Licytacja L-48-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-48-2012 - Dostawa kopert - II Oddziału ZUS w Poznaniu.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznyc, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu
Adres pocztowy: Starołęcka 31
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 61-361
Tel.: 61 8745400, Faks: 61 8772850
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

37363-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-02-28 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kopert - II Oddziału ZUS w Poznaniu.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakup i dostawa kopert dla potrzeb II oddziału ZUS w Poznaniu. Zamówienie poniżej 130000 Euro. 1. Koperta C4 samoprzylepna z paskiem HK, opakowanie - 250szt., wymiar 229x324mm, kolor brązowy, gramatura 90g/m². - ilość 80 kartonów 2. Koperta C4 samoprzylepna z paskiem HK, opakowanie - 250szt., wymiar 229x324mm, kolor biały, gramatura 90g/m². - ilość 20 kartonów 3. Koperta C5 samoprzylepna z paskiem HK, opakowanie - 500szt., wymiar 162x229mm, kolor brązowy, gramatura 90g/m². - ilość 180 kartonów 4. Koperta C5 samoprzylepna z paskiem HK, opakowanie - 500szt., wymiar 162x229mm, kolor biały, gramatura 90g/m². - ilość 30 kartonów 5. Koperta C6 samoprzylepna z paskiem HK, opakowanie - 1000 szt., wymiar 114x162mm, kolor biały, gramatura 80g/m². - ilość 200 kartonów 6. Koperta C6 samoprzylepna z paskiem HK OP, opakowanie - 1000szt., wymiar 114x162mm, z prawym okienkiem o wymiarach 45x90mm, odległość okienka od brzegu dolnego 15mm, boku prawego 20mm, kolor biały, gramatura 80g/m². ilość 150 kartonów 7. Koperta DL samoprzylepna z paskiem HK OP, opakowanie - 1000szt., wymiar 110x220mm, z prawym okienkiem o wymiarach 45x90mm, odległość okienka od brzegu dolnego 15mm, boku prawego 20mm, kolor biały, gramatura 80g/m². - ilość 150 kartonów 8. Koperta B4 samoprzylepna z paskiem HK RBD, wymiar 250x353x38mm, kolor brązowy, z rozszerzanymi bokami i spodem, gramatura 130g/m², opakowanie - 250szt. - ilość 20 kartonów 9. Koperta C4 samoprzylepna z paskiem HK RBD, wymiar 229x324x38mm, kolor brązowy, z rozszerzanymi bokami i spodem, gramatura 130g/m², opakowanie - 250szt. - 25 kartonów 10. Koperta E4 samoprzylepna z paskiem HK RBD, wymiar 280x400x40mm, kolor brązowy, z rozszerzanymi bokami i spodem, gramatura 150g/m², opakowanie - 250szt. - 65 kartonów 11. Koperta C6/5 do maszynowego pakowania, wymiar 114x229mm, ASK-klapy boczne wywinięte na zewnątrz, posiadająca klejenie na mokro, offset biały, gramatura 80g/m², z prawym okienkiem o wymiarach 45x90mm, odległość okienka od brzegu dolnego 15mm, boku prawego 20mm, opakowanie - 1000szt - ilość 250 kartonów 12. Koperta C5 do maszynowego pakowania, wymiar 162x229mm, ASK-klapy boczne wywinięte na zewnątrz, posiadające klejenie na mokro, offset biały, gramatura 80g/m², z prawym okienkiem o wymiarach 45x90mm, odległość okienka od brzegu dolnego 65mm, boku prawego 20mm, klejona po dłuższym boku, opakowanie - 500szt - ilość 30 kartonów Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do instrukcji. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie załączonych do wniosku oświadczeń, dokumentów i próbek jak również ustali czy oferty wraz z załącznikami zostały prawidłowo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do instrukcji. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie załączonych do wniosku oświadczeń, dokumentów i próbek jak również ustali czy oferty wraz z załącznikami zostały prawidłowo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do instrukcji. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie załączonych do wniosku oświadczeń, dokumentów i próbek jak również ustali czy oferty wraz z załącznikami zostały prawidłowo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do instrukcji. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie załączonych do wniosku oświadczeń, dokumentów i próbek jak również ustali czy oferty wraz z załącznikami zostały prawidłowo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do instrukcji.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie załączonych do wniosku oświadczeń, dokumentów i próbek jak również ustali czy oferty wraz z załącznikami zostały prawidłowo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Inne dokumenty

Pełnomocnictwo w przypadku , gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl zakładka zamówienia publiczne - wybrać II Oddział ZUS w Poznaniu - tryb zamówienia - licytacja elektroniczna

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem www. licytacje.uzp.gov.pl 2) Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, musi on zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i niniejszej instrukcji). 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1) Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w Samouczku w pkt. 7 na stronie internetowej UZP www. licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2) W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej”, tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty, ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 zł brutto. 6. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę „lista postąpień” 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji Wykonawców nawzajem. 8. PO DOKONANIU KAŻDEGO POSTĄPIENIA CENOWEGO lub na bieżąco WYKONAWCA WINIEN DOKONYWAĆ ODŚWIEŻANIA STRONY celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Zamawiający określa KWOTĘ WYWOŁAWCZĄ, którą Wykonawcy mogą licytować „w dół” – 70 900,00 zł brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Licytacja jednoetapowa.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-02-22 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

II Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu,

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-02-28 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-02-28 10:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy W dniu 2012 roku w Poznaniu, pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01 748 Warszawa, NIP 521 301 72 28, reprezentowanym przez na podstawie udzielonego pełnomocnictwa , zwanym w treści umowy Zamawiającym, a firmą reprezentowaną przez: 1. zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej o której mowa w art.74 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn.zm. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą Dostawa kopert dla II O/ZUS w Poznaniu zgodnie z ogłoszeniem oraz instrukcją wraz z opisem przedmiotu zamówienia i złożonym szczegółowym formularzem cenowym z dnia , stanowiącym jako zał. Nr 1 integralną część umowy. § 1 Przedmiot umowy 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej o której mowa w art.74 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn.zm. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą Dostawa kopert dla II O/ZUS w Poznaniu. 2. Przedmiotem umowy jest dostawa kopert według asortymentów i ilości zgodnie ze szczegółowym formularzem cenowym z dnia , stanowiącym załącznik Nr 1 umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych kopert oraz zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb. Przy zmianach ilościowych więcej lub mniej zamówionych kopert w poszczególnych asortymentach obowiązują ceny jednostkowe podane w szczegółowym formularzu cenowym. 4. Zmiana ilości kopert w poszczególnych asortymentach nie może wpłynąć na przekroczenie maksymalnej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. § 2 Zobowiązania stron 1. Zobowiązania wykonawcy: 1 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w oparciu o zamieszczone ogłoszenie, instrukcję przystąpienia do licytacji a w szczególności o zawarty w niej opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy formularz cenowy na poszczególne asortymenty; 2 .Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie samodzielnie bez udziału podwykonawców. 2 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie przy udziale podwykonawców w zakresie a W przypadku realizacji części niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie powierzonej części do realizacji podwykonawcom. W przypadku określenia przez Wykonawcę w ofercie podwykonawstwa do umowy zostaną wprowadzone zamiast § 2 ust.1 pkt 2 zapisy oznaczone . 3 Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport zamawianych kopert wraz z kosztami ubezpieczenia i rozładunku do magazynu II O/ZUS w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31 w Poznaniu w miejsce wskazane przez magazyniera. 4 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieprawidłową realizacją obowiązków przez pracowników Wykonawcy ponosi wyłącznie Wykonawca. 5 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar do magazynu mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31 stosując cenę określoną w licytacji oraz ceny szczegółowe asortymentów wynikające ze szczegółowego formularza cenowego, po uprzednim powiadomieniu przez Zamawiającego faksem lub e-mailem o zapotrzebowaniu ilościowym na poszczególne asortymenty kopert. 6 Termin wykonania każdorazowego zamówienia wynosi 7 dni od daty otrzymania zapotrzebowania ilościowo - asortymentowego przez Wykonawcę. 2. Zobowiązania Zamawiającego: 1 Upoważniony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi na piśmie odbiór dostarczonej partii zamówionych kopert zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2 Jeżeli podczas odbioru dostarczanych kopert zostanie stwierdzone, że nie odpowiadają ofercie lub że są wadliwe zostaną one zwrócone Wykonawcy bez regulowania za nie należności z obowiązkiem dostarczenia kopert zgodnych z umową w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 3 Zamawiający dokona zapłaty za każdorazowe zrealizowanie dostawy zamówionej partii kopert na zasadach i w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy. § 3 Zasady rozliczeń 1. Maksymalna cena realizacji niniejszej umowy brutto z podatkiem VAT wynosi zł. cena najkorzystniejszego postąpienia w licytacji elektronicznej słownie zł, w tym cena netto zł, podatek VAT zł, stawka podatku VAT %. 2. Cena brutto określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą kopert w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego, rozładunku w miejsce wskazane przez magazyniera oraz ubezpieczenia. 3. Ceny jednostkowe dostawy poszczególnych asortymentów kopert nie mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy. 4. Maksymalna cena przedmiotu umowy określona w ust.1 przedstawia wielkość, do której będzie realizowana niniejsza umowa. Nie zrealizowanie całości umowy w ramach wartości określonej w ust.1 nie może stanowić podstawy roszczeń wobec Zamawiającego. 5. Odpowiedzialność za kontrolę wykorzystania kwoty określonej w ust.1 w trakcie trwania niniejszej umowy ponosi Zamawiający. Przekroczenie powyższej kwoty przez Zamawiającego nie wpływa na prawa Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 6. Zapłata należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty sprzedaży. Za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Kancelarii Zamawiającego. 8. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT w terminie późniejszym niż określony w ust.7, termin płatności faktury ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego powyżej. 9. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. Na fakturze należy umieścić następującą nazwę Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5, II Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 31, NIP 521 301 72 28. 11. Fakturę należy dostarczyć na adres Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań. 12. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 13. Przez cenę jednostkową towaru należy rozumieć cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. 14. Zapłata całości należności za wykonane dostawy nastapi na rzecz Wykonawcy, który odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy om. W przypadku określenia przez Wykonawcę w ofercie podwykonawstwa do umowy zostanie wprowadzony zapis oznaczony . § 4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie wymagane. § 5 Udzielona gwarancja 1. Na zrealizowane dostawy poszczególnych partii kopert Zamawiającemu przysługuje rękojmia zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie okresu rękojmi na każde pisemne żądanie Zamawiającego dokona wymiany wadliwej partii kopert. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany niewłaściwej lub wadliwej partii kopert niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem, faksem, listownie. 4. Jeżeli Wykonawca nie wymieni niewłaściwej lub wadliwej partii kopert w powyższym terminie zostanie to uznane za nienależyte wykonanie umowy a Zamawiający będzie miał prawo naliczenia kar umownych. § 6 Prawo odstąpienia od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym z powodów określonych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. § 7 Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. § 8 Cesja Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji praw i obowiązków wynikających z umowy. § 9 Porozumiewanie się stron 1. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 2. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy powinny być pod rygorem bezskuteczności dokonywane: 1 osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 2 listem poleconym lub faxem, za bezzwłocznym potwierdzeniem Strony, która je otrzymała, w tej samej formie. 3. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy składane będą na następujące adresy Stron: 1 dla Zamawiającego - ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań, fax 061 874 54 06 2 dla Wykonawcy fax 4. Strony są obowiązane informować siebie nawzajem, o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne i złożone tej Stronie. 5. Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 1 Ze strony Zamawiającego 2 Ze strony Wykonawcy § 10 Kary umowne i odszkodowania 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu: a za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji licząc od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin realizacji dostawy określony w § 2 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy. b za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia wyznaczony na usunięcie okoliczności powodujących nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. c za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy. d za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy. e za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie usterek lub wad. 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktur. § 11 Termin realizacji umowy Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na od dnia podpisania umowy tj od dnia r. do dnia 31.12.2012r. § 12 Siła wyższa 1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej stanowić będą przeszkodę w ich wypełnieniu. 2. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia powstania tych okoliczności. 3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje. § 13 Spory 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strona poszkodowana zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Strony przeciwnej. 2. Strona, której zgłoszono reklamację zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony zgłaszającej reklamację w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia. 3. Jeżeli Strona, której zgłoszono reklamację odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie Strona przeciwna może zwrócić się do sądu powszechnego. 4. W przypadku nie usunięcia szkody spowodowanej nieprawidłowym wykonaniem obowiązków przez pracowników Wykonawcy, Zamawiający usunie ją we własnym zakresie a kosztami obciąży Wykonawcę. 5. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z niniejszej umowy uprzednio nie uznane przez stronę przeciwną rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 14 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieniach publicznych t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. 2. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 3. Wykaz załączników do umowy: Zał. Nr 1 - Szczegółowy formularz cenowy wykonawcy 4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marek Żurek Wydział Administracji i Remontów, tel. 061 874 54 10, W sprawach proceduralnych: Mariusz Krzemiński Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. 061 874 53 00.lub pocztą elektroniczną na adres mariusz.krzeminski@zus.pl 2. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami udzielają informacji w godz. 8 00 do 14 00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie BZP w dniu 15.02.2012r. godz.11.54- nr ogłoszenia 37363-2012

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła