Licytacja L-43-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-43-2015 - Dostawy papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KW Policji w Białymstoku, Policja
Adres pocztowy: H. Sienkiewicza 65
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-003
Tel.: 85 670 31 37, Faks: 85 670 28 42
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

23398

Termin otwarcia licytacji:

2015-03-02 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy papieru kserograficznego A-4 o gramaturze 80g/m2 i białości minimum 146 CIE, fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych w łącznej ilości 24.000 ryz (ryza - 500 szt.).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.podlaska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, chyba że są już zarejestrowanymi użytkownikami platformy. UWAGA: nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. LOGIN winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem dużych i małych liter, numerów, spacji itp. 4. Login Wykonawca otrzyma po zalogowaniu się na platformie licytacji elektronicznych. 5. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 6. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą Wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę. Zaproszenie zostanie wysłane faksem lub drogą elektroniczną na faks/adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na platformie licytacyjnej Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskają dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. W toku licytacji Wykonawcy składają korzystniejsze postąpienia. 4. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą pod względem ceny. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. 6. W toku licytacji Wykonawca podaje kwoty brutto wyrażone w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie informował Wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawni informacji dotyczących ich identyfikacji. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za dostawę 1 ryzy papieru kserograficznego. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy wypełniony formularz ofertowy. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia) stanowić będzie załącznik do umowy. Cena jednostkowa wskazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. 11. Zamawiający do momentu rozpoczęcia licytacji na platformie UZP będzie porozumiewał się z Wykonawcami przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz inne informacje w formie faksu (nr faksu Zamawiającego: 85 670 28 42), pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail Zamawiającego: zamówienia.kwp@bk.policja.gov.pl). 12. Zamawiający informuje, iż Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 13. Zamawiający określił kwotę wywoławczą brutto za 1 ryzę papieru: 9,50 zł. 14. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 0,02 zł. 15. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Minimalna wysokość postąpienia

0.02 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-02-10 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, pokój nr 220 Zespół ds. Zamówień Publicznych

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-03-02 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-03-02 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Paragraf 1. 1. Przedmiotem umowy są dostawy papieru kserograficznego A-4 o gramaturze minimum 80g/m2 i białości minimum 146, fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych w łącznej ilości 24.000 ryz (ryza - 500 szt.). 2. Cena jednostkowa ryzy papieru kserograficznego wynosi ___ zł brutto - zgodnie ze złożoną w toku licytacji ofertą. 3. Łączne wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi ___ zł brutto, słownie: (____). 4. W cenę wliczone są wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi: opłaty, podatki, koszty transportu i rozładunku. 5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen jednostkowych brutto zgodnie ze złożoną w toku licytacji ofertą. Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 1. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy max. o 20 %, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Paragraf 2. 1. Dostawy papieru realizowane będą sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy. 2. Miejscem dostawy papieru jest magazyn Komendy Wojewódzkiej Policji, adres: 15-340 Białystok, ul. Wspólna 32. 3. Dostawy następować będą środkami transportu Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Odbioru papieru dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 4. Wykonawca będzie realizował zamówienia składane przez Zamawiającego telefonicznie, pisemnie lub faksem, w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy niezgodnej z przedmiotem niniejszej umowy. Paragraf 3. 1. Rozliczenie nastąpi po każdej zrealizowanej dostawie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 2. Należność, za zakupiony papier realizowana będzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego dostawy wraz z fakturą VAT, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 3. Płatnikiem będzie Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, NIP: 542-020-78-68. 4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. Paragraf 4. 1. W przypadku dostarczenia papieru wadliwego lub niezgodnego z niniejszą umową Wykonawca wymieni wadliwy papier na właściwy, maksymalnie w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji (faksem lub w innej formie). Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 2. Wymieniony przez Wykonawcę papier powinien spełniać wymagania określone w §1 ust. 1 umowy. Paragraf 5. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 0,1% wartości niedostarczonej w terminie określonym w § 2 ust. 4 partii papieru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jego dostawie, c) w wysokości 0,1% wartości zareklamowanego przez Zamawiającego wadliwego papieru, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1. 2. Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy. 3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. a-c z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1. Paragraf 6. 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, - gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy pomimo złożenia zamówienia określonego w § 2 ust. 4. - opóźnienia w realizowaniu dostaw w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 i w § 4 ust. 1 przekraczającego 20 dni roboczych, potwierdzonych naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, - co najmniej trzykrotnego dostarczenia papieru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Paragraf 7. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym przypadku: a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest jedynie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT na papier kserograficzny. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania niniejszej umowy, a obowiązującą stawką podatku VAT w momencie realizacji dostawy. 2. Zakazuje się innych, istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Paragraf 8. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych. Paragraf 9. Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Paragraf 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz Wykonawcy, 2 egzemplarze Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła