Licytacja L-44-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-44-2012 - DOSTAWA SPRZĘTU KOMP. DLA UGiM I ZAOO W SIANOWIE

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Andrzej Dębowski, Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
Adres pocztowy: Armii Polskiej 30
Miejscowość: Sianów, Kod pocztowy: 76-004
Tel.: 94 346 95 20, Faks: 94 346 95 29
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

43748 - 2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-03-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMP. DLA UGiM I ZAOO W SIANOWIE
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja nowego, nie użytkowanego i nie regenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie (UGiM) oraz Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty (ZAOO) w Sianowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jego transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy techniczny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do ogłoszenia. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup następującego sprzętu komputerowego: I.Serwer dla Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie - szt. 1 II.Stacje robocze - szt. 14 1.Stacje robocze dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, szt. 12 2.Stacje robocze dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, szt. 1 3.Stacja robocza dla Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie, szt. 1. III.Monitory, szt. 15 1.Monitory panoramiczne 19 cala dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, szt. 12 2.Monitory panoramiczne 21,5 cala dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, szt.1 3.Monitor panoramiczny 19 cali dla Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie, szt. 2 IV. Urządzenie podtrzymujące napięcie, szt. 6 1.Urządzenie podtrzymujące napięcie dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie – szt.4 2.Urządzenie podtrzymujące napięcie dla Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie – szt.2 V.Skaner do obiegu dokumentów dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, szt. 1 VI.Szafa serwerowa 19” 27U 600x1000 dla Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie - szt. 1. VII. Urządzenie wielofunkcyjne Kopiarka/Skaner/Drukarka, szt.2 1.Urządzenie wielofunkcyjne Kopiarka/Skaner/Drukarka sieciowa do Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie szt. 1. 2.Urządzenie wielofunkcyjne Kopiarka/Skaner/Drukarka sieciowa do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie szt. 1. VIII.Drukarka monochromatyczna dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, szt.1 IX.Dyski zewnętrzne przenośne min. 500 GB USB, w obudowie szt.3 1.Dyski zewnętrzne przenośne min. 500 GB USB, w obudowie dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, szt.2 2.Dyski zewnętrzne przenośne min. 500 GB USB, w obudowie dla Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty, szt.1 X.Kompaktowa drukarka termotransferowa dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie szt.1. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.bip.sianow.pl.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.30.00-5
Dodatkowe przedmioty 30.23.21.10-8
48.31.00.00-4
48.82.00.00-2
30.21.61.10-0

Termin wykonania zamówienia:
30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie, Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (załącznik Nr 2 i 3 do ogłoszenia);

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie, że oferowane przez Wykonawcę sprzęt komputerowy odpowiada normie jakości ISO 9001-2000 (załącznik nr 7 do ogłoszenia. Wykonawca może zamiast dokumentu o którym mowa powyżej (zaświadczenie ISO) złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenie w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

inne dokumenty
Załączniki do niniejszego ogłoszenia 1)wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej; 1a) szczegółowy techniczny opis przedmiotu zamówienia; 2)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu; 3)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4)wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat; 5) projekt umowy; 6)wykaz oferowanego sprzętu i warunki gwarancji; 7)oświadczenie o spełnianiu przez sprzęt komputerowy normy jakości ISO 9001 – 2000 oraz warunków gwarancji.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, wynosi 30 dni licząc od dnia zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.bip.sianow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące minimalne wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/ Linux spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną ww. przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Powyższa licytacje elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażona w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający zamyka licytację elektroniczną na zasadach i terminach określonych w niniejszym ogłoszeniu. 8. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający podaje na swojej stronie http://www.bip.sianow.pl nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-02-27 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004: Sianów, Sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-03-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-03-05 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczeń.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron umowy postanowienia zostały zawarte w załączonym wzorze umowy (załącznik Nr 5 do ogłoszenia).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła