Licytacja L-441-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest resgraph1 z ofertą o wartości 124900PLN.
Dane zwycięzcy:
resgraph1 - Resgraph, Resgraph Sp. z o.o.
Boya Żeleńskiego19
35-105, Rzeszów


Ogłoszenie o zamówieniu L-441-2017 - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa

Dane zamawiającego


Nazwa: Biuro Zamówień Publicznych, Gmina Miasta Tarnowa-Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: Adama Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: 14 6882400, Faks: 14 6882545
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

629814-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2018-01-09 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb pracy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa. Dostawy będą odbywały się do poszczególnych jednostek Urzędu Miasta Tarnowa, zlokalizowanych w budynkach przy ulicach: Nowa 3, Nowa 4, Goldhammera 3, Mickiewicza 2, Mickiewicza 6 oraz Gumniska 30 w dni powszednie w godzinach od 8.00-15.00. Każdorazowo dostawy będą odbywały się na podstawie kierowanych do Dostawcy pisemnych zapotrzebowań, zawierających wskazanie asortymentu wraz z ilością. Zapotrzebowanie przesłane zostanie faksem lub e-mailem najpóźniej w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności zrealizowania pilnej dostawy, zapotrzebowanie może zostać skierowane do Dostawcy także w innym terminie. Każda dostawa musi zostać zrealizowana nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, polegającego na realizacji największego możliwego zakresu zamówienia w przypadku, gdy minimalne zapotrzebowanie okaże się większe od planowanego minimalnego zakresu zamówienia.

https://bip.malopolska.pl/umtarnow

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (22) 852 60 80. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 4. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w rozdziale II pkt Ii.4) niniejszego ogłoszenia 9. Cena wywoławcza wynosi 154 500,00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia – nie mniej niż 200,00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty – kwota określana jest w groszach (jeżeli występują grosze, wpisuje się je po kropce, obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 10. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmuje postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza – musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia – Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędnych będzie samodzielnie odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa Czas trwania: 1 godzina (60min)

200

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-12-28 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-01-09 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-01-09 13:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

-

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

-

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. W związku z faktem, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) dotyczy wyłącznie niepodlegania wykluczeniu.

IX. Termin związania ofertą


30 dni (od ostatecznego terminu składania wniosków)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


zgodnie z umową do dnia 31.12.2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia i jest udostępniony na portalu https://bip.malopolska.pl/umtarnow

XIII. Informacje dodatkowe


1. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, polegającego na realizacji największego możliwego zakresu zamówienia, w przypadku, gdy minimalne zapotrzebowanie okaże się większe od planowanego minimalnego zakresu zamówienia. Cena oferty musi obejmować wszystkie pozycje zamieszczone w formularzu cenowym – załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wykonawca wpisuje cenę jednostkową a następnie wartość tę mnoży przez ilość wskazaną w formularzu ofertowym dla wskazanej pozycji (wiersza) formularza. W przypadku błędnego obliczenia ceny oferty, Zamawiający przyjmie, iż właściwie podane są ceny jednostkowe. Cena jednostkowa brutto musi być jednakowa dla minimalnego (gwarantowanego) i maksymalnego (uwzględniającego prawo opcji) zakresu zamówienia. Dla ustalenia ceny oferty uwzględnia się największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 2. Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zaproszenia do składania ofert o godzinie 12:00. Termin rozpoczęcia licytacji elektronicznej zostanie podany Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 1. Czas trwania licytacji 1 godzina (60 minut) odnosi się serwera podawanego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. 3. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich założenia. 4. Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami, o których mowa odpowiednio w pkt III.3 i pkt.III.7 ogłoszenia należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa” w godzinach pracy Kancelarii Głównej (w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30). Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 5. Wzór wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 6. Cena brutto za cały przedmiot zamówienia musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty, która została wylicytowana. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wyliczaniu wartości cen należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. 7. Wykonawca winien przed przystąpieniem do złożenia postąpienia obliczyć cenę oferty tak, aby następnie możliwe było dopasowanie cen jednostkowych do kwoty wylicytowanej oferty (brutto). 8. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, składając odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 10. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. 12. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz oświadczeniu (o których mowa w pkt III.3 i III.7) – według wzorów określonych w załącznikach nr 2, 3 i 5 do ogłoszenia mają być podpisane przez osobę /osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub odpowiednio innego dokumentu np. umowy spółki cywilnej do oferty dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny określa do jakich czynności upoważniona jest osoba. 13. Oświadczenia wymienione w pkt III.3) i pkt III.7) ogłoszenia mają być przedstawione w formie oryginału. 14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego („konsorcjum”, spółka cywilna): a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, b) „Konsorcjum” składa jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt III 3) i pkt III.7) składa każdy z członków konsorcjum. 8. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację ceny – wg załącznika nr 1 do ogłoszenia. 15. Załącznikami do ogłoszenia, udostępnionymi na stronie Zamawiającego są: a) formularz cenowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, b) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji – załącznik nr 2, c) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 d) projekt umowy – załącznik nr 4 e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5

Informacje o wadium


Tak

1. Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł. w terminie wskazanym w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy Pzp 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Wadium - Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa”. Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 3. W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pokój 113, do dnia i godziny wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy Pzp. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, nie zostanie dopuszczony do licytacji.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła