Licytacja L-454-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-454-2013 - Zakup drukarek dla jednostek gar. śl.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZP, KWP Katowice
Adres pocztowy: Lompy 19
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-038
Tel.: 32 2002050, Faks: 32 2002060
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

433046

Termin otwarcia licytacji:

2013-11-14 08:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup drukarek dla jednostek gar. śl.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych określonego w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu. 2 Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych parametrów technicznych oraz ilości zakupywanego sprzętu znajdują się w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu. 3 Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości zakupywanego sprzętu. 3.1 Ilości zakupywanego sprzętu podane w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu stanowią minimum, które Zamawiający na pewno zrealizuje w ramach zamówienia. 3.2 ilości zakupywanego sprzętu w ramach opcji będzie wynikać z kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przewidzianą przez Zamawiającego na realizację zamówienia, a najniższą ceną z licytacji elektronicznej. 3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego sprzętu. 3.4 Cena jednostkowa sprzętu zakupywanego w ramach opcji będzie taka jak cena sprzętu wskazana przez Wykonawcę w wypełnionym załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu złożonym po przeprowadzeniu licytacji elektronicznej dotyczy zwycięscy licytacji. 3.5 Dostawa sprzętu zakupywanego w ramach opcji będzie musiała się odbyć w terminie określonym dla realizacji niniejszego zadania tj. w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2013r. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwał dodatkowy czas na realizację zamówienia w ramach opcji. 3.6 Sprzęt zakupywany w ramach opcji musi być tego samego producenta ten sam modeli i o tych samych parametrach co sprzęt oferowany w ramach zakupu podstawowego wskazanego w wypełnionym w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu. 4 Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. 5 Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji na cały asortyment. 6. W przypadku zaoferowania przez producenta możliwości przedłużenia gwarancji poprzez rejestrację produktu na stronie producenta sprzętu, wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rejestracji w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury. 7. Realizacja umowy jest jednorazowa, a za zgodą zamawiającego w kilku transzach 8. Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie był odbierany z, oraz po naprawie dostarczany (w tym wniesiony) do pomieszczeń Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 bez dodatkowych kosztów dojazdu i kosztów wniesienia. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na wniosku o dopuszczenie do udziału oraz w formularzu ofertowym w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie wskazujące zakres dostawy, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.21.10-8
Dodatkowe przedmioty 30.12.51.10-5

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
15.12.2013.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty

Inne niewymienione dokumenty

1. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu 24 miesięcy gwarancji dla każdej pozycji wypełnionego załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym (na cały asortyment) - specyfikacji sprzętu dotyczy zwycięzcy licytacji złożone na załączniku nr 4 do ogłoszenia - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie dotyczy zwycięzcy licytacji oraz oświadczenie, że 4 że w przypadku zaoferowania przez producenta możliwości przedłużenia gwarancji poprzez rejestrację produktu na stronie producenta sprzętu, zobowiązuje się do przeprowadzenia rejestracji w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury. 2. Oświadczenie, Wykonawcy że przedmiot dostawy jest produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go złożone na załączniku nr 4 do ogłoszenia - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie dotyczy zwycięzcy licytacji. 3. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale na załączniku nr 4 do ogłoszenia - formularz ofertowy 4. Formularz cenowy załącznik nr 3 ogłoszenia dotyczy zwycięzcy licytacji

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Szczegółowe warunki umowy zawarte są w załączonym projekcie umowy w załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnym na stronie www.bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.slaska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Licytacja prowadzona będzie na platformie Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl 1.2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 1.3. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji przekazać informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji itp. 1.4. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na: zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz tonerów dla jednostek garnizonu śląskiego 2. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6.Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cały asortyment z kosztami dostaw oraz inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby ceny jednostkowe wymnożone przez ilości po zsumowaniu wszystkich pozycji dawały wylicytowaną wartość brutto. 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 9. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia i koszty związane i dostawami przedmiotu zamówienia w wysokości 248 077,62 PLN 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W przypadku podania w trakcie licytacji ceny, której nie da się przeliczyć przez ilość zamawianego asortymentu wskazaną w załączniku nr 3 do ogłoszenia Wykonawca w trakcie wypełniania formularza ofertowego zobowiązany jest do prawidłowego przeliczenia ceny, przy czym wartość zaoferowanego asortymentu nie może przekroczyć ceny, wylicytowanej w trakcie licytacji elektroniczne..

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-10-31 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19. Zespół Zamówień Publicznych KWP

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-11-14 08:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-11-14 14:16:16

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowe warunki umowy zawarte są w załączonym projekcie umowy w załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnym na stronie www.bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

CENA: Wykonawca, który wygra licytację, przed zawarciem umowy wypełni Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia dostępny na stronie http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz załącznik nr 3 do ogłoszenia - formularz cenowy, dostępny na stronie http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl, podając w nim ceny jednostkowe brutto dla każdej pozycji poszczególnego asortymentu, które po wymnożeniu przez ilości i zsumowaniu wszystkich wartości pozycji dadzą wylicytowaną cenę oferty brutto. Formularz cenowy stanowić będzie załącznik do umowy PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1.Wniosek ma być złożony w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektroniczne - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca. 2. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:ZP-2380-724,807-135/13 Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz tonerów dla jednostek garnizonu śląskiego. Adres Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok C piętro VII pokój 735 Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem wniosków 3. Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy z uwagi na pkt. 4. 4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie wnioski otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie ostatecznego terminu składania wniosków. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW: 1. Wykonawca składa: wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznika nr 1 do ogłoszenia oraz dokumenty i załączniki wskazane w Sekcji III.6 ogłoszenia 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszystkie załączniki w tym dokumenty i oświadczenia, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisany w sposób określony pkt. 3 przez osoby uprawnione (podpisujące wniosek). Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z jej upoważnienia. 3. Wszystkie dokumenty w złożonym wniosku muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. ZUS. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Uwaga: Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. 4. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru,niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy PZP wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w wniosku pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do wniosku. 6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek (osobę uprawnioną). 7. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne. 8. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu art. 96 ust 3. Nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (login) aż do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 9. Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony ww. wniosku wówczas składa je w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. 10. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sam lub jako Partner Konsorcjum firm. 11. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę dwóch lub więcej wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie wniosku za ważne i dopuści Wykonawcę do udziału w postępowaniu na podstawie wszystkich złożonych wniosków..

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła