Licytacja L-43-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-43-2012 - kosmetyki, żarówki i akcesoria do pojazdów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Robert Bartkowski, 3 batalion zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych
Adres pocztowy: Dymińska 13
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 01-783
Tel.: 022 687-75-50, Faks: 022 687-85-09
Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Numer ogłoszenia w BZP:

39478 - 2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-02-23 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
kosmetyki, żarówki i akcesoria do pojazdów
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, kosmetyków samochodowych oraz żarówek samochodowych. Szampon do myjki ciśnieniowej Karcher , płyn do mycia szyb samochodowych spryskiwaczem, Płyn do mycia elementów silnika - spray, Szampon do mycia samochodów z woskiem, Preparat do czyszczenia elementów plastikowych i deski rozdzielczej typu PLAK -spray, Preparat do czyszczenia aluminium typu FORLEGA, Pasta nabłyszczająca do karoserii o właściwościach preparatu TEMPO, Odmrażacz do szyb z rozpylaczem (atomizer), Odmrażacz do zamków - spray, Płyn do spryskiwaczy letni, Płyn do spryskiwaczy zimowy zapachowy, Zapach zawieszka - typu choinka zapachowa, Zapach typu -DEO SMILE, Zapach typu -GŁOŚNIK z wkładem w płynie, Elektrosol, Odrdzewiacz typu - WD-40, Pasta lekko ścierna o parametrach zbliżonych do środka typu - BONDO - 601, Gąbka do mycia sam.(duża), Gąbka pokryta naturalną irchą, Papier toaletowy biodegradowalny do WC przewoźnych do zastosowań w autobusach turystycznych, Płyn do toalet przewoźnych w autobusach o właściwościach jakie posiada preparat typu Aqua Kem Blue , Mydło w płynie zapachow, Wosk na mokro do karoserii w atomizerze typu SPIDWAX K2, Płyny do mycia opon i felg typu K2 FELIX, Środek do pielęgnacji opon o właściwościach preparatu typu K2 BOLD, Szczotka do mycia samochodów, na teleskopie 160 cm, Żarówka H-4 60/55W P43t-38, Żarówka H-7 55W PX 26d, Żarówka 21W (pomarańczowa) BAU15S, Żarówka 5W BA 15s, Żarówka 12V Całoszklana 1,2W W2,1x9,5d, Żarówka 24V H-1 70W P14,5s.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 39.83.15.00-1
Dodatkowe przedmioty 31.53.11.00-8

Termin wykonania zamówienia:
do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

inne dokumenty
wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia - bez cen

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.3bzab.army.mil.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie. Obowiązek rejestracji obejmuje zarówno zamawiających, jak i wykonawców przy czym: - wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. Wykonawcy, którzy nie są zarejestrowani na platformie licytacyjnej prowadzonej przed UZP, przed złożeniem wniosku powinni dokonać takiej rejestracji. Adres platformy https://licytacje.uzp.gov.pl/ W celu wzięcia udziału w licytacji niezbędne jest posiadanie komputera z oprogramowaniem systemowym, przeglądarką internetową i dostępem do internetu. Zamawiający zaleca aby oprogramowanie systemowe i przeglądarka internetowa była aktualna a łącze internetowe o minimalnej przepustowości 1 MB.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-02-17 13:01:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dymińskiej 13, 01-783 WARSZAWA (w kancelarii) budynek 78

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-02-23 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-02-23 10:15:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający nie wymaga wniesienia

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- dostawa jednorazowa w terminie do 20 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. - termin płatności do 21 dni kalendarzowych po realizacji dostawy i dostarczeniu faktury VAT; - kary umowne - 10% wartości umowy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła