Licytacja L-475-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-475-2013 - Testowa licytacjaaa

I. Dane zamawiającego

Nazwa: turszczak, test
Adres pocztowy: test 12 m. 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 87-800
Tel.: 222222222, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

11111111

Termin otwarcia licytacji:

2013-11-05 09:28:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Testowa licytacjaaa
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
test
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 14.44.44.44-4
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
test

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
test

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

sprawozdanie finansowe w części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata/rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

test

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

test

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

test

Minimalna wysokość postąpienia

0.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-11-04 09:27:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

test

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-11-05 09:28:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-11-05 09:46:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

test

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

test

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

test

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła