Licytacja L-464-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-464-2013 - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dział Zamówień, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Adres pocztowy: Jana Brożka 3
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-347
Tel.: 12 254 11 93, Faks: 12 254 12 41
Rodzaj zamawiającego: spółka akcyjna

Termin otwarcia licytacji:

2013-11-08 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie w zakresie określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie jest wymagane

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

Szczegółowe warunki zamówienia - instrukcję dla wykonawców podano w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.mpk.krakow.pl)

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni od daty zamknięcia/ zakończenia licytacji

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mpk.krakow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

(1.) Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się na platformie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/. (2.) Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.(3.) Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login – identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego o swoim loginie we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego loginu lub nie podania go Zamawiającemu we wniosku wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego loginu. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. UWAGA: Nie należy przesyłać zamawiającemu hasła Wykonawcy. (4.) Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0 (lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

(1.) Wykonawcy w trakcie licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. (2.) Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. (3.) W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę brutto realizacji zamówienia wyrażona w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: grosze należy oddzielić od złotych kropką. (4.) minimalna wysokość postąpienia wynosi: 200 zł (słownie: dwieście złotych). Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe od ceny brutto zaproponowanej przez innego Wykonawcę. (5.) zamawiający informuje, że cena wywoławcza brutto przedmiotu zamówienia wynosi: 87.330,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści zł 00/100). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę brutto. (6.)Za pośrednictwem platformy licytacyjnej Wykonawcy na bieżąco otrzymują informację o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-11-06 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3 Dział Zamówień pod nr fax: (12) 254-12-41 lub email: zamówienia@mpk.krakow.pl

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-11-08 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-11-08 09:21:04

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie jest wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i odwołań. Jest to zamówienie sektorowe do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa całego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 400 000 euro. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na warunkach podanych w załącznikach (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5) do ogłoszenia o zamówieniu, które zamieszczone zostały na stronie internetowej zamawiającego www.mpk.krakow.pl w zakładce Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z warunkami licytacji elektronicznej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła