-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-426-2013 - Remont VII piętra oraz wymiana pionu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: OR KRUS w Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Adres pocztowy: Wyczółkowskiego 22
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-092
Tel.: 52 341-52-61, Faks: 52 341-57-81
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

410670-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-10-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont VII piętra oraz wymiana pionu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: a) remont korytarza, pomieszczeń WC oraz pomieszczeń biurowych od numeru 704 do numeru 712 na siódmym piętrze budynku siedziby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, b) wymiana stolarki drzwiowej na siódmym piętrze budynku siedziby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, c) wymiana pionu wodociągowego w budynku siedziby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy. 2. Przedmiot zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały szczegółowo określone w: a) specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik numer 1 do wzoru umowy, b) przedmiarze remontu korytarza, pomieszczeń WC i pomieszczeń biurowych od numeru 704 do numeru 712 na siódmym piętrze stanowiącym załącznik numer 2 do wzoru umowy, c) przedmiarze wymiany stolarki drzwiowej na siódmym piętrze stanowiącym załącznik numer 3 do wzoru umowy, d) przedmiarze wymiany pionu wodociągowego stanowiącym załącznik numer 4 do wzoru umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wywozu i utylizacji wszelkich odpadów powstałych w trakcie i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki technicznej, obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a zapisami specyfikacji technicznej, pierwszeństwo mają zapisy umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 7. Wykonawca przed zamówieniem stolarki drzwiowej dokona dokładnych pomiarów otworów drzwiowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku rozbieżności pomiędzy wymiarami zamówionej stolarki drzwiowej a otworami drzwiowymi. 8. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 20 grudnia 2013 roku.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.33.00.00-9

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Termin realizacji do 20.12.2013 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), w terminie do 17.10.2013 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 12 1130 1075 0002 6127 2690 0001 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, z dopiskiem: Wadium - OP-2310/18/13 remont VII piętra oraz wymiana pionu wodociągowego. Zamawiający uzna wadium za wniesione w terminie, gdy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przed upływem terminu składania ww. wniosku. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Jeżeli wadium jest wniesione: 1) w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę musi być trwale złączona z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony, przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przy czym jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem musi być trwale złączona z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca w celu wykazania spełniania powyższego warunku udokumentuje realizację co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie wykonywania prac remontowych oraz instalacyjnych (hydraulicznych) o wartości min. 100 000,00 PLN brutto (wykaz zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl; 2) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa; 3) jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; c) w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50 % ceny oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej system automatycznie wygeneruje dane wybranego Wykonawcy, a Zamawiający zamieści te dane na swojej stronie internetowej http://www.krus.gov.pl. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. UWAGA! System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 20000.10 będzie oznaczało 20 tyś. złotych i 10 groszy). Ponadto Zamawiający zachęca do zapoznania się z informacjami dostępnymi na Platformie Licytacji Elektronicznych UZP w zakładce Samouczek.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-10-17 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-10-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-10-28 10:16:48

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

WZÓR Umowa nr 2310/18/13 zawarta w dniu …………r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upoważnieniem występuje: Joanna Krzyżanowska – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy, zwaną w umowie „Zamawiającym”, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym w umowie „Wykonawcą” o następującej treści: Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.). §1 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) remont korytarza, pomieszczeń WC oraz pomieszczeń biurowych od numeru 704 do numeru 712 na siódmym piętrze budynku siedziby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, b) wymiana stolarki drzwiowej na siódmym piętrze budynku siedziby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, c) wymiana pionu wodociągowego w budynku siedziby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy. 2. Przedmiot zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały szczegółowo określone w: a) specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej umowy, b) przedmiarze remontu korytarza, pomieszczeń WC i pomieszczeń biurowych od numeru 704 do numeru 712 na siódmym piętrze stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej umowy, c) przedmiarze wymiany stolarki drzwiowej na siódmym piętrze stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszej umowy, d) przedmiarze wymiany pionu wodociągowego stanowiącym załącznik numer 4 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wywozu i utylizacji wszelkich odpadów powstałych w trakcie i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki technicznej, obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a zapisami specyfikacji technicznej, pierwszeństwo mają zapisy umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 7. Wykonawca przed zamówieniem stolarki drzwiowej dokona dokładnych pomiarów otworów drzwiowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku rozbieżności pomiędzy wymiarami zamówionej stolarki drzwiowej a otworami drzwiowymi. 8. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 20 grudnia 2013 roku. §2 1. Ustala się następujący harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia: a) przekazanie terenu budowy: ……………….., b) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia: …………………, c) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia: …………………. 2. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia będzie poprzedzone przekazaniem Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w ust. 1, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do źródeł energii elektrycznej (220V) i wody. 3. Z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim wynikłe na terenie budowy. 5. Roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy przeprowadzać w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00, z tym zastrzeżeniem, iż roboty polegające na wymianie pionu wodociągowego należy przeprowadzać od piątku od godziny 15.00 do poniedziałku do godziny 7.00. 6. Roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia można rozpocząć dopiero po wymianie stolarki okiennej na siódmym piętrze budynku, która nastąpi do dnia……………….. Roboty należy dokonywać etapowo (pomieszczeniami). 7. Podczas wykonywania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia ewentualnie znajdujące się w pomieszczeniach sprzęty oraz meble należy zabezpieczyć, a po zakończeniu robót pomieszczenia należy uporządkować. §3 1. Upoważnionym do kontaktów przy wykonaniu umowy jest ze strony: - Zamawiającego: kierownik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego, - Wykonawcy: ……………………… §4 1. W czasie realizacji robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci. 2. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego. 3. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację związaną z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy do dnia wyznaczonego na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. §5 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć faktury zakupu na zastosowane materiały w celu wykonania przedmiotu zamówienia. §6 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi brutto ……………………. (słownie: ……………………………….). §7 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku. 2. Nie dopuszcza się przyjmowania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia wykonanego częściowo w miarę ukończenia i zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. 3. Do faktury/rachunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury/rachunku. 5. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. §8 1. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 5 dni od zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. 2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego niewykonania lub nienależytego wykonania, Zamawiający może odmówić odbioru. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: - obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, - gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania po raz drugi prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia z wadami, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 4. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi Zamawiający może: a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej przedmiotu zamówienia. §9 Przepisy §8 dotyczące odbioru końcowego stosuje się odpowiednio do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego oraz odbioru pogwarancyjnego. §10 1. W przypadku konieczności przerwania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty zostanie ustalona na podstawie protokolarnie zatwierdzonego zaawansowania robót. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie podstawę do rozliczenia należności Wykonawcy. §11 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 2 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 2. Okres gwarancji na użyte materiały wchodzącą w zakres przedmiotu zamówienia, w tym stolarkę drzwiową został określony w kartach producenta. 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji. 4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej regulacji stolarki drzwiowej na wezwanie Zamawiającego złożone drogą bezpośredniego porozumiewania się na odległość. §12 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za odstąpienie od umowy, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy, b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wartości jw. za każdy dzień zwłoki, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wartości jw. za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 2. Ewentualne kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. §13 Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy. §14 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zlecenie części robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia osobom trzecim, szczególnie za terminowe i staranne wykonanie robót jak i za własne działanie i zaniechanie. §15 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. §16 1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca wykonywa przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. §17 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. §18 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wchodzących w zakres przedmiotu w toku według stanu na dzień odstąpienia, b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów zakupionych na realizację przedmiotu zamówienia, które nie będą przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia i przedmioty służące do wykonania przedmiotu zamówienia przez niego dostarczone lub wniesione. 2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. §19 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. §20 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. §21 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: Załączniki: - specyfikacja techniczna – załącznik nr 1, - przedmiar remontu korytarza, pomieszczeń WC i pomieszczeń biurowych od numeru 704 do numeru 712 na siódmym piętrze – załącznik nr 2, - przedmiar wymiany stolarki drzwiowej na siódmym piętrze – załącznik nr 3, - przedmiar wymiany pionu wodociągowego – załącznik nr 4.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:  Pracownik Stanowiska d/s Zamówień Publicznych – Ewa Ciemniak  Przewodniczący Komisji Przetargowej – Agnieszka Malińska 4. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.krus.gov.pl PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1. Wnioski winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat w terminie do 17.10.2013 r., do godziny 10:00. 2. Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być złożony Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ REMONT VII PIĘTRA ORAZ WYMIANA PIONU WODOCIĄGOWEGO W BUDYNKU OR KRUS W BYDGOSZCZY ZNAK OP-2310/18/13 ‘NIE OTWIERAĆ PRZED 17.10.2013 R. GODZ. 10:15’ oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Napis wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz tytuł postępowania winny być napisane w sposób wyróżniający opakowanie spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. Wszelkie elementy wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie opakowane i nie oznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas ich porównywania i oceny. Brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyną otwarcia wniosku przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła