Licytacja L-44-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-44-2013 - Naprawa i konserwacja kserokopiarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Katowice, Miasto Katowice
Adres pocztowy: Młyńska 4
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-098
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

16747-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-02-18 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa i konserwacja kserokopiarek
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Naprawa i konserwacja kserokopiarek Wykaz kserokopiarek stanowi załącznik nr 1 do Opisu,
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 50.31.31.00-3
Dodatkowe przedmioty 50.31.32.00-4

Termin wykonania zamówienia:
termin zakończenia - 2013-12-31

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie, ponieważ przepisy prawa nie nakłądają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie tj w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia oraz załączą dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na wykonywaniu napraw i konserwacji minimum po 20 kserokopiarek każda. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów wymienionych w pkt 13 oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA. 1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. W sytuacji gdy przedmiotem udostępnienia przez podmiot trzeci są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym ( np. doświadczenie), które nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu - konieczne jest wykazanie zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia. W tym przypadku w zobowiązaniu takim (wzór zobowiązania stanowi załącznik do siwz) należy określić czego zobowiązanie dotyczy, a także winno ono wskazywać: zakres zobowiązania , sposób w jaki będzie wykonane a także na jakich zasadach będzie polegało uczestnictwo innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. W przypadku posługiwania się potencjałem innego podmiotu dla wykazania doświadczenia wykonawcy forma współpracy pomiędzy wykonawcą a tym podmiotem winna uwzględniać specyfikę tych prac.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części V Opisu a) Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Opisu wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu b) Informację o loginie uzyskanym na stronie https//licytacje.uzp.gov.pl/index.php załącznik nr 6 do Opisu (w celu uniknięcia pomyłki co do brzmienia loginu prosimy o wypełnienie załącznika nr 6 na komputerze lub maszynie do pisania) Zamawiający dopuszcza możliwość składania wspólnego wniosku przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy, pod warunkiem, że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania: 1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, 2. Do wniosku winien zostać załączony oryginał pełnomocnictwa (lub jego notarialnie poświadczona kopia) oraz odpisy z rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Wniosek oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika, 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ustawy, podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Pełnomocnik) składający wniosek, 5. Dokument wymieniony w pkt.13.2 lit. c niniejszego opisu musi być załączony do wniosku dla wszystkich Wykonawców składających wniosek, a w przypadku załączenia jego kserokopii, musi być opisany za zgodność z oryginałem i podpisany przez Pełnomocnika, 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych poniżej: a) Zamawiający z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac, b) nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT, c) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

okres w dniach (od ostatecznego terminu składania ofert): 30

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

https://bip.um.katowice.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania technicznych urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zamawiający ustala cenę wywoławczą na 53 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-02-08 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Katowice, Wydział Administracyjny, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, pok.405

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-02-18 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-02-18 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych poniżej: a) Zamawiający z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac, b) nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT, c) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła