Licytacja L-43-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest wcserwisśląsk z ofertą o wartości 949000PLN.
Dane zwycięzcy:
wcserwisśląsk - Anna Kotuła, WC SERWIS ŚLĄSK Sp.z o.o.
ul. Pod Borem10 m. -
41-808, Zabrze


Ogłoszenie o zamówieniu L-43-2019 - Wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych WC w 2019/2020 r.

Dane zamawiającego


Nazwa: SzT, Tatrzański Park Narodowy
Adres pocztowy: Kuźnice1
Miejscowość: Zakopane, Kod pocztowy: 34-500
Tel.: +48182023277, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

519119-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-03-14 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych WC w 2019/2020 r.

Usługi

Wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych WC w 2019/2020 r. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach na stronie Zamawiającego

https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,311981,2019.html

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl Wykonawcy, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji) przekazują Zamawiającemu swój LOGIN. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przez terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: - Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0. lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w „Samouczku”w pkt 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane; - W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne postąpienia. Składanie postąpień będzie możliwe od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto, za realizację całego przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej” tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 3000,00- zł brutto (trzy tyś. złotych wraz z podatkiem od towarów i usług) W toku licytacji elektronicznej Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich wniosków, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o złożonych przez nich cenach, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Ww. informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę „lista postąpień”. Wykonawca po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco winien dokonywać odświeżania strony celem aktualizacji listy postąpień, tak, aby posiadał aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie Licytacji Elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu dokonania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. UWAGA: Cena brutto wynikająca z licytacji elektronicznej zostanie wprowadzona do umowy, i na jej podstawie zostanie wyliczone miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy

3000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-03-07 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-03-14 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2019-03-14 09:37:56

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W tym zakresie Zamawiający nie określił warunków

-

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność ekonomiczną lub finansową jeżeli wykaże się: 1. Posiadaniem polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 2. Posiadaniem informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

-

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże się: 1. Wykonaniem zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 200 000 zł brutto. 2. Posiada : a) Co najmniej dwa pojazdy wyposażone w zbiornik na nieczystości płynne oraz pojemnik na odpady stałe b) DMC (dopuszczalna masa całkowita) pojazdów służących do obsługi kabin zlokalizowanych przy drogach wewnętrznych TPN nie większa niż 3,5 t (nie dotyczy pojazdów służących do okresowego transportu kabin oraz pojazdów służących do obsługi kabin zlokalizowanych wzdłuż dróg o nawierzchni asfaltowej) c) Norma dopuszczalnych emisji spalin dla pojazdów Wykonawcy nie może być niższa niż EURO 5 (nie dotyczy pojazdów służących do okresowego transportu kabin). d) Szerokość całkowita pojazdów musi być dostosowana do poruszania się po drogach wewnętrznych TPN, maksymalnie 2,0 m

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w okresie i zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł. 2. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł., wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert; 3. Wykaz co najmniej 3 usług (w tym jedno zamówienie o wartości co najmniej 200 000 zł brutto) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór druku wykazu zawarty jest w załącznikach. 4. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania zasobami. Wzór druku wykazu zawarty jest w załącznikach

1. Certyfikat jakości ISO 9001 lub równoważny dokument podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, aktualny na okres wykonywania umowy. 2. Certyfikat w zakresie ochrony środowiska ISO 14.001:2004 lub równoważny dokument podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, aktualny na okres wykonywania umowy. 3. Specyfikacje techniczne przedstawiające zdjęcia, dane techniczne (typy wywietrzników i ich przekroje, wymiary, kolor oraz materiał) oferowanych kabin, potwierdzające wymagania Zamawiającego zawarte w przedmiocie zamówienia.

Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załącznikach. Wykaz podwykonawców (jeśli dotyczy). Wzór druku wykazu zawarty jest w załącznikach. Wykaz posiadanego sprzętu. Wzór druku wykazu zawarty jest w załącznikach.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin rozpoczęcia 2019-04-01 Termin zakończenia 2020-03-31

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone może być w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Termin ważności poręczeń i gwarancji winien przekraczać końcowy termin realizacji zamówienia. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, ustanowionego zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,ustanowionego zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 4. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy. 5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w treści umowy

XIII. Informacje dodatkowe


Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną. 2. adres poczty elektronicznej: przetargi@tpn.pl. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 ust. 3 lub ust. 3a PZP, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/ poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: w zakresie procedury Szymon Tylka tel: 18 20 23 277 w zakresie przedmiotu zamówienia : Bartłomiej Zubek 18 20 23 219 e-mail bzubek@tpn.pl w dni robocze w godz. pomiędzy godz. 8.00 a 14.00 Opis sposobu przygotowania wniosku Wniosek musi spełniać następujące wymogi: 1. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wniosku w formie elektronicznej. 2. Wniosek ma być sporządzony w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. 4. Wniosek musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. Forma wniosku: 1. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom załączonym na stronie internetowej zamawiającego. 2. Zaleca się, aby całość wniosku była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 3. Wszelkie miejsca we wniosku, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści powinny być parafowane przez wykonawcę. 4. Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6. Wykonawca może zastrzec we wniosku informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.1503 j.t. ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania wniosków, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. 5. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów wniosku. Na zawartość wniosku składa się: 1. Wypełniony i podpisany Formularz wniosku. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenia, o którym mowa w sekcji III.3-6 3. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Wzory wniosku, oświadczeń, załączników, wzoru umowy oraz przedmiot zamówienia zamieszczone są na stronie intranetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,302297,2018.html Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy. 2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualne zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych z terenu wszystkich gmin objętych niniejszym zamówieniem tj. Kościelisko, Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin. 3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wykaże się posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej bazę (plac składowy kabin) w okresie trwania zamówienia, położoną w odległości umożliwiającej dotarcie do miejsca awaryjnego czyszczenia lub wymiany kabin na terenie TPN (czas reakcji). 4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ochrony środowiska zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Informacje o wadium


Tak

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 11 000,00 zł. ( jedenaście tyś. zł.) Wykonawca wnosi wadium: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego 07 1130 1150 0012 1252 0790 0001 z dopiskiem „wadium w przetargu na wynajem i obsługę kabin WC”


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła