Licytacja L-46-2011

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-46-2011 - sukcesywne dostawy papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Mazowiecki OR (07) ARiMR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-175
Tel.: 22/536-57-40, Faks: 22/860-28-42
Rodzaj zamawiającego: Agencja płatnicza

Numer ogłoszenia w BZP:

46182-2011

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sukcesywne dostawy papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy trzech rodzajów papieru kserograficznego do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego i 34 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj.: 1. papieru kserograficznego białego w ilości: 31 759 ryz (słownie: trzydzieści jeden tyś. siedemset pięćdziesiąt dziewięć ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A4, b) gramatura 80±3g/m2 zgodnie z normą PN-EN ISO 536, c) wilgotność 3,9-5,3% zgodnie z normą PN-ISO 287:1994, d) grubość min108±2 µm zgodnie z normą ISO 534, e) białość nie mniejsza niż 162 CIE zgodnie z normą PN-ISO 11475:2002, f) nieprzezroczystość nie mniejsza niż 91% zgodnie z normą ISO 2471, g) gładkość nie większa niż 220 cm3/min zgodnie z normą ISO 8791-2, i) ryza = 500 szt. 2. papieru kserograficznego białego w ilości: 70 ryz (słownie: siedemdziesiąt ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A4, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 160 g/m² +/- 4, d)objętość właściwa, cm3/g 1,25, e) grubość co najmniej 200 mikronów +/- 4, f) szorstkość, cm3/min175 +/- 60, g) wilgotność bezwzględna 5 -+/-0,3, h) ryza = 250 ark. 3. papieru kserograficznego białego w ilości: 1 200 ryz (słownie: tysiąc dwieście ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A5, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 120 g/m² +/- 3, d) białość CIE co najmniej 160 +/- 3, e) grubość co najmniej 160 mikronów +/- 3, f) nieprzezroczystość co najmniej90%, g) gładkość max 250 cm³/min, h) wilgotność 3,4 - 5,3%, i) ryza = 250 ark. W oferowanych papierach kserograficznych muszą być spełnione główne wartości podane w opisie, podane odchyłki wynikają z metody badania i przedstawionych PN. Nie mogą być one brane pod uwagę przy proponowanym papierze poprzez odjecie ich od wartości głównych, np. wymieniony w pkt. 1 papier o białości CIE 161±3 nie spełnia warunków SIWZ, natomiast papier o białości CIE 162±3 będzie spełniał te warunki. Zamawiający wymaga, aby papier będący przedmiotem zamówienia był: - dostarczany w oryginalnym opakowaniu, oznaczony etykietą/opisem umożliwiającym jego identyfikację, - dopuszczony do obrotu oraz posiadał minimum 12 miesięczny okres gwarancji jakości, której termin biegnie od daty protokolarnego przejęcia ostatniej partii asortymentu. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy papier, który będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia: - wielokrotnie w przypadku dostaw do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego (papier A4 o gramaturze 80 g/m² i papier A4 o gramaturze 160 g/m²) wraz z rozładunkiem na miejsce wskazane przez wymienionego w umowie pracownika Zamawiającego), - jedno- lub dwukrotnie w przypadku dostaw do 34 Biur Powiatowych (papier A4 o gramaturze 80 g/m² i papier A5 o gramaturze 120 g/m²), wraz z rozładunkiem na miejsce wskazane przez Kierownika danego Biura Powiatowego. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia, w tym ilości dostarczanego papieru do poszczególnych Biur Powiatowych i Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR znajdują się we /Wzorze umowy wraz z załącznikami/ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.arimr.gov.pl.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
a) pierwsze dostawy zostaną zrealizowane przez WYKONAWCĘ w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy, zgodnie z pisemnym zamówieniem przesłanym WYKONAWCY e-mailem lub za pośrednictwem faksu lub przekazanym bezpośrednio po podpisaniu umowy, b) następne dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych zamówień ZAMAWIAJĄCEGO przesyłanych e-mailem lub za pośrednictwem faksu, które będą wskazywały termin i miejsce dostawy oraz rodzaj i ilość papieru, w tym przypadku WYKONAWCA zrealizuje zamówienie w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. Przedmiot umowy będzie realizowany do czasu wyczerpania wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Ustala się wadium w wysokości 6.000,00 zł 2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania wniosków, tj. do 24.03.2011 r. do godziny 15:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w ust. 1 powinna być wniesiona na konto nr 95 2030 0045 1110 0000 0080 0100 z dopiskiem na przelewie: /Wadium - sukcesywne dostawy papieru kserograficznego na potrzeby MazOR i Biur Powiatowych ARiMR/. Wniesienie wadium oznacza, że środki pieniężne powinny znaleźć się na rachunku bankowym w terminie określonym w ust. 2. 5. W przypadku składania dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. b), c), d) i e) dla skuteczności wniesienia wadium w tej formie konieczne jest, aby w treści wskazane były wszystkie okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oryginał należy złożyć w Kancelarii Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR (00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70) pok. nr 241 (II piętro) w terminie określonym w ust. 2 . 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 (dwie) dostawy papieru kserograficznego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN każda (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Specyfikacja techniczna oferowanego papieru, bądź katalog lub wydruk z katalogu umieszczonego na stronie internetowej z zaznaczeniem papieru, który Wykonawca oferuje w postępowaniu. Powyższe dokumenty muszą odnosić się do wszystkich rodzajów papieru, objętych przedmiotem zamówienia. Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowany papier spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Inne dokumenty

1. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, tzn. takich, które będą brać udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), jak również takich, które nie będą brać udziału w realizacji zamówienia, ale oddadzą wykonawcy do dyspozycji potencjał techniczny na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia, przedkłada wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach: 1) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub w przypadku powołania się na potencjał podmiotu trzeciego, zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego będzie wymagała zmiany umowy w formie pisemnej. 2) W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku i wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana ta wymaga formy pisemnej.

Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu składania ofert w licytacji

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.arimr.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowania w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC, wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux, z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na sukcesywne dostawy papieru kserograficznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena jest wyrażona w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Zarówno pierwsza oferta, jak i kolejne postąpienia są wartościami brutto. 6. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 złotych brutto (słownie: sto złotych). 8. W toku licytacji system licytacji na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie są ujawniane informacje umożliwiające identyfikację wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 10. W toku licytacji wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 klawiatury.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-03-24 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, Kancelaria - pokój nr 241, II piętro (pn - pt w godz. 7:30 - 15:30).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, wpłaty należy dokonać na konto BGŻ S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0080 0100. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji i poręczeń przewidzianych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu tych dokumentów.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

WZÓR UMOWY na sukcesywne dostawy papieru kserograficznego A4 i A5 na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR: ________ Zawarta w dniu ___ w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, REGON nr 010613083, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 526-19-33-940, reprezentowaną przez: - ___ - Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 70, 00 - 175 Warszawa, - ___ - ___Biura Finansowo - Księgowego w Mazowieckim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 70, 00 - 175 Warszawa, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą a) ___ prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ___ z siedzibą w ___przy ul. ___, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ___pod numerem ___, będącą/ego podatnikiem podatku VAT Nr NIP ___, reprezentowaną przez: 1) ___, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą* lub b) ___ z siedzibą w ___ przy ul. ___, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ___ w ___ Wydział ___ Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ___, będącego podatnikiem podatku VAT Nr NIP ___, reprezentowaną przez: 1) ___, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą* (* należy wybrać właściwe). W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 125.000 Euro prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: § 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i sukcesywne dostawy trzech rodzajów papieru kserograficznego do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego i 34 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2. W ramach realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostarczenia na własny koszt i ryzyko, a ZAMAWIAJĄCY do odebrania i zapłaty wynagrodzenia za: A. papier kserograficzny biały: ___ w ilości: 31 759 ryz (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A4, b) gramatura 80±3g/m2 zgodnie z normą PN-EN ISO 536 c) wilgotność 3,9-5,3% zgodnie z normą PN-ISO 287:1994 d) grubość min108±2 µm zgodnie z normą ISO 534 e) białość nie mniejsza niż 162 CIE zgodnie z normą PN-ISO 11475:2002 f) nieprzezroczystość nie mniejsza niż 91% zgodnie z normą ISO 2471 g) gładkość nie większa niż 220 cm3/min zgodnie z normą ISO 8791-2. i) ryza = 500 szt. B. papier kserograficzny biały: ___ w ilości: 70 ryz (słownie: siedemdziesiąt ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A4, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 160 g/m² +/- 4, d) objętość właściwa, cm3/g 1,25, e) grubość co najmniej 200 mikronów +/- 4, f) szorstkość, cm3/min175 +/- 60, g) wilgotność bezwzględna 5 -+/-0,3, h) ryza = 250 ark., C. papier kserograficzny biały: ___ w ilości: 1 200 ryz (słownie: tysiąc dwieście ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A5, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 120 g/m² +/- 3, d) białość CIE co najmniej 160 +/- 3, e) grubość co najmniej 160 mikronów +/- 3, f) nieprzezroczystość co najmniej90%, g) gładkość max 250 cm³/min, h) wilgotność 3,4 - 5,3%, i) ryza = 250 ark. - zwany w dalszej części umowy papierem. 3. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia papieru, w oryginalnym opakowaniu, oznaczonego etykietą/opisem umożliwiającym jego identyfikację. 4. Przedmiot umowy będzie dostarczany na własny koszt i ryzyko WYKONAWCY do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych, wymienionych w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy: a) wielokrotnie w przypadku dostaw do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego (papier A4 o gramaturze 80 g/m² i papier A4 o gramaturze 160 g/m²) wraz z rozładunkiem na miejsce wskazane przez wymienionego w § 3 ust. 7 umowy pracownika ZAMAWIAJĄCEGO, b) jedno- lub dwukrotnie w przypadku dostaw do 34 Biur Powiatowych (papier A4 o gramaturze 80 g/m² i papier A5 o gramaturze 120 g/m²), wraz z rozładunkiem na miejsce wskazane przez Kierownika danego Biura Powiatowego. 5. Jakość dostarczonego przedmiotu umowy nie może być gorsza, niż określona w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. § 2. Określenie ceny przedmiotu 1. Łączną wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają na kwotę ___ zł netto (słownie: ___ złotych) plus należny podatek od towarów i usług VAT, co łącznie stanowi kwotę ___ zł brutto (słownie: ___ złotych). 2. Na łączną wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 składa się cena jednostkowa netto papieru pomnożona przez określoną przez ZAMAWIAJĄCEGO liczbę ryz plus należny podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z cenami netto i stawką VAT określonymi w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. § 3. Wykonanie zamówienia 1. Papier dostarczany będzie sukcesywnie, częściami, zgodnie z rozdzielnikiem zawartym w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy, w następujących terminach: a) pierwsze dostawy zostaną zrealizowane przez WYKONAWCĘ w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy, zgodnie z pisemnym zamówieniem przesłanym WYKONAWCY e-mailem lub za pośrednictwem faksu lub przekazanym bezpośrednio po podpisaniu umowy, b) następne dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych zamówień ZAMAWIAJĄCEGO przesyłanych e-mailem lub za pośrednictwem faksu, które będą wskazywały termin i miejsce dostawy oraz rodzaj i ilość papieru, w tym przypadku WYKONAWCA zrealizuje zamówienie w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. 2. Przedmiot umowy będzie realizowany do czasu wyczerpania wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2011 r. 3. Wydanie dostarczonego papieru każdorazowo zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokoły zdawczo - odbiorcze bez zastrzeżeń, tj. stwierdzające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, stanowią podstawę do wystawienia faktur VAT, o których mowa w § 4. 4. WYKONAWCA oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży papieru, będącego przedmiotem niniejszej umowy. 5. Prawo własności do papieru będącego przedmiotem umowy, korzyści i ciężary z nim związane, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmian w ilości zamówionego w danej części papieru, lecz nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem jego dostarczenia. 7. WYKONAWCA w terminie 2 dni od otrzymania pisemnego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU harmonogram, zawierający informacje o terminach i miejscach pierwszych dostaw. 8. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji związanych z dostawami papieru są: a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO : ___ - tel. ___ b) ze strony WYKONAWCY: ___ - tel. ___ § 4. Płatności 1. Strony ustalają, że zapłata za papier będzie następować na podstawie faktur VAT wystawianych raz w miesiącu po wszystkich dostawach w danym miesiącu. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi załączony do faktury, podpisany przez obie strony, protokół lub protokoły zdawczo-odbiorcze (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy). 2. Wartość każdej faktury zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych netto i stawki podatku VAT dla dostarczonego papieru, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy określony na fakturze Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni i nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym protokołem lub protokołami zdawczo-odbiorczymi. 4. Za dzień spełnienia świadczenia przez Zamawiającego przyjmuje się dzień obciążenia jego rachunku bankowego. 5. Błędnie wystawiona faktura lub brak załączonego protokołu zdawczo-odbiorczego spowoduje naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności od dnia doręczenia poprawnego i kompletnego dokumentu. 6. Faktury VAT będą wystawiane na: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 00 - 175 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 70, REGON nr 010613083, NIP 526-19-33-940, a doręczane na adres: Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00 - 175 Warszawa. § 5. Usuwanie wad przedmiotu umowy 1. W przypadku, gdy dostarczony papier będzie miał wady lub nie będzie spełniał wymagań określonych w § 1 ust. 2 umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany papieru na wolny od wad i spełniający wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. 2. ZAMAWIAJĄCY może zgłaszać wady dostarczonego papieru w terminie 1 miesiąca od dnia ich stwierdzenia, zachowując uprawnienie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. § 6. Kary umowne 1. W przypadku nie dostarczenia papieru w terminach ustalonych w § 3 ust. 1 WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku nie usunięcia wad lub nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub towaru niespełniającego wymagań ZAMAWIAJĄCEGO określonych § 1 ust. 2 na towar spełniający te wymagania w terminie określonym w § 5 ust. 1, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 1 % łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z powodów leżących po stronie WYKONAWCY zapłaci on ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1. 4. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 gdy zwłoka przekroczy 20 dni. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust 1. 5. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, ze względu na które zastrzeżono karę, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje możliwość zamówienia przedmiotu umowy u innego Sprzedawcy na koszt WYKONAWCY. 7. Płatności z tytułu kar umownych będą przekazane na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Bank BGŻ nr 52 2030 0045 1110 0000 0079 7770, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez WYKONAWCĘ wezwania do ich zapłaty. Niezależnie od powyższego kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. § 7. Gwarancja i rękojmia 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na papier, będący przedmiotem niniejszej umowy na okres 12 miesięcy, której termin biegnie od daty protokolarnego przejęcia ostatniej partii asortymentu. 2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 3. W ramach uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, WYKONAWCA usunie wszelkie ujawnione wady dostarczonego przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia. 4. Za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1. 5. W przypadku, gdy opóźnienie będzie trwało dłużej niż 20 dni, ZAMAWIAJĄCY ma prawo usunięcia wad na koszt WYKONAWCY lub odstąpienia od umowy w tej części, w której stwierdzono wady. § 8. Rozstrzygnięcie 1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia. 2. W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. § 9. Odstąpienie od umowy 1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia po stronie WYKONAWCY okoliczności uniemożliwiających wykonanie lub należyte wykonanie niniejszej umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Przy wykonaniu umowy WYKONAWCA bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie ma prawa do: 1) zatrudniania w charakterze pracowników lub podwykonawców osób zatrudnionych u ZAMAWIAJĄCEGO, 2) posługiwania się przy realizowaniu przedmiotu umowy podmiotami, które nie były uczestnikami postępowania o zamówienie publiczne w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa jako podwykonawcy lub osoby trzecie na potencjale, których polegał WYKONAWCA lub których oferty zostały złożone i nie zostały wyłonione do wykonania zamówienia publicznego objętego umową, - pod rygorem odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY oraz zapłaty w terminie 14 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 2 ust. 1. § 10. Zmiany treści umowy 1. Zakazuje się, pod rygorem nieważności, zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że zmiany te nie są istotne zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach: 1) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub w przypadku powołania się na potencjał podmiotu trzeciego, zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego będzie wymagała zmiany umowy w formie pisemnej. 2) W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku i wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana ta wymaga formy pisemnej. 3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 11. Wady prawne 1. WYKONAWCA oświadcza, że papier nie jest obciążony wadami prawnymi. 2. W przypadku wystąpienia wad prawnych ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania naprawienia poniesionej stąd szkody. W przypadku wytoczenia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU ewentualnego powództwa z powodu wad prawnych papieru, WYKONAWCA zobowiązuje się zwrócić poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO koszty postępowania sądowego lub innego oraz ponieść konsekwencje finansowe wydanego orzeczenia. To samo dotyczy sytuacji skierowania wobec ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z w/w powodu. § 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% kwoty określonej w § 2 ust. 1, tj. w kwocie ___ zł (słownie: ___). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 3. Do sposobu wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. § 13. Postanowienia końcowe 1. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującą u ZAMAWIAJĄCEGO Polityką Bezpieczeństwa oraz z zasadami zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym i zobowiązuje się przestrzegać reguł i postanowień tej polityki oraz poznanych zasad w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 3. Załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy stanowią jej integralną część. 4. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do 30.11.2011 r. lub do momentu wcześniejszego zrealizowania całości przedmiotu umowy. 5. Umowa sporządzona jest w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY i cztery dla ZAMAWIAJĄCEGO. (Wzór umowy wraz załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.arimr.gov.pl)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wyraźnie oznaczonej napisem /Zakup papieru kserograficznego na potrzeby MazOR i Biur Powiatowych ARiMR/, zaadresowanej na: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Wzór wniosku oraz załączników w postaci: Oświadczenia z art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 1, Oświadczenia z art. 24 ustawy Pzp - załącznik nr 2, Wykazu wykonanych dostaw - załącznik nr 3, zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego WWW.arimr.gov.pl . 2. Wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne wymagane oświadczenia na formularzach sporządzonych przez siebie pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez Zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia i dokumenty należy opieczętować, pieczęć powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wskazane we właściwym dla Wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do wniosku właściwe pełnomocnictwo. 4. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osoby posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) na podstawie art. 23 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć wniosku. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Natomiast dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 przedstawia każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oddzielnie. Wniosek Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisany i oznaczony w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do pełnomocnika (lidera). 6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: - pisemnie na adres:AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa (korespondencję dostarczaną osobiście lub za pośrednictwem kuriera należy złożyć również pod wyżej wskazany adres (kancelaria pok. 241). - faxem na numer (22) 860 28 42, - e-mailem na adres: wioletta.cieslinska@arimr.gov.pl (jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem, lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania), z zastrzeżeniem, że wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. 7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu dokonane będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, z zastosowaniem kryterium spełnia - nie spełnia. 9. Oferty składane przez Wykonawców w trakcie licytacji, powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. zezwolenia, koszty transportu itp.) oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający przyjmie najkorzystniejszą oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany 10. Termin zawarcia umowy ustalony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać od Wykonawcy, którego oferta okazała się najkorzystniejsza próbek przedmiotu zamówienia do wglądu. 11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Wioletta Cieślińska - w sprawie procedury przetargowej Tel. (22) 536 57 40, Andrzej Pokraśniewicz - w sprawie procedury przetargowej Tel. (22) 536 58 21, Robert Kruczyk - w sprawach przedmiotu zamówienia Tel. 504-747-421, w godzinach: od 8.00 do 15.00.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła