Licytacja L-45-2012

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-45-2012 - Dostawa kopert

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Osiecka Agnieszka, ZUS
Adres pocztowy: Sienkiewicza 77
Miejscowość: Nowy Sącz, Kod pocztowy: 33-300
Tel.: 18 449 83 76, Faks: 18 449 83 75
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

40154-2012

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kopert
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
(Lp.; Nazwa przedmiotu zamówienia ; J.m.; Ilość) 1. koperta C-6 biała SK; op/1000; 15; 2. koperta C-6 biała NK do automatycznego pakowania ; op/1000; 5; 3. koperta C - 6 SK biała z oknem; op/1000; 50; 4. koperta C-6 z oknem NK biała do automatycznego pakowania ; op/1000; 10; 5. koperta DL SK z oknem biała; op/1000; 500; 6. koperta DL z oknem biała NK do automatycznego pakowania ; op/1000; 50; 7. koperta C6/C5 z oknem biała NK do automatycznego pakowania ; op/1000; 60; 8. C - 5 HK brązowa; op/500; 55; 9. C-5 brązowa NK do automatycznego pakowania ; op/500; 5; 10.C - 5 HK biała z oknem, klejona wzdłuż długiego boku; op/500; 60; 11.C - 5 NK biała z oknem prawym, klejona wzdłuż długiego boku, do automatycznego pakowania ; op/500; 20; 12.C - 4 HK brązowa; op/500; 50; 13.koperta trójwymiarowa, dwuwarstwowa przestrzenna (typu S-DS-200) SK biała wym. 255x390x40mm; op/100; 85; 14.koperta trójwymiarowa, dwuwarstwowa przestrzenna (typu L-DS-220) SK biała wym. 300 x 460 x40mm ; op/100; 70; 15.koperta powietrzna na płyty CD 175 x 165 mm; szt.; 1500. /.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
30.09.2012r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Inne dokumenty

specyfikację techniczno - jakościową producenta kopert zawierającą nazwę handlową i parametry techniczno - jakościowe wszystkich oferowanych kopert,

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl/zampub/files/118852/Gi2HcpNT8o7.rtf

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1) W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem - licytacje.uzp.gov.pl 2) Wykonawcy, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i niniejszej instrukcji) przekazują Zamawiającemu swój LOGIN, Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1) Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows; Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2) W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 zł. brutto. Zamawiający określa KWOTĘ WYWOŁAWCZĄ którą Wykonawcy mogą licytować w dół: 58.000,00 zł..

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-02-20 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu ul. Sienkiewicza 77 33-300 Nowy Sącz - Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych pok. nr 106.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 9:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Ceny jednostkowe brutto na przedmiot zamówienia nie podlegają zmianom w okresie trwania umowy. Wartość zamówienia uwzględnia koszty transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnego asortymentu zamawianych kopert przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych w ofercie Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za każdą zrealizowaną dostawę przedmiotu zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do Przez spełnienie świadczenia rozumie się bezusterkowy protokolarny odbiór ilościowo - jakościowy konkretnej dostawy, podpisany przez stałą komisje działającą u Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła