Licytacja L-49-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-49-2009 - Dostawa fabrycznie nowego samochodu

Dane zamawiającego

Spółka Komunalna Wschowa, Spółka Komunalna Wschowa
Daszyńskiego 10
67-400, Wscowa

Numer ogłoszenia w BZP:

l-49-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-08 13:17:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń i osadów z kanalizacyjnych wpustów ulicznych o pojemności 6000 litrów

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia c)wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej jednej dostawy pojazdu odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia d) spełniają wymagania określone w SIWZ

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

nie

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-08 00:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3) 4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4) 5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika 6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej 7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. dostawa samochodu specjalistycznego – do ciśnieniowego mycia kanałów o parametrach technicznych zbliżonych do przedmiotu zamówienia, z podaniem nazwy i odbiorcy dostawy, wartości netto dostawy, daty i miejsca wykonania dostawy ( załącznik nr 5) 8) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 7 zostały wykonane należycie 9) dokumenty zawierające specyfikację techniczną oraz opis wyposażenia zamawianego samochodu asenizacyjnego w formie wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz zdjęcia oferowanego samochodu specjalistycznego zewnątrz i wewnątrz ( załącznik nr 6)

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

IX. Termin wykonania zamówienia

nie.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www. sk.wschowa.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

nie

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest : Pani Mirosława Rycerz Tel 065 540 16 24 w DWIK Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o. o. przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 ( w godzinach 7.00 – 15.00)

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-08 00:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-27 13:18:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła