Licytacja L-43-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-43-2010 - Papier kserograficzny i składanka komputerowa.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Celna w Poznaniu, Izba Celna w Poznaniu
Adres pocztowy: Krańcowa 28
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 61-037
Tel.: 061 658 35 00, Faks: 061 658 35 18
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

39085-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-10 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Papier kserograficzny i składanka komputerowa.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa: 1.Papieru kserograficznego o parametrach nie gorszych niż: gramatura 80+/-3; białość CIE 160+/-2,5, klasa B, format A4 w ilości 8500 ryz – 500 kartek w ryzie. 2.Składanki komputerowej z perforacją a)format 240 1+1 (900 składek w kartonie) w ilości 5 kartonów, b)format 240 1+2 (600 składek w kartonie) w ilości 7 kartonów, c)format 375 1+0 (2000 składek w kartonie) w ilości 5 kartonów, d)format 375 1+1 (900 składek w kartonie) w ilości 5 kartonów.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
14 dni od daty podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.poznan.ic.gov.pl/bip/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: a)Z platformy mogą korzystać wykonawcę zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b)Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój login, wypełniając odpowiednie pole we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Załącznik nr 1 do ogłoszenia). c)W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2.Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 4.W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach - grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200 zł. 7.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8.Zamawiający określił kwotę wywoławczą – 91 110,00 zł brutto. 9.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Ogłoszenia poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsamy z ceną najkorzystniejszej oferty tego wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-04 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Izby Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28,61-037 Poznań.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-10 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-10 10:45:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy i rozładunku towaru w magazynie Zamawiającego mieszczącym się w Bugaju, ul. Kobylnicka 52. 2.Towar będzie dostarczony w godz. od 10.00 do 13.00. 3.Towar będzie dostarczony na paletach. 4.Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 5.O terminie dostawy wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przynajmniej 24 godziny przed terminem dostawy. 6.Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 7.W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. 8.Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 4 wynosić będzie 2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 9.Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 7 wynosić będzie 2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 10.Kary umowne Zamawiający może potrącić z bieżących należności wykonawcy. 11.Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

W celu potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy, należy załączyć do wniosku następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2.Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania. 1.CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia. 2.Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami wraz ze wskazaniem przez zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów: a)Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem do momentu otwarcia licytacji, za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, który należy złożyć pisemnie. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy pzp zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. b)Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. c)Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia : Ilona Hojan – tel. 061 658 35 29, faks (061) 658 35 21, 658 35 18; e-mail: ilona.hojan@poz.mofnet.gov.pl, - w sprawach dotyczących procedury postępowania : Magda Krawczyk - tel.061 658 36 69, faks (061) 658 35 21, 658 35 18; e-mail: magda.krawczyk@poz.mofnet.gov.pl. 3. Sposób przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: a)Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór dostępny na stronie www.poznan.ic.gov.pl/bip/. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. b)Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczanego dokumentu. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku, gdy wykonawców reprezentuje pełnomocnik – to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. c)Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty. d)Koperta musi być dostarczona do Zamawiającego na adres: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań i opatrzona w widocznym miejscu napisem: " Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego - nie otwierać przed 4.03.2010 r.”.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła