Licytacja L-46-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-46-2017 - Opracowanie i druk Lubelskiej Karty Seniora

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski 1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

29472 - 2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-09 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie i druk Lubelskiej Karty Seniora
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakres umowy obejmuje opracowanie graficzne, skład i druk Informatora „Lubelskiej Karty Seniora” oraz laserowe oznakowanie danych na kartach „Lubelska Karta Seniora”, zwanej w dalszej części umowy „Kartą”, w tym: 1. Opracowanie graficzne, skład Informatora – skład i projekt graficzny w dwóch formatach: - format A5: łącznie 140 strony (4 + 136), dwustronny nadruk 4+4 kolor, okładka kreda mat 250 g (+/- 5%), papier wewnątrz kreda 130 g (+/- 5%), cały Informator zabezpieczony obustronnie lakierem dyspersyjnym, klejenie grzbietowe na gorąco; nakład: 3 800 szt. - format A4: łącznie 140 strony (4 + 136), dwustronny nadruk 4+4 kolor, okładka kreda mat 250 g (+/- 5%), papier wewnątrz kreda 130 g (+/- 5%), duża czcionka – rozmiar tekstu 14, tytułów 16; cały Informator zabezpieczony obustronnie lakierem dyspersyjnym, klejenie grzbietowe na gorąco; nakład: 200 szt. 2. Laserowe oznakowanie danych na Kartach przekazanych przez Zamawiającego, wykonanych z folii PCV i PTG, w trzech wyznaczonych polach (nr karty, imię i nazwisko, PESEL) w systemie tygodniowym, tj. od poniedziałku do piątku; personalizacja wykonana laserowo czcionką Arial zgodną z projektem graficznym przekazanym przez Zamawiającego; ilość: 3 000 szt. 3. Druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane (ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin) Informatorów. 4. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane oznakowanych Kart w każdy piątek miesiąca do godz. 12:00 (w przypadku wolnego od pracy piątku następny dzień roboczy)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.80.00.00-2
Dodatkowe przedmioty 79.82.25.00-7

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Terminy realizacji zakresu umowy – od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2017 roku, w tym: 1. wykonanie projektu graficznego oraz skład Informatora – do 28.04.2017r.: a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny Informatora w terminie do 23.04.2017 r. b) Zamawiający w terminie 3 dni wniesie swoje uwagi lub zaakceptuje do druku projekt graficzny Informatora. c) Wykonawca w ciągu 2 dni przedstawi projekt graficzny z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego. 2. druk i transport do siedziby Zamawiającego Informatorów – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu graficznego Informatora 3. laserowe oznakowanie danych na każdej z Kart w trzech wyznaczonych polach - do dnia 15.12.2017 roku lub do wcześniejszego wykorzystania Kart 4. dostarczanie oznakowanych Kart do siedziby Zamawiającego – w każdy piątek miesiąca do godz. 12:00 (w przypadku piątku wolnego od pracy w następnym dniu roboczym) - do dnia 15.12.2017 roku lub do wcześniejszego wykorzystania Kart.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 oraz 4 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 6.Dokument, o którym mowa w pkt. III.3) winien być złożony w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 7. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie dokument z pkt. III.3) winien być złożony przez każdego z Wykonawców. 8. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 9. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.Zakazana jest zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 18 500,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych) PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-01 11:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Lublin BiuroZamówień Publicznych Pl. Litewski 1, pok. nr 7, 20-080 Lublin

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-09 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-09 12:15:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 1 Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w wyniku której oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie i druk Lubelskiej Karty Seniora. 2. Zakres umowy obejmuje opracowanie graficzne, skład i druk Informatora „Lubelskiej Karty Seniora” oraz laserowe oznakowanie danych na kartach „Lubelska Karta Seniora”, zwanej w dalszej części umowy „Kartą”, w tym: 2.1. Opracowanie graficzne, skład Informatora – skład i projekt graficzny w dwóch formatach: - format A5: łącznie 140 strony (4 + 136), dwustronny nadruk 4+4 kolor, okładka kreda mat 250 g (+/- 5%), papier wewnątrz kreda 130 g (+/- 5%), cały Informator zabezpieczony obustronnie lakierem dyspersyjnym, klejenie grzbietowe na gorąco; nakład: 3 800 szt. - format A4: łącznie 140 strony (4 + 136), dwustronny nadruk 4+4 kolor, okładka kreda mat 250 g (+/- 5%), papier wewnątrz kreda 130 g (+/- 5%), duża czcionka – rozmiar tekstu 14, tytułów 16; cały Informator zabezpieczony obustronnie lakierem dyspersyjnym, klejenie grzbietowe na gorąco; nakład: 200 szt. 2.2. Laserowe oznakowanie danych na Kartach przekazanych przez Zamawiającego, wykonanych z folii PCV i PTG, w trzech wyznaczonych polach (nr karty, imię i nazwisko, PESEL) w systemie tygodniowym, tj. od poniedziałku do piątku; personalizacja wykonana laserowo czcionką Arial zgodną z projektem graficznym przekazanym przez Zamawiającego; ilość: 3 000 szt. 2.3. Druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane (ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin) Informatorów. 2.4. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane oznakowanych Kart w każdy piątek miesiąca do godz. 12:00 (w przypadku wolnego od pracy piątku następny dzień roboczy) 3. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 1) opracowanie projektu graficznego Informatorów, 2) przygotowanie opracowanego projektu graficznego Informatorów do druku, 3) cięcie papieru do wymaganego formatu Informatorów, 4) druk Informatorów, 5) oprawa wydrukowanych Informatorów, 6) laserowe oznakowanie danych na Kartach. 4. Wykonawca/Podwykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 3, tj. zanonimizowaną kserokopię umów o pracę oraz oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 5. W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). § 3 Terminy realizacji zakresu umowy – od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2017 roku, w tym: 1. wykonanie projektu graficznego oraz skład Informatora – do 28.04.2017r.: a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny Informatora w terminie do 23.04.2017 r. b) Zamawiający w terminie 3 dni wniesie swoje uwagi lub zaakceptuje do druku projekt graficzny Informatora. c) Wykonawca w ciągu 2 dni przedstawi projekt graficzny z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego. 2. druk i transport do siedziby Zamawiającego Informatorów – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu graficznego Informatora 3. laserowe oznakowanie danych na każdej z Kart w trzech wyznaczonych polach - do dnia 15.12.2017 roku lub do wcześniejszego wykorzystania Kart 4. dostarczanie oznakowanych Kart do siedziby Zamawiającego – w każdy piątek miesiąca do godz. 12:00 (w przypadku piątku wolnego od pracy w następnym dniu roboczym) - do dnia 15.12.2017 roku lub do wcześniejszego wykorzystania Kart. § 4 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) …....................................... 2) …....................................... § 5 1.Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisanymi przez strony umowy protokołami odbioru oddzielnie dla: 1.1 wydrukowanych i dostarczonych do siedziby Zamawiającego Informatorów 1.2 laserowo oznakowanych Kart dostarczanych do siedziby Zamawiającego w systemie miesięcznym. 2.Protokoły zostaną sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 3.Na podstawie protokołów odbioru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystawi oddzielne faktury VAT na łączną kwotę należną z tytułu wykonania przedmiotu umowy, nie większą niż kwota określona w § 7 ust. 4 niniejszej umowy. § 6 1.Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miasta Lublin, które będzie udzielało Wykonawcy wskazówek pomocnych w realizacji umowy. 2.Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy drogą elektroniczną plików chronionych hasłem, zawierających dane osobowe do oznakowania Kart w każdy poniedziałek miesiąca (w przypadku wolnego od pracy poniedziałku następny dzień roboczy) w ilości nie większej niż 1 000 sztuk tygodniowo. 3.Wykonawca zobowiązuje się do laserowego oznakowania danych na Kartach w oparciu o otrzymane pliki i do ich dostarczania do siedziby Zamawiającego (ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin) w każdy piątek miesiąca do godz. 12:00 (w przypadku piątku wolnego od pracy w następnym dniu roboczym). § 7 1.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz należny podatek VAT 23 % (dla podmiotów będących płatnikami podatku), w szczególności: a. koszty opracowania projektu graficznego, składu i druku Informatorów b. koszty związane z laserowym oznakowaniem danych na każdej z Kart c. koszty transportów. 2.Za opracowanie graficzne, skład i druk Informatorów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.1. i 2.3. wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: ….......zł brutto (słownie:.........), na którą składa się kwota: …......... zł netto (słownie: …...........), należny podatek VAT w kwocie: …..........zł (słownie: ….......). 3.Za laserowe oznakowanie danych na każdej z Kart, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.2. i 2.4. i ich dostarczanie do siedziby Zamawiającego, Wykonawca w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca wystawi fakturę VAT za faktycznie zrealizowane w danym miesiącu oznakowanie Kart i usługi transportowe Kart. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za laserowe oznakowanie danych na każdej z Kart w wysokości: ….......zł brutto (słownie:.........), na którą składa się kwota: …......... zł netto (słownie: …...........), należny podatek VAT w kwocie: …..........zł (słownie: ….......) za jedną kartę wraz z transportem. 4.Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty: ......... zł brutto (słownie: ........). 5.Wynagrodzenie określone w ust. 4. zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 6.Zapłata dokonana zostanie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych faktur VAT przez Zamawiającego, po uprzednim odbiorze każdej z usług. 7. Podstawą zapłaty każdej z faktur przez Zamawiającego będą protokoły odbioru przedmiotu umowy podpisane przez obie strony umowy, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 8. Faktura VAT zostanie wystawiona na dane: Gmina Lublin, 20-109 Lublin, plac Władysława Łokietka 1, NIP: 946-25-75-811. 9. Wynagrodzenie płatne będzie ze środków: dział 852, rozdział 85295, § 4300 na rachunek bankowy Wykonawcy. § 8 1. W razie przekroczenia terminów realizacji zakresu umowy, o których mowa w § 3, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie dotrzyma któregokolwiek z terminów realizacji zakresu umowy, o którym mowa w § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto należnego za dany zakres umowy którego dotyczy przekroczenie terminu. 3. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie realizacji poszczególnych zakresów usług stwierdzi rozbieżności pomiędzy przedmiotem zamówienia, a faktycznie zrealizowaną usługą, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia lub naprawienia przedmiotowych rozbieżności w terminie 2 dni kalendarzowych. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego rozbieżności, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za poszczególny zakres usługi, której dotyczą rozbieżności. 4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 4 niniejszej umowy. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 4 niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 9. § 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 prawa zamówień publicznych. § 10 1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 11 1.Zamawiający oświadcza, iż uzyskał od beneficjentów Programu „Lublin Strefa 60+” zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. 2.Zamawiający oświadcza, że powierza Wykonawcy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wykonaniem umowy. 3.Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w niniejszej umowie. 4.Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych otrzymanych w wyniku powierzenia przetwarzania zastosował środki, zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnia wymagania określone w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych wobec podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych ((ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024). 5.Wykonawca po zakończeniu umowy zobowiązuje się pozbawić swoich pracowników dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 6.Wykonawca nie jest upoważniony do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom bez zgody na piśmie udzielonej przez Zamawiającego. 7.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego o: 7.1. wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych; 7.2. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub sposobów ich zabezpieczenia; 7.3. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 8. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie kontroli w celu sprawdzenia zgodności z prawem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, niezwłocznie po zawiadomieniu na piśmie przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli. 9. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. § 12 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie. § 13 Umowę spisano w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Radosław Antoń – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7, telefon 81 466 30 20. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 24.02.2017 . 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109. 3. Po wyborze oferty a przed zawarciem umowy Wykonawca winien opracować i przekazać Zamawiającemu Wycenę przedmiotu zmówienia która będzie stanowiła załącznik nr 1 do umowy (udostępniony na tronie internetowej Zamawiającego www. bip.lublin.eu).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła