Licytacja L-49-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-49-2017 - Sukcesywne dostawy olejów oraz płynów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Józef Tatol, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Adres pocztowy: Partyzantów 6-8
Miejscowość: Olsztyn, Kod pocztowy: 10-950
Tel.: 89 522 52 00, Faks: 89 522 52 05
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

32254

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-15 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy olejów oraz płynów
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (w miarę potrzeb Zamawiającego) dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do ogłoszenia – Formularz cenowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.21.10.00-1
Dodatkowe przedmioty 09.21.11.00-2
09.21.16.00-7
09.21.16.50-2
24.96.10.00-8
24.95.13.00-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Sukcesywne dostawy w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP/Oddział Olsztyn 45 1010 1397 0051 0613 9120 0000, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na wskazane konto Zamawiającego, Wykonawca dołącza do wniosku kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium do licytacji elektronicznej na dostawy olejów Z-t-P/8/2017”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dostarczenie do Zamawiającego w Olsztynie przy ulicy Partyzantów 6/8, (Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, pokój 218) przed upływem terminu składania wniosków oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2-5 muszą zachowywać ważność przez cały okres 30 dni od złożenia oferty w licytacji elektronicznej. Wykonawcy, którzy złożą wnioski nie zabezpieczone dopuszczalną formą wadium nie zostaną zaproszeni do licytacji elektronicznej. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację (podpis czytelny lub podpis wraz z imienną pieczątką). Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data uznania wskazanego konta Zamawiającego przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Oświadczenie do wniosku o dopuszczenie do licytacji wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Ogłoszenia, 2. Dowód wniesienia wadium

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych: a) w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, b) w przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących tym, że dostarczenie przedmiotu umowy stało się niemożliwe. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego o parametrach użytkowych równych bądź wyższych niż ten zaoferowany w ofercie. c) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli Stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminach określonych w umowie okazało się niemożliwe. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej, dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usuniecie przeszkody w jego realizacji, d) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany pojemności opakowań podanych w załączniku Nr 2 do umowy pod warunkiem, że nie spowoduje to zmiany cen jednostkowych jak również parametrów jakościowych dostarczonych produktów a zmiana ta będzie uzgodniona z ZAMAWIAJĄCYM. f) w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT możliwa jest zmiana wynagrodzenia WYKONAWCY. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania umowy a obowiązującą stawką podatku VAT w momencie dostawy części. g) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, f) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczeniu społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, g) nastąpiła zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, h)Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy i wymagają każdorazowo aneksu do umowy.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

https://licytacje.uzp.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy UZP w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl . Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie siebie do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem), a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. Podanie przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja biegnie według czasu podawanego na platformie licytacji elektronicznych UZP. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Po zakończeniu licytacji, system automatycznie wygeneruje: nazwę i adres wykonawcy, którego oferta zwyciężyła Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawcy przystępujący do licytacji powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na platformie (Samouczek, Regulamin). Po zakończeniu licytacji, system automatycznie wygeneruje: nazwę i adres wykonawcy, którego oferta zwyciężyła Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawcy przystępujący do licytacji powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na platformie (Samouczek, Regulamin). Wykonawca, którego oferta w licytacji elektronicznej zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu w formie pisemnej, w ciągu 5 dni od daty zamknięcia licytacji, Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy (Załącznik nr 6 do ogłoszenia) wraz z Kartami Charakterystyki zaoferowanych olejów i płynów. W załączonych Kartach Charakterystyki muszą być określone wszystkie parametry wskazane w Formularzu cenowym. Formularz cenowy powinien zawierać informacje o: producencie i oznaczeniu handlowym, oferowanych olejów i płynów w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego, , cenach jednostkowych poszczególnych produktów brutto (w zł), wartości brutto dla każdej pozycji i łącznej cenie ofertowej brutto. Suma wartości brutto wszystkich pozycji (łączna cena ofertowa brutto) musi być zgodna z zaoferowaną w licytacji elektronicznej ceną najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złoży Formularza cenowego wraz z cenami w wymaganym terminie i wymaganej formie (pisemna) lub zaoferowane produkty nie będą spełniały wymogów opisu przedmiotu zamówienia, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, co spowoduje zatrzymanie wadium wraz z odsetkami.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-06 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji, u. Partyzantów 6-8, 10-950 Olsztyn, pok. 218

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-15 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-15 11:01:29

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia, dostępnym na stronie Zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl, w terminie związania ofertą.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła