Licytacja L-448-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest fhsoftmm z ofertą o wartości 146000PLN.
Dane zwycięzcy:
fhsoftmm - Agnieszka, Firma Handlowa Soft Marta Mazur, Mariusz Mazur Spółka Jawna
Prof. L. Chmaja 4
35-021, Rzeszów


Ogłoszenie o zamówieniu L-448-2017 - Dostawa artykułów higienicznych, worków na śmieci oraz ścierek na potrzeby UM Lublin w 2018 r.

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

498249-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-01-17 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa artykułów higienicznych, worków na śmieci oraz ścierek na potrzeby UM Lublin w 2018 r.

Dostawy

1. Sukcesywne dostarczanie zamawianych partii artykułów higieny, ścierek i worków na śmieci na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2018 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl). 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości: 150 200,84 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-01-11 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-01-17 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-01-17 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 9.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Dostawa artykułów higienicznych, worków na śmieci oraz ścierek na potrzeby UM Lublin w 2018 r. - Nr sprawy: ZP-P-I.271.1.122.2017.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA NR............................................... zawarta w dniu …...... w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez: 1) …........................ 2) …........................ zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a ….............................................................................................................................................................................................................................................................................................. w imieniu, którego/ej występuje/ą: 1) …....................... 2) …....................... zwanym/ą dalej w treści umowy Wykonawcą. Treść umowy: § 1 Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) postępowania w trybie licytacji elektronicznej na dostawę artykułów higieny, ścierek i worków na śmiecie na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2018 r. § 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higienicznych, worków na śmieci oraz ścierek na potrzeby UM Lublin w 2018 r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania zamawianych partii artykułów higieny, ścierek i worków na śmiecie na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2018 r., wymienionych w załączniku do niniejszej umowy - Wykaz/wycena artykułów higieny, ścierek i worków na śmiecie, zwanych dalej w treści umowy artykułami. § 3 1. Wykonawca, w oparciu o odrębne zamówienia, składane pisemnie adres ............., faksem – nr ….... lub drogą e-mail – adres …......... przez pracownika Zamawiającego, dostarczy artykuły w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia. Poprzez dostarczenie artykułów należy rozumieć: dowóz, rozładunek i złożenie we wskazane przez Zamawiającego miejsce w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin – lokalizacje/adresy: ul. Dolna 3-Maja 5, pl. Króla Władysława Łokietka 1, ul. Wieniawska 14, pl. Litewski 1, ul. Podwale 3, ul. Peowiaków 13, ul. Leszczyńskiego 20, Rynek 1, ul. Narutowicza 37/39, Lipowa 27. 2. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych i/lub braków ilościowych dostarczonych artykułów, niezwłocznie, pisemnie, faksem (nr jak w ust.1) lub drogą e-mail (adres, jak w ust. 1) powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach. 3. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zobowiązuje się dostarczyć artykuły bez wad i/lub uzupełnić braki ilościowe, przy jednoczesnym zastosowaniu § 7 ust. 1 pkt 1. 4. Każdorazowy odbiór artykułów, potwierdzony zostanie protokołem odbioru dostawy i następował będzie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 5. Do dostarczonych artykułów muszą być dołączone odpowiednie dokumenty i instrukcje określające podstawowe cechy towarów (karty produktów, atesty, metki fabryczne i etykiety w języku polskim). 6. Na wszystkie oferowane artykuły Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru dostawy przez Zamawiającego. 7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przyjmowania zgłoszeń wad artykułów na adres e-mail (adres, jak w ust. 1). 2) usunięcia wad – najpóźniej do końca 3-go dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia, przy jednoczesnym zastosowaniu § 7 ust. 1 pkt 2. 8. Wykonawca dostarczy artykuły na własny koszt i ryzyko. § 4 1. Strony określają realizację przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r. 2. Zamówienie artykułów, w ilości mniejszej niż określona w załączniku do niniejszej umowy - Wykaz/wycena artykułów higieny, ścierek i worków na śmiecie, nie stanowi zmiany umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego, pod warunkiem zmniejszenia ilości artykułów o łączną wartość nieprzekraczającą 20 % wartości zamówienia. 3. W przypadku wyczerpania kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 oraz w załączniku do umowy - Wykaz/wycena artykułów higieny, ścierek i worków na śmiecie nastąpi wygaśnięcie przedmiotowej umowy. § 5 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dostarczone artykuły w wysokości obliczonej na podstawie cen jednostkowych poszczególnych artykułów zgodnie z fakturą wystawioną w oparciu o ceny zawarte w załączniku do niniejszej umowy - Wykaz/wycena artykułów higieny, ścierek i worków na śmiecie. 2. Łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty: …................... zł brutto (słownie brutto: ….................................................... złotych i grosze/y). Kwota brutto obejmuje należny podatek VAT (stawka 23%). 3. Zapłata za faktycznie dostarczone artykuły będzie następowała przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po dokonaniu odbioru dostawy, o którym mowa w § 3, ust. 4 niniejszej umowy. Płatność nastąpi z budżetu Miasta Lublin na rok 2018, dział 750, rozdział 75023, 75022 § 4210 – zadania budżetowe: Funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin OR/W/023/00/10/0360, Rady Dzielnic Miasta Lublin KP/W/179/46/10/0428. 4. Dane do wystawienia faktury: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811 (fakturę należy dostarczyć/przesłać do: Urząd Miasta Lublin, Wydział Organizacji Urzędu). § 6 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) ................................................................................; 2) ................................................................................; 3) ….............................................. . § 7 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionych artykułów - w wysokości 0,5 % wartości umownej zamówionych poszczególnych partii artykułów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 2) w przypadku zwłoki usunięcia wad artykułów w ramach gwarancji 100 zł brutto (słownie brutto: sto złotych i zero groszy) za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7 pkt 2 niniejszej umowy; 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1) wartość zgłaszanych przez Zamawiającego reklamacji przekroczy 15 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, w powiązaniu z § 3 ust. 2; 2) Wykonawca nie rozpoczął dostaw artykułów lub przerwał ich realizację i nie wznowił przez okres dłuższy niż 14 dni; 3) Wykonawca w sposób bezzasadny nie uwzględnia reklamacji Zamawiającego, o których mowa w § 3 ust. 2. 4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i odszkodowania. 6. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. § 8 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 9 oraz art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 9 Przewiduje się następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynikająca z tego zmiana wynagrodzenia brutto określonych w § 5 ust. 2 oraz w załączniku do niniejszej umowy - Wykaz/wycena artykułów higieny, ścierek i worków na śmiecie. Stawka i kwota podatku VAT oraz ceny i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę; 2) zmiana miejsc lokalizacji/adresów budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin określonych w § 3 ust. 1, do których mają być dostarczane artykuły – lokalizacje/adresy ulegną zmianie w przypadku reorganizacji Urzędu Miasta Lublin w zakresie użytkowania poszczególnych budynków, pod warunkiem utrzymania ilości lokalizacji/adresów. § 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in.: Kodeks cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych. § 11 Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. § 12 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Paweł Tulpan – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 26. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 08.01.2018 r. 2.1. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/ 3. Po wyborze oferty a przed zawarciem umowy Wykonawca winien opracować i przekazać Zamawiającemu Wycenę przedmiotu zmówienia, która będzie stanowiła załącznik do umowy (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www. bip.lublin.eu), jak również dane kontaktowe wynikające z wzoru Umowy.

Informacje o wadium


Tak

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej, w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych); 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Wadium: Dostawa artykułów higienicznych, worków na śmieci oraz ścierek na potrzeby UM Lublin w 2018 r.”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 8 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła