Licytacja L-445-2017

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-445-2017 - Usługi tłumaczenia dokumentacji dla ZUS Oddział w Opolu.

Dane zamawiającego


Nazwa: ZUS Oddział we Wrocławiu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
Adres pocztowy: Pretficza11 m. 435
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-930
Tel.: 71 36-06-431, Faks: 71 36-06-497
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

634295-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Usługi tłumaczenia dokumentacji dla ZUS Oddział w Opolu.

Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu pisemnych tłumaczeń zwykłych dokumentacji prawniczej z zakresu prawa administracyjnego, dokumentacji wytworzonej przez administrację publiczną dla ZUS Oddział w Opolu. Przekład dotyczy tekstów z języków obowiązujących w Unii Europejskiej (głównie z języka niemieckiego, języka angielskiego i języka francuskiego) na język polski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II IDW „Opis przedmiotu zamówienia”.

http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:1)Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej (jeśli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem), przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim LOGINIE (identyfikatorze). Login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie użyto przy rejestracji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym.2)W przypadku, kiedy Wykonawca nie wpisze we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej loginu lub poda niewłaściwy login, i nie przekaże poprawnego loginu najdalej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia licytacji, Zamawiający nie będzie miał możliwości przypisania Wykonawcy do prowadzonej przez siebie licytacji, co oznacza brak możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji.3)Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy UZP jest bezpłatne.4)Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy w zakładce Samouczek.Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:1)komputer klasy PC (lub równoważny) z system operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet,2)zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.Zamawiający przypisze Wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2.Jednocześnie Zamawiający prześle (na wskazany we wniosku adres e-mailowy lub za pośrednictwem faxu) zaproszenie do udziału w licytacji, wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 uPzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 3.Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 4.Czas trwania licytacji wynosi 60 minut. 5.Otwarcie licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń do udziału w licytacji, o godz. 10.00. Zamknięcie licytacji: upływa w dniu otwarcia licytacji o godz. 11.00. 6.Licytacja zostanie zamknięta 60 minut po jej otwarciu. 7.W czasie trwania licytacji Wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jedną ofertę (postąpienie). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 8.Każda (kolejna) oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę postąpienia (minimalna różnica między ofertami), która wynosi: 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto). 9.Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. 10.Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: a)powinna być podana w złotych polskich (PLN), zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (poniżej 0,5 gr pomija się, powyżej/równe 0,5 gr zaokrągla się do 1 gr), b)jest całkowitą wartością umowy, stanowiącą iloczyn szacowanej liczby stron dokumentacji przewidzianej do tłumaczenia w całym okresie obowiązywania umowy i ceny brutto za 1 stronę A4 tłumaczenia. c)zawiera wszystkie koszty Wykonawcy oraz wszelkie niezbędne opłaty i podatki, koszty przetłumaczenia dokumentacji koszty przechowywania kopii tłumaczeń na nośnikach elektronicznych oraz ewentualne upusty i rabaty. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 11.Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej, która została ustalona przez Zamawiającego w wysokości: 161 605,74 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięć 74/100 zł brutto). 12.Wskazane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas wpisywania ceny kolejnego postąpienia, aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. 13.W toku danej licytacji, za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będą przekazywane wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia danej licytacji nie będą ujawnione informacje umożliwiające identyfikacje Wykonawców. 14. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia danej licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 16. Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej www.zus.pl, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 17. Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-01-10 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od otwarcia

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

-

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

-

Wykonawca spełni warunek jeżeli: - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 (jedną) usługę tłumaczenia: - dokumentacji prawniczej z zakresu prawa administracyjnego, z języka niemieckiego o wartości minimum 50 000 złotych brutto, na rzecz tego samego podmiotu, nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.: co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i niezbędne wykształcenie. Przez osoby, o których mowa powyżej, rozumie się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: ukończyły magisterskie studia wyższe w zakresie języka niemieckiego lub kurs języka niemieckiego oraz ukończyły magisterskie studia wyższe w zakresie prawa, administracji, ekonomii, stosunków międzynarodowych lub studia podyplomowe w zakresie prawa, administracji, ekonomii, stosunków międzynarodowych oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji prawnej lub prawniczej z zakresu prawa administracyjnego.

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Tak

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

a)Wykaz usług tłumaczenia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu, że nie był/nie jest w stanie ww. dokumentów uzyskać, wraz z podaniem obiektywnej przyczyny. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli złożony przez Wykonawcę wykaz lub dołączone do niego dowody budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były/są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b)Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

-

a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, b) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, d) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, e) Pisemne zobowiązanie innego(ych) podmiotu(ów) do udostępnienia Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

IX. Termin związania ofertą


Zgodnie z art. 78 ust. 3 uPzp oferta (postąpienie) złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. Wykonawca, który po zakończeniu licytacji złoży ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) będzie związany ofertą do podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 20 dni.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą – przedstawiono w części III IDW. 2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, muszą być akceptowane przez Strony umowy oraz nie mogą naruszać postanowień art. 144 uPzp. 4. Możliwości dokonania zmiany umowy oraz określenie zmian, które nie powodują zmiany postanowień umowy określono we wzorze umowy w części III IDW.

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła