Licytacja L-44-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-44-2015 - Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3

I. Dane zamawiającego

Nazwa: zamawiający, Izba Celna w Warszawie
Adres pocztowy: Erazma Ciołka 14A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 01-443
Tel.: 22 510 47 00 , Faks: 22 877 20 97
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

42718-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-03-19 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3 do Izb Celnych w: Warszawie, Białej Podlaskiej,
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 01.12.2015

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). 2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: 57 1010 1010 0035 8013 9120 0000. 4. W tytule przelewu należy umieścić informację: Wadium - dostawa papieru kserograficznego. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty o których mowa w ppkt. 2 b-d muszą zawierać zobowiązanie gwaranta, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty z tytułu przepadku wadium w myśl art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp, następuje jego bezwarunkowa wypłata do wysokości sumy gwarancyjnej. Oryginały dokumentów, o których mowa w ppkt. 2 b-d, należy złożyć wraz z ofertą w odrębnej kopercie, a kopie dołączyć do oferty. Kopię potwierdzenia przelewu także należy dołączyć do oferty.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują nadal co najmniej dwie osobne dostawy papieru kserograficznego, każda o wartości nie niższej niż 300 000 zł brutto. W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert wartość zrealizowanej części dostawy nie będzie niższa niż 300 000 zł brutto.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują nadal co najmniej dwie osobne dostawy papieru kserograficznego, każda o wartości nie niższej niż 300 000 zł brutto. W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert wartość zrealizowanej części dostawy nie będzie niższa niż 300 000 zł brutto.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona w przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

inne dokumenty
- informację producenta papieru zawierającą nazwę oraz parametry techniczne oferowanego papieru oraz kopie aktualnych certyfikatów ISO 9001 lub ISO 9002 oraz ISO 14001; - potwierdzenie wydane przez producenta papieru o spełnianiu przez oferowany papier normy PN-EN ISO 9706:2001 Informacja i dokumentacja - Papier przeznaczony na dokumenty - Wymagania dotyczące trwałości; - oświadczenie Wykonawcy o warunkach dostawy: Oświadczenie Wykonawcy, że do rozwożenia papieru kserograficznego zostanie użyty samochód z windą. Zobowiązanie Wykonawcy do pokrycia kosztów wykonania ewentualnych analiz, w przypadku stwierdzenia niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego papieru, a parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy, że całość oferowanego przedmiotu zamówienia będzie jednorodna pod względem miejsca produkcji (ten sam producent), oraz że oferowany przedmiot zamówienia pochodzi z produkcji nie wcześniejszej niż z 2015 roku.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.warszawa.ic.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem: http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 zł. (słownie: dwieście zł). (Zaoferowana cena powinna wynikać z przemnożenia liczby zamawianych ryz papieru przez cenę brutto 1 ryzy). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą kwotę brutto 684 305,86 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięć złotych 86/100). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za cały przedmiot zamówienia. 10. Zamawiający zamyka licytację, gdy w ciągu 20 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 20 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta..

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-03-09 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Celna w Warszawie Biuro Obsługi Klienta, ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-03-19 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-03-19 12:56:01

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dot.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa nr ........ zawarta w dniu ............................................................ roku w Warszawie pomiędzy Izbą Celną w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa, NIP: 524-031-10-50, REGON: 000143863 reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną w dalszej treści umowy ODBIORCĄ a firmą , z siedzibą w przy ul. , wpisaną do KRS pod numerem , posiadającą NIP: .............................oraz REGON: reprezentowaną przez: ....................................................... zwaną w dalszej treści umowy DOSTAWCĄ. Umowa jest zawierana po przeprowadzeniu postępowania określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dla zamówienia udzielonego trybie licytacji elektronicznej (art. 74 ustawy), zgodnie z ofertą z Dostawcy z dnia ..................................... . 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa ................ryz papieru kserograficznego formatu A4 i .......ryz papieru kserograficznego formatu A3 do Izb Celnych wskazanych w załączniku Nr 1, zwanych dalej Izbami. 2. Parametry towaru, o których mowa w ust. 1 określone zostały w Załączniku Nr 2. 3. Przedmiot umowy będzie realizowany partiami, w miarę potrzeb poszczególnych Izb. 4. Dostawca, w określonych ilościach i terminach dostarczy przedmiot umowy bezpośrednio do poszczególnych Izb. 2. WARTOŚĆ UMOWY 1. Cena dostawy wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych brutto za jedną ryzę papieru: 1) format A4 ............ zł (słownie: ...........................................); 2) format A3 ............ zł (słownie: ...........................................) 2. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ................................. zł (słownie: ............................), w tym: Izba Celna w Białej Podlaskiej .................... zł Izba Celna w Białymstoku .................................... zł, Izba Celna w Olsztynie ..........................zł, Izba Celna w Warszawie ............................................. zł. 3. Dostawa zrealizowana zostanie na koszt DOSTAWCY. 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dostawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia 01.12.2015 r. 4. ZASADY ROZLICZEŃ 1.Płatnikiem za zrealizowane dostawy papieru będą poszczególne Izby Celne zgodnie ze złożonymi zamówieniami. 2. Rozliczenie należności za dostarczony towar następować będzie po zrealizowaniu dostawy każdej partii papieru na podstawie wystawionej przez DOSTAWCĘ faktury VAT, do której dołączona będzie kopia podpisanego przez upoważnione osoby ze strony każdej z Izb i DOSTAWCY potwierdzenia odbioru ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 3. Zapłata należności dokonana będzie przez każdą z Izb przelewem na wskazane konto w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopią potwierdzenia odbioru. 4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego danej Izby. 5. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności DOSTAWCA może obciążyć daną Izbę ustawowymi odsetkami. 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez DOSTAWCĘ lub odstąpienia od umowy przez ODBIORCĘ z winy DOSTAWCY, DOSTAWCA zobowiązuje się zapłacić ODBIORCY karę umowną w wysokości 10 proc. wartości brutto umowy. 7. W przypadku opóźnienia w realizacji partii zamówienia określonego przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA zapłaci ODBIORCY karę umowną w wysokości 0,5 proc. wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 proc. wartości brutto opóźnionej partii dostawy. 8. Ustalenie kar umownych, o których mowa w ust. 6 i 7 nie wyklucza uprawnień ODBIORCY i DOSTAWCY do żądania odszkodowania przekraczającego wysokości ww. kar na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 5. KONTROLA REALIZACJI DOSTAW 1. ODBIORCA będzie dokonywał kontroli poszczególnych partii dostaw. 2. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie, ODBIORCA zgłosi DOSTAWCY pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania dostawy. 3. DOSTAWCA zobowiązany jest wymienić towar na wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji. 6. BADANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PAPIERU 1. ODBIORCA może zlecić na koszt DOSTAWCY przeprowadzenie badań dostarczonego papieru w celu potwierdzenia jego parametrów technicznych. 2. W przypadku stwierdzenia przez ODBIORCĘ w wyniku przeprowadzonych badań, o których mowa w ust. 1, niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego papieru a parametrami określonymi w załączniku nr 2 do umowy, ODBIORCA może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 7. WARUNKI OGÓLNE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 4. Spory wynikłe pomiędzy Stronami z wykonania niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ODBIORCY. 5. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla ODBIORCY i jeden dla DOSTAWCY.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Oferowany papier powinien charakteryzować się następującymi parametrami nie gorszymi niż: a) gramatura- 80 g/ m2 z tolerancją technologiczną ± 2 zgodnie z PN-ISO 536:2011 lub ISO 536, b) stopień białości - 161 CIE z tolerancją technologiczną ± 2 zgodnie z PN-ISO 11475:2002 lub ISO 11475, c) nieprzezroczystość - 93 +2/-1 zgodnie z ISO 2471:1998; d) grubość - 108 μm z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-EN ISO 534:2012, e) gładkość/szorstkość metodą Bendtsena, średnia z obu stron - 180 cm3/min z tolerancją ±50 zgodnie z PN-93/P- 50166.02; f) wilgotność - 4,0 ±0,5% zgodnie z PN -ISO 287:2011 lub ISO 287. Uwaga: oferowany papier musi spełniać główne wartości podanych parametrów. Tolerancje technologiczne (±), wnikające jedynie z metody badania i przedstawionych PN nie będą brane pod uwagę przy ocenie spełniania wymaganych warunków. Przykładowo papier o białości 160 CIE ±2 nie spełnia wymogów SIWZ, natomiast papier o białości 162 CIE ± 2 spełnia wymagania. Ponadto papier o szorstkości 190 cm3/min z tolerancją ±50 nie spełnia wymogów, natomiast papier o szorstkości 160 cm3/min ±50 spełnia wymagania a ponadto powinien zachować stabilną gramaturę i inne parametry techniczne, tj. powinien być bezdrzewny (bezchlorowy - produkowany z celulozy typu ECF lub TCF), ze względu na bezpyłowość zapewniać bezawaryjną pracę wszelkiego rodzaju kserokopiarek, nadawać się również do drukarek laserowych, atramentowych i telefaksów oraz zapewniać bezawaryjną pracę wysokowydajnych kserokopiarek przy kopiowaniu dwustronnym. 2.2. Papier powinien być wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001 i PN-EN ISO 9706:2001.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła