Licytacja L-49-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-49-2013 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Krystian Karpiński, Powiat Radzyński
Adres pocztowy: Plac Potckiego 1
Miejscowość: Radzyń Podlaski, Kod pocztowy: 21-300
Tel.: 833527355, Faks: 833527402
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

19303-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-02-25 11:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych lub zamiennych (równoważnych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim. Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów regenerowanych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i wniesienie materiałów do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego znajdujących się w budynkach Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim. Dostarczone przez wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej w 2012 roku. Do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia należy stosować następujące definicje: Oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi do drukarek, faksów i kopiarek są produkty: - kompatybilne z urządzeniami, do których są zamawiane; - wyprodukowane przez producenta sprzętu, do którego są przeznaczone; - opatrzone logiem producenta sprzętu, do którego są przeznaczone oraz zapakowane w oryginalne opakowanie; - zalecane przez producenta sprzętu do stosowania w wyprodukowanych przez niego urządzeniach; Zamiennymi materiałami eksploatacyjnymi do drukarek, faksów i kopiarek są produkty: - kompatybilne z urządzeniami, do których są zamawiane; - nowe, tj. nie posiadają żadnych części czy elementów wcześniej wykorzystywanych; - opatrzone logiem producenta materiału eksploatacyjnego i zapakowane w jego oryginalne opakowanie; - posiadają nie gorszą funkcjonalność i jakość jak materiał eksploatacyjny oryginalny; - posiadają taką samą lub większą zawartość środka barwiącego; - pozwalają na uzyskanie wydruku o jakości, co najmniej takiej jak przy użyciu materiałów oryginalnych; - wydajność jest, co najmniej taka jak materiałów oryginalnych; - ich stosowanie nie narusza praw gwarancyjnych producentów urządzeń; Regenerowanymi materiałami eksploatacyjnymi do drukarek, faksów i kopiarek są produkty: - do których wyprodukowania zastosowano wcześniej używane elementy; - które zostały powtórnie napełnione; - których konstrukcję zmieniono w celu ponownego użycia; - inne produkty, które nie spełniają przesłanek definicji materiałów oryginalnych i zamiennych; Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów regenerowanych
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.12.2013 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień wobec tego zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wykonawca, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, ma obowiązek załączyć, w formie oryginału podpisanego przez wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, dokument wskazujący na uprawnienie do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, oświadczeń i dokumentów do niego załączonych. Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do wniosku stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, który nie złoży dokumentu o którym mowa powyżej nie zostanie zaproszony do składania ofert w licytacji elektronicznej.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zmiany umowy.

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://powiatradzyn.bip.lublin.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

A) Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca powinien zarejestrować się w tym systemie, a następnie we wniosku o dopuszczenie do licytacji zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu (z dokładnym podaniem znaków - małe/duże litery - które zastosował wykonawca podczas rejestracji). W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. B)Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informacyjnych: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarka równoważną, podłączony do sieci Internet. Do udziału w licytacji nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0. W związku z powyższym Zamawiający zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na dostawę materiałów eksploatacyjnych, będzie licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają postąpienia (oferty) w postaci elektronicznej. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena ma zawierać podatek od towarów i usług (według stawki obowiązującej w dniu, na który została wyznaczona licytacja) oraz podatek akcyzowy (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu zamówienia podlega obciążeniu takimi podatkami) i ma być wyrażona w polskich złotych. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjął 100000.00 zł brutto jako cenę wywoławczą, za realizację całości przedmiotu zamówienia. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być równa lub niższa od ceny wywoławczej przyjętej przez Zamawiającego oraz od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od wyżej wymienionej kwoty. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty tak, aby cena jednostkowa brutto przemnożona przez ilość przedmiotu zamówienia dawała wylicytowaną wartość brutto. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 z klawiatury. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk-lista postąpień (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk-złóż postąpienie. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk-złóż. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi Zamawiającemu wykaz cen jednostkowych poszczególnych materiałów, który będzie stanowił załącznik do umowy, przy czym łączna wartość cen jednostkowych przemnożonych przez ilość danego asortymentu musi być równa cenie oferty tego Wykonawcy złożonej w licytacji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-02-13 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Plac Potockiego 1, kod pocztowy 21-300, punkt informacyjny na parterze - czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-02-25 11:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-02-25 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie będzie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej http://powiatradzyn.bip.lublin.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę materiałów eksploatacyjnych. Zaproszenie do składania ofert w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego poprzez faks lub pocztę elektroniczną na numer lub adres podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego, pod adresem http://powiatradzyn.bip.lublin.pl. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres: zamowienia@pra.pl. Zamawiający żąda, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: Krystian Karpiński, Teresa Szelech - 83 3527355 lub Jarosław Gomoła 83 3528566.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła