Licytacja L-48-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-48-2009 - Renowacja elewacji Kordegard w Pałacu Herbsta

Dane zamawiającego

zamowienia, Muzeum Sztuki w Łodzi
Więckowskiego 36
90-734, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

78776-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-16 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją elewacji Kordegard w obiekcie Pałac Herbsta w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 72. 2. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania opisany jest szczegółowo przez dokumentację projektową stanowiącą załącznik Nr 4 do Opisu warunków udziału zamieszczonych na stronie www.msl.org.pl: a. Projekt wykonawczy, b. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych oraz wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki. Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45212313-3 Muzea 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.6.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 78.993,78 PLN. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-03 11:48:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.).  dysponują kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadają dwuletnia praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra kultury z dnia 09.06.2004 r. (Dz. U. nr 150 poz. 1579) lub jako właściciel zakładu sam spełnia te warunki;  wykonali jako Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat licząc do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 kontrakt na roboty budowlane, obejmującego roboty polegające na remoncie elewacji budynku zabytkowego o powierzchni renowacji nie mniejszej niż 300 m2;  posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000,00 zł, 2. Złożenie przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 12.2. Opisu będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 4. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane faksem oraz drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Opisu; c) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Opisu; d) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, informacje o osobach, doświadczenie zawodowe osób należy załączyć dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia dla osób, dla których wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności. e) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji.

IX. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od 04-05-2009 r. do 17-08-2009 r.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca przed terminem zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości 10 % ceny całkowitej wylicytowanej oferty. Pozostałe informacje na stronie www.msl.org.pl w Opisie warunków udziału

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.msl.org.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 5 do Opisie warunków udziału dostępnego na stronie www.msl.org.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

nie wymaga się wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-03 11:48:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-16 09:20:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-08 09:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła