Licytacja L-44-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-44-2010 - Opracowanie oraz druk biuletynu informacyjnego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Anna Orłowska, Województwo Lubelskie
Adres pocztowy: ul. Spokojna 4
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-074
Tel.: 081 4416635, Faks: 081 4416535
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

38899- 2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-16 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie oraz druk biuletynu informacyjnego
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz druk biuletynu informacyjnego „ Puls Regionu” na potrzeby związane z wdrożeniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co obejmuje w szczególności łamanie tekstu, skład, korektę tekstu, przygotowanie projektu graficznego okładki, przygotowanie do druku, naświetlenie oraz druk publikacji, spełniających warunki określone w poniższej specyfikacji: Nakład - I numer 5.000egz. - II numer: 5.000egz. - III numer: 5.000egz. - IV numer: 5.000egz. Format: A4 Ilość stron dla każdego numeru: - I numer 12+4(okładka) - II numer: 12+4(okładka) - III numer: 12+4(okładka) - IV numer: 12+4(okładka) Strony: szyte Rodzaj papieru: -okładka papier kredowy170g/m2 (błyszczący) kolor 4+4, lakier UV -strony papier kredowy150g/m2 (matowy), kolor4+4 Zamawiający dostarczy Wykonawcy drogą elektroniczną materiały (np. teksty, zdjęcia, logotypy) potrzebne do opracowania każdego z numerów biuletynu. Materiały w postaci plików zapisanych w formatach *.pdf, *.doc, *.jpg lub *.cdr. Przedmiot zamówienia będzie realizowany etapami w następujących terminach: a) I Etap – pierwszy numer biuletynu informacyjnego – w ciągu 20 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do……….2010 r. b) II Etap – drugi numer biuletynu informacyjnego – do dnia 30 czerwca 2010 r. c) III Etap – trzeci numer biuletynu informacyjnego – do dnia 30 września 2010 r. d) IV Etap – czwarty numer biuletynu informacyjnego – do dnia 15 grudnia 2010 r.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.81.00.00-5
Dodatkowe przedmioty 22.00.00.00-0
79.82.00.00-8

Termin wykonania zamówienia:
a) I Etap – pierwszy numer biuletynu informacyjnego – w ciągu 20 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do……….2010 r. b) II Etap – drugi numer biuletynu informacyjnego – do dnia 30 czerwca 2010 r. c) III Etap – trzeci numer biuletynu informacyjnego – do dnia 30 września 2010 r. d) IV Etap – czwarty numer biuletynu informacyjnego – do dnia 15 grudnia 2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W związku z tym ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana jedynie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W związku z tym ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana jedynie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W związku z tym ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana jedynie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W związku z tym ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana jedynie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej podpisany przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Termin związania ofertą

1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.lublin.pl/um

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100.00zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.Cena wywoławcza 49 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-04 11:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-16 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-17 00:39:22

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

/wzór umowy/ UMOWA zawarta w dniu…………………………2010 roku w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631) reprezentowanym przez: 1. …………………………. - ………………………………….., 2. …………………………. - …………………………………… zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” a ………………………….. siedzibą w ………… wpisanym do ……… prowadzonego przez ………….. pod numerem …………… NIP: ……………., REGON: …………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie licytacji elektronicznej art. 10 ust. 2 i art. 74 - 81 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm. - dalej zwana ustawą). § 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się opracować oraz wykonać druk biuletynu informacyjnego „Puls Regionu” (Przedmiot Umowy), co obejmuje w szczególności łamanie tekstu, skład, korektę tekstu, przygotowanie projektu graficznego okładki, przygotowanie do druku, naświetlenie oraz druk publikacji, spełniających warunki określone w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy. 2. Zamawiający oświadcza, iż biuletyn, o jakim mowa w ust. 1 będzie wykorzystywany dla celów informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Na potrzeby każdego z Programów Operacyjnych przeznaczona będzie połowa nakładu biuletynu. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością z uwzględnieniem jego przeznaczenia. W szczególności Wykonawca zadba o należytą jakość i estetykę wykonania, a nadto o rozmieszczenie treści, zdjęć i znaków graficznych w sposób zapewniający ich czytelność. 4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. § 2 1. Przedmiot Umowy będzie realizowany, etapami w następujących terminach: a) I Etap – pierwszy numer biuletynu informacyjnego – w ciągu 20 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do……….2010 r. b) II Etap – drugi numer biuletynu informacyjnego – do dnia 30 czerwca 2010 r. c) III Etap – trzeci numer biuletynu informacyjnego – do dnia 30 września 2010 r. d) IV Etap – czwarty numer biuletynu informacyjnego – do dnia 15 grudnia 2010 r. 2. Realizacja etapu zostaje zakończona po dostarczeniu całego nakładu danego numeru biuletynu do wszystkich jednostek Zamawiającego określonych w §6 ust 1 Umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. § 3 1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących postępów i sposobu wykonywania powierzonych prac. 2. Do kontaktów z Wykonawcą w czasie realizacji umowy, w tym do kontrolowania przebiegu prac, dokonywania odbioru Przedmiotu Umowy wykonywanego w poszczególnych etapach oraz podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych Zamawiający wyznacza: a) Iwona Nakielska – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, b) Ryszard Szymański – kierownik w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, c) Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, d) Paweł Florek – podinspektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego. 3. Dla skuteczności czynności, o jakich mowa w ust. 1, konieczne jest działanie dwóch z osób wymienionych w powyższym ustępie, po jednej z każdego Departamentu 4. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie realizacji umowy Wykonawca wyznacza: ............................................... 5. Zmiana osób, o jakich mowa w ust. 2 i 4 nie wymaga sporządzania aneksu do umowy i dokonuje się przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie umowy. § 4 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy drogą elektroniczną materiały (np. teksty, zdjęcia, logotypy) potrzebne do opracowania każdego z numerów biuletynu. Materiały w postaci plików zapisanych w formatach *.pdf, *.doc, *.jpg lub *.cdr, będą dostarczane w następujących terminach: a) I Etap – do 1 dni roboczych od dnia podpisania umowy, b) II Etap – do dnia 15 kwietnia 2010 r. c) III Etap – do dnia 15 lipca 2010 r. d) IV Etap – do dnia 10 października 2010 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szczegółową korektę otrzymanych materiałów w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaju omyłek pisarskich i edytorskich także wówczas, gdy występowałyby one w projektach ostatecznie zaakceptowanych przez Zamawiającego. 3. Wykonawca wykonując Przedmiot Umowy zobowiązany do umieszczenia w każdym numerze biuletynu informacyjnego, znaków graficznych o współfinansowaniu ze środków funduszy unijnych, w sposób zgodny z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. § 5 1. Wykonawca w pierwszym etapie realizacji umowy, przed przystąpieniem do druku w oparciu o: a) Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 b) Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotuje dwie pełno kolorowe makiety biuletynu opracowane według różnych układów kompozycyjnych (layout) i wypełnione przykładową treścią. 2. Makiety zostaną opracowane i przekazane Zamawiającemu drogą elektroniczną w formacie .pdf w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę materiałów, o jakich mowa w §4. 3. Zamawiający w terminie 5 dni dokona wyboru jednego z wariantów wykonania biuletynu lub wystąpi o dokonanie zmian i poprawek. Wnioskowane przez Zamawiającego zmiany i poprawki mogą dotyczyć każdego elementu opracowanej makiety, w tym także zastosowanych układu kompozycyjnego oraz kolorystyki. 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną makietę w terminie 3 dni od zgłoszenia zmian i poprawek. Zamawiający zatwierdza poprawioną makietę w terminie 5 dni od jej otrzymania. 6. W przypadku dalszych zastrzeżeń Zamawiającemu przysługuje prawo żądania poprawienia przedłożonej makiety. Przepisy powyższych ustępów stosuje się odpowiednio. 7. W II, III i IV Etapie realizacji umowy, Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonywania makiet biuletynu. Przed przystąpieniem do druku będzie dostarczony Zamawiającemu projekt kolejnego numeru biuletynu w postaci pliku zapisanego w formacie *.pdf. Projekt musi zostać opracowany w oparciu o układ kompozycyjny zastosowany w I Etapie realizacji umowy. 8. Projekt, o jakim mowa w ust. 7 zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 4 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę materiałów, o jakich mowa w §4. 9. Akceptacja projektu następuje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-6 stosowanymi odpowiednio. 10. Wydruk biuletynu nastąpi zgodnie z zachowaniem wszystkich cech makiety (I Etap) lub projektu (II, III i IV Etap) zaakceptowanych ostatecznie przez Zamawiającego. Zakończenie druku i dostarczenie całego nakładu biuletynu umowy w każdym etapie realizacji umowy nastąpi w ciągu 10 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania makiety lub projektu biuletynu, o jakim mowa w ust. 7, nie później jednak, niż do dnia zakończenia realizacji etapu określonego w §2. § 6 1. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy wykonany w ramach każdego z etapów realizacji umowy (po połowie nakładu) do siedzib: a) Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, b) Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 2. Każdorazowy odbiór Przedmiotu Umowy Zamawiający potwierdzi w protokołach zdawczo-odbiorczych, zawierającym ocenę jego zgodności jakościowej i ilościowej z warunkami umowy. 3. W każdym etapie sporządzone zostaną dwa protokoły zdawczo-odbiorcze, osobne dla każdej z jednostek Zamawiającego wymienionych w ust. 1. 4. Protokoły zdawczo-odbiorcze zostaną sporządzone w ciągu 5 dni od dnia dostarczenia Przedmiotu Umowy do każdej z jednostek Zamawiającego, o jakich mowa w ust. 1. § 7 1. Jeżeli przekazany Zamawiającemu Przedmiot Umowy będzie miał wady, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie poprawek. 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, albo też, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może wedle swego wyboru od umowy odstąpić. 3. Opisane uprawnienia powstają, gdy wada ujawni się w terminie roku od dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy. Zamawiający traci wymienione uprawnienia, jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy o wadzie w terminie 30 dni roboczych od jej wykrycia. 4. Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy przewidzianych w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadkach, w których Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy lub będzie rażąco naruszał obowiązki umowne, a w szczególności nie będzie uwzględniał zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących opracowywanych projektów. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. § 8 1. Za opracowanie i wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości łącznej ............................. zł brutto (słownie: ...............................................................) tj. ............................. netto (słownie: ...............................................................) wraz z podatkiem VAT w kwocie ................................... zł (....................................................). Na powyższą kwotę składają się: a) ................................ zł brutto (............... zł netto) z tytułu wynagrodzenia za opracowanie i druk biuletynu w I Etapie realizacji umowy, b) ................................ zł brutto (............... zł netto) z tytułu wynagrodzenia za opracowanie i druk biuletynu w II Etapie realizacji umowy, c) ................................. zł brutto (............... zł netto) z tytułu wynagrodzenia za opracowanie i druk biuletynu w III Etapie realizacji umowy, d) ................................. zł brutto (............... zł netto) z tytułu wynagrodzenia za opracowanie i druk biuletynu w IV Etapie realizacji umowy, 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone przez Zamawiającego częściami, po zakończeniu każdego z etapów realizacji umowy określonych w §2 umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę. W każdym etapie realizacji umowy Wykonawca wystawi osobne faktury VAT dotyczące wydruków przeznaczonych dla jednostek wymienionych w §6 umowy. 3. Faktury VAT będą wystawiane na: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin NIP ........................................ 4. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie po wykonaniu Przedmiotu Umowy w ramach danego etapu realizacji umowy oraz po sporządzeniu i podpisaniu przez Zamawiającego obu protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących całego nakładu dostarczonego w związku z realizacją etapu, którego dotyczy faktura. 5. Faktura wystawiona niezgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do realizacji. 6. Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. § 9 Z chwilą dostarczenia każdej partii biuletynu, Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego Przedmiotu Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W szczególności Zamawiający uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania, powielania, udostępniania innym osobom, wprowadzania do pamięci komputera, rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu oraz publicznego prezentowania dzieła. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w art. 2 w/w ustawy. § 10 1. W wypadku nie przystąpienia do wykonywania umowy, niewykonania lub jej nienależytego wykonania, jak również w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto. 2. Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a także przekroczenie terminów przekazania określonych w §5 ust. 2, 5, 8 i 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 3. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych, o jakich mowa w ust. 1 i 2 bez konieczności wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar. 4. Niezależnie od uiszczonych kar Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. § 11 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. W braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone. 3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy. 4. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszystkie spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 6. Zamawiający informuje, iż niniejsza usługa zostanie sfinansowana w: - w 50% ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, z czego 85% ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz w 15 % z budżetu JST (Województwa), - w 50% ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w 15%z budżetu JST (Województwa). 7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY /wzór umowy/ UMOWA zawarta w dniu…………………………2010 roku w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631) reprezentowanym przez: 1. …………………………. - ………………………………….., 2. …………………………. - …………………………………… zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” a ………………………….. siedzibą w ………… wpisanym do ……… prowadzonego przez ………….. pod numerem …………… NIP: ……………., REGON: …………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie licytacji elektronicznej art. 10 ust. 2 i art. 74 - 81 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm. - dalej zwana ustawą). § 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się opracować oraz wykonać druk biuletynu informacyjnego „Puls Regionu” (Przedmiot Umowy), co obejmuje w szczególności łamanie tekstu, skład, korektę tekstu, przygotowanie projektu graficznego okładki, przygotowanie do druku, naświetlenie oraz druk publikacji, spełniających warunki określone w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy. 2. Zamawiający oświadcza, iż biuletyn, o jakim mowa w ust. 1 będzie wykorzystywany dla celów informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Na potrzeby każdego z Programów Operacyjnych przeznaczona będzie połowa nakładu biuletynu. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością z uwzględnieniem jego przeznaczenia. W szczególności Wykonawca zadba o należytą jakość i estetykę wykonania, a nadto o rozmieszczenie treści, zdjęć i znaków graficznych w sposób zapewniający ich czytelność. 4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. § 2 1. Przedmiot Umowy będzie realizowany, etapami w następujących terminach: a) I Etap – pierwszy numer biuletynu informacyjnego – w ciągu 20 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do……….2010 r. b) II Etap – drugi numer biuletynu informacyjnego – do dnia 30 czerwca 2010 r. c) III Etap – trzeci numer biuletynu informacyjnego – do dnia 30 września 2010 r. d) IV Etap – czwarty numer biuletynu informacyjnego – do dnia 15 grudnia 2010 r. 2. Realizacja etapu zostaje zakończona po dostarczeniu całego nakładu danego numeru biuletynu do wszystkich jednostek Zamawiającego określonych w §6 ust 1 Umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. § 3 1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących postępów i sposobu wykonywania powierzonych prac. 2. Do kontaktów z Wykonawcą w czasie realizacji umowy, w tym do kontrolowania przebiegu prac, dokonywania odbioru Przedmiotu Umowy wykonywanego w poszczególnych etapach oraz podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych Zamawiający wyznacza: a) Iwona Nakielska – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, b) Ryszard Szymański – kierownik w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, c) Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, d) Paweł Florek – podinspektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego. 3. Dla skuteczności czynności, o jakich mowa w ust. 1, konieczne jest działanie dwóch z osób wymienionych w powyższym ustępie, po jednej z każdego Departamentu 4. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie realizacji umowy Wykonawca wyznacza: ............................................... 5. Zmiana osób, o jakich mowa w ust. 2 i 4 nie wymaga sporządzania aneksu do umowy i dokonuje się przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie umowy. § 4 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy drogą elektroniczną materiały (np. teksty, zdjęcia, logotypy) potrzebne do opracowania każdego z numerów biuletynu. Materiały w postaci plików zapisanych w formatach *.pdf, *.doc, *.jpg lub *.cdr, będą dostarczane w następujących terminach: a) I Etap – do 1 dni roboczych od dnia podpisania umowy, b) II Etap – do dnia 15 kwietnia 2010 r. c) III Etap – do dnia 15 lipca 2010 r. d) IV Etap – do dnia 10 października 2010 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szczegółową korektę otrzymanych materiałów w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaju omyłek pisarskich i edytorskich także wówczas, gdy występowałyby one w projektach ostatecznie zaakceptowanych przez Zamawiającego. 3. Wykonawca wykonując Przedmiot Umowy zobowiązany do umieszczenia w każdym numerze biuletynu informacyjnego, znaków graficznych o współfinansowaniu ze środków funduszy unijnych, w sposób zgodny z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. § 5 1. Wykonawca w pierwszym etapie realizacji umowy, przed przystąpieniem do druku w oparciu o: a) Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 b) Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotuje dwie pełno kolorowe makiety biuletynu opracowane według różnych układów kompozycyjnych (layout) i wypełnione przykładową treścią. 2. Makiety zostaną opracowane i przekazane Zamawiającemu drogą elektroniczną w formacie .pdf w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę materiałów, o jakich mowa w §4. 3. Zamawiający w terminie 5 dni dokona wyboru jednego z wariantów wykonania biuletynu lub wystąpi o dokonanie zmian i poprawek. Wnioskowane przez Zamawiającego zmiany i poprawki mogą dotyczyć każdego elementu opracowanej makiety, w tym także zastosowanych układu kompozycyjnego oraz kolorystyki. 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną makietę w terminie 3 dni od zgłoszenia zmian i poprawek. Zamawiający zatwierdza poprawioną makietę w terminie 5 dni od jej otrzymania. 6. W przypadku dalszych zastrzeżeń Zamawiającemu przysługuje prawo żądania poprawienia przedłożonej makiety. Przepisy powyższych ustępów stosuje się odpowiednio. 7. W II, III i IV Etapie realizacji umowy, Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonywania makiet biuletynu. Przed przystąpieniem do druku będzie dostarczony Zamawiającemu projekt kolejnego numeru biuletynu w postaci pliku zapisanego w formacie *.pdf. Projekt musi zostać opracowany w oparciu o układ kompozycyjny zastosowany w I Etapie realizacji umowy. 8. Projekt, o jakim mowa w ust. 7 zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 4 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę materiałów, o jakich mowa w §4. 9. Akceptacja projektu następuje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-6 stosowanymi odpowiednio. 10. Wydruk biuletynu nastąpi zgodnie z zachowaniem wszystkich cech makiety (I Etap) lub projektu (II, III i IV Etap) zaakceptowanych ostatecznie przez Zamawiającego. Zakończenie druku i dostarczenie całego nakładu biuletynu umowy w każdym etapie realizacji umowy nastąpi w ciągu 10 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania makiety lub projektu biuletynu, o jakim mowa w ust. 7, nie później jednak, niż do dnia zakończenia realizacji etapu określonego w §2. § 6 1. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy wykonany w ramach każdego z etapów realizacji umowy (po połowie nakładu) do siedzib: a) Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, b) Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 2. Każdorazowy odbiór Przedmiotu Umowy Zamawiający potwierdzi w protokołach zdawczo-odbiorczych, zawierającym ocenę jego zgodności jakościowej i ilościowej z warunkami umowy. 3. W każdym etapie sporządzone zostaną dwa protokoły zdawczo-odbiorcze, osobne dla każdej z jednostek Zamawiającego wymienionych w ust. 1. 4. Protokoły zdawczo-odbiorcze zostaną sporządzone w ciągu 5 dni od dnia dostarczenia Przedmiotu Umowy do każdej z jednostek Zamawiającego, o jakich mowa w ust. 1. § 7 1. Jeżeli przekazany Zamawiającemu Przedmiot Umowy będzie miał wady, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie poprawek. 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, albo też, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może wedle swego wyboru od umowy odstąpić. 3. Opisane uprawnienia powstają, gdy wada ujawni się w terminie roku od dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy. Zamawiający traci wymienione uprawnienia, jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy o wadzie w terminie 30 dni roboczych od jej wykrycia. 4. Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy przewidzianych w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadkach, w których Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy lub będzie rażąco naruszał obowiązki umowne, a w szczególności nie będzie uwzględniał zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących opracowywanych projektów. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. § 8 1. Za opracowanie i wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości łącznej ............................. zł brutto (słownie: ...............................................................) tj. ............................. netto (słownie: ...............................................................) wraz z podatkiem VAT w kwocie ................................... zł (....................................................). Na powyższą kwotę składają się: a) ................................ zł brutto (............... zł netto) z tytułu wynagrodzenia za opracowanie i druk biuletynu w I Etapie realizacji umowy, b) ................................ zł brutto (............... zł netto) z tytułu wynagrodzenia za opracowanie i druk biuletynu w II Etapie realizacji umowy, c) ................................. zł brutto (............... zł netto) z tytułu wynagrodzenia za opracowanie i druk biuletynu w III Etapie realizacji umowy, d) ................................. zł brutto (............... zł netto) z tytułu wynagrodzenia za opracowanie i druk biuletynu w IV Etapie realizacji umowy, 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone przez Zamawiającego częściami, po zakończeniu każdego z etapów realizacji umowy określonych w §2 umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę. W każdym etapie realizacji umowy Wykonawca wystawi osobne faktury VAT dotyczące wydruków przeznaczonych dla jednostek wymienionych w §6 umowy. 3. Faktury VAT będą wystawiane na: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin NIP ........................................ 4. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie po wykonaniu Przedmiotu Umowy w ramach danego etapu realizacji umowy oraz po sporządzeniu i podpisaniu przez Zamawiającego obu protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących całego nakładu dostarczonego w związku z realizacją etapu, którego dotyczy faktura. 5. Faktura wystawiona niezgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do realizacji. 6. Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. § 9 Z chwilą dostarczenia każdej partii biuletynu, Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego Przedmiotu Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W szczególności Zamawiający uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania, powielania, udostępniania innym osobom, wprowadzania do pamięci komputera, rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu oraz publicznego prezentowania dzieła. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w art. 2 w/w ustawy. § 10 1. W wypadku nie przystąpienia do wykonywania umowy, niewykonania lub jej nienależytego wykonania, jak również w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto. 2. Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a także przekroczenie terminów przekazania określonych w §5 ust. 2, 5, 8 i 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 3. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych, o jakich mowa w ust. 1 i 2 bez konieczności wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar. 4. Niezależnie od uiszczonych kar Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. § 11 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. W braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone. 3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy. 4. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszystkie spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 6. Zamawiający informuje, iż niniejsza usługa zostanie sfinansowana w: - w 50% ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, z czego 85% ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz w 15 % z budżetu JST (Województwa), - w 50% ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w 15%z budżetu JST (Województwa). 7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamawiający informuje, iż niniejsza usługa zostanie sfinansowana w: - w 50% ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, z czego 85% ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz w 15 % z budżetu JST (Województwa), - w 50% ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w 15%z budżetu JST (Województwa).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła