Licytacja L-46-2013

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-46-2013 - Modernizacja drogi 104560L w m. Chojno Nowe

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Tomasz Dyszewski, Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna 15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

17777

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja drogi 104560L w m. Chojno Nowe
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Nazwa inwestycji: Modernizacja drogi gminnej Nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką sortowaną 0 - 31,5mm na długości 900m, szerokości 3,5m i grubości 10cm, Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na warstwę ścieralną na długości 900m, szerokości 3,5m i grubości 4cm, Skropienie podbudowy z kruszywa – analogia zabezpieczenie krawędzi nawierzchni asfaltobetonowej emulsją 900mb x 2 x 0,1, Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym na długości 900m, szerokości 2 x 0,5m oraz grubości 15cm, Utwardzenie zjazdów z drogi i wjazdów do posesji kruszywem kamiennym 9x(4x3m) na średnią grubość 15cm
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.42-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie do: 28.06.2013.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
niewymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
poprzez złożenie oświadczenia metodą spełnia lub niespełnia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
poprzez złożenie oświadczenia metodą spełnia lub niespełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
poprzez złożenie oświadczenia metodą spełnia lub niespełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
poprzez złożenie oświadczenia metodą spełnia lub niespełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
poprzez złożenie oświadczenia metodą spełnia lub niespełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od dnia składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.siedliszcze.pl w zakładce przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 5.000 zł brutto. 7. Zamawiający określił cenę w kosztorysie inwestorskim na kwotę brutto 236.499,48 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 48/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja jednoetapowa - czas trwania: 30 minut od ostatniego postąpienia

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-02-11 00:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Siedliszcze Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze Pokój nr 4.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego www.siedliszcze.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła