Licytacja L-46-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-46-2009 - Dostawa komputerów

Dane zamawiającego

OIWBDOUW, Ośrodek Informatyki Wojewódzki Bank Danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Piastowska 15 m. 58
45-082, Opole

Numer ogłoszenia w BZP:

62617 - 2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-08 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: a) 14 sztuk komputerów stacjonarnych bez monitora z systemem operacyjnym wraz z klawiaturą i myszką, b). 2 sztuk komputerów stacjonarnych bez monitora z systemem operacyjnym z klawiaturą, myszką i zewnętrznym dyskiem twardym USB 2,5" . 2. Szczegółowy opis oraz minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia wskazane zostały na stronie www.bip.wbd.pl (zał.nr1_ Wykaz sprzętu_minimalne parametry) 3.Dostawa ww. sprzętu obejmować będzie: a) dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego -adres: Ośrodek Informatyki Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,45-082 Opole, ul. Piastowska 15, sekretariat,pokój 58, tel. 0774524393,faks 0774524277 b) do ww. sprzętu dołączona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim, c). na ww. sprzęt Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji: - min. 36 miesięcznej on-site z maksymalnym czasem reakcji serwisu drugi dzień roboczy, dysk twardy w razie awarii pozostaje u zamawiającego, gwarancja potwierdzona przez producenta (wymagane oświadczenie producenta)na poszczególne jednostki komputerowe,- min. 24 miesięcznej na mysz komputerową i klawiaturę oraz min. 24 miesięcznej na zewnętrzny dysk twardy USB 2,5".

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji, na platformie licytacyjnej zamieszonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani. Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania loginu najpóźniej 1 dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Powyższa licytacja będzie licytacją jednoetapową. 2. Zamawiający określa cenę wywoławczą: 42000zł brutto. 2. Licytacja rozpoczyna się od pierwszej złożonej w trakcie licytacji oferty. 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 4. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 7.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Minimalny krok postąpienia 100 złotych brutto. 9. Wykonawcy mogą zgłaszać wyższe postąpienia, bez konieczności respektowania zasady wielokrotności minimalnego postąpienia. 10. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o złożonych przez nich ofertach, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto .

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-30 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 P.z.p. tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy Pzp. e)Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością, dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (zgodnie z Zał. nr 5 dostępnym na stronie www.bip.wbd.pl) 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki te spełniają łącznie. 3. Ocena czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.2(zgodnie z zał.nr 4 umieszczonym na stronie www.bip.wbd.pl) 3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.(zał. nr 3 umieszczony na stronie www.bip.wbd.pl ).4.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (zgodnie z Zał. nr 5 dostępnym na stronie www.bip.wbd.pl) Wymagane dokumenty i oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie i podpisanej przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do dokumentów należy załączyć skuteczne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni kalendarzowych od podpisania umowy .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.wbd.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowy zawarte są w Projekcie Umowy dostępnym na stronie www.bip.wbd.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wypełnić i dostarczyć Zamawiającemu Ofertę cenową (zał.do Umowy)dostępną na stronie www.bip.wbd.pl z podaniem cen jednostkowych asortymentu oraz przekaże zamawiającemu Wykaz z nazwami zaoferowanego sprzętu (charakterystyka asortymentu z podaniem marki oraz producenta).Wypełniona i podpisana przez Wykonawcę Oferta stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. 2.Do momentu otwarcia licytacji wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną lub faksem, niezwłocznie potwierdzonych pisemnie. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości 3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: w sprawach formalnych Pani Lidia Kowal tel. 0774524144,e-mail lkowal@opole.uw.gov.pl a w sprawach technicznych Pan Witold Pluta tel.0774524482, e-mail wpluta@opole.uw.gov.pl 4.PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Ośrodek Informatyki Wojewódzki Bank Danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , ul. Piastowska 15, 45-082 Opole, Sekretariat -pok. 58 oraz opisana "Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie otwierać przed dniem 30.04.2009 r. godz. 11:00" .5 WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DOSTĘPNE NA STRONIE www.bip.wbd.pl

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-30 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-08 11:20:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-04 17:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła