Licytacja L-43-2011

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-43-2011 - Opracowanie i druk biuletynu OP-IV.272.37.2011.PW

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Paweł Wójtowicz, Województwo Lubelskie
Adres pocztowy: Spokojna 4
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-074
Tel.: 081 44 16 635, Faks: 081 44 16 535
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

53160 - 2011

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie i druk biuletynu OP-IV.272.37.2011.PW
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Opracowanie oraz druk biuletynu informacyjnego „Puls Regionu” na potrzeby związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.82.40.00-6
Dodatkowe przedmioty 79.82.20.00-2
79.82.11.00-6

Termin wykonania zamówienia:
15 grudnia 2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli realizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej pięć różnych usług druku (o różnych tytułach) kwartalników lub/i dwumiesięczników lub/i miesięczników o nakładzie minimum 4 tyś egzemplarzy miesięcznie/dwumiesięcznie/kwartalnie na usługę.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli dysponuje: a) osobą posiadającą jednocześnie: tytuł magistra filologii polskiej i doświadczenie korektorskie, rozumiane jako udział w realizacji co najmniej 3 różnych usług (o różnych tytułach) opracowywania i wykonywania druku publikacji o wartości min. 30 tyś zł każda, oraz b) osobą posiadającą jednocześnie • kwalifikacje z zakresu tworzenia układów graficznych rozumiane jako ukończone: studia lub/i kurs/y, lub/i szkolenie/a we wskazanym zakresie oraz • doświadczenie w tworzeniu składu i układów graficznych do prasy, rozumiane jako udział w realizacji co najmniej 3 różnych usług (o różnych tytułach) opracowywania i wykonywania druku publikacji o wartości min. 30 tyś zł każda. Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełnienia powyższych podwarunków przez jedną osobę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. zmiana adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mające wpływ na realizację umowy. 5. Konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór wykonawcy. 6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszego ogłoszenia za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zmiana ta wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Termin związania ofertą

Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę jest związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://um.ebip.net.pl/?id=85

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien samodzielnie zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a następnie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200.00zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.Cena wywoławcza 60000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-01 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Spokojna 4, 20- 074 Lublin (I piętro, pokój 128 - KANCELARIA OGÓLNA w budynku przy ul. Lubomelskiej 1- 3)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie intenetowej http://um.ebip.net.pl/?id=85

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamawiający informuje, iż niniejsza usługa zostanie sfinansowana ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, z czego 85% ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz 15% z budżetu województwa lubelskiego. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę zostanie wezwany przed podpisaniem umowy do przedstawienia wartości oferty netto i do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane w wykazie osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tytułu mgr filologii polskiej i ukończenie studiów/ kursów/ szkoleń z zakresu tworzenia układów graficznych

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła