Licytacja L-49-2019

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-49-2019 - Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie.

Dane zamawiającego


Nazwa: SP2 Przemków, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie
Adres pocztowy: Rybna 3a
Miejscowość: Przemków, Kod pocztowy: 59-170
Tel.: 76 8310 420, Faks: 76 8310 420
Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Numer ogłoszenia w BZP:

520647-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie.

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest: - remont instalacji elektrycznej, - całkowita wymiana instalacji, opraw oraz osprzętu, - remont instalacji CCTV, głośnikowej oraz sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie poprzez: • demontaż rozdzielnic, • demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym, • demontaż gniazd wtyczkowych, • demontaż łączników instalacyjnych • demontaż opraw oświetlówkowych z rastrem; • wykonanie przebić, bruzd, korytek, wnęk; • montaż rozdzielnic; • wykonanie wewnętrznych linii zasilających; • układanie przewodów instalacyjnych; • montaż osprzętu; • montaż opraw oświetleniowych; • montaż instalacji ekwipotencjalnej, odgromowej i uziemiającej; • instalacja załącznika przeciwpożarowego; • wykonanie instalacji CCTV; • montaż instalacji głośnikowej; • montaż instalacji dzwonkowej; • wykonanie instalacji teletechnicznej; • pomiary i odbiory; • uzupełnienie tynków po bruzdowaniu i malowanie ścian i sufitów; • wywiezienie gruzu z terenu szkoły. Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji robót to: • zabezpieczenie podłóg folią malarską, • naprawa stropów po przebiciach, • pokrycie bruzd z przewodami, • dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farba akrylową z przygotowaniem powierzchni ścian, • dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farba akrylową z przygotowaniem powierzchni sufitów, • urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, • utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, • pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, • działania ochronne zgodne z BHP, • utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, • przewóz materiałów do ich wykorzystania, • usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę., • nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie. Wizja w terenie i własny obmiar robót winny stanowić jeden z elementów, na podstawie którego Wykonawca przedstawi koszt realizacji przedmiotu zamówienia. Przedstawiony powyżej materiał jest pomocniczy i nie może być wyłączną i jedyną podstawą do przygotowania oferty.

http://www.sp2przemkow.pl/inf.php

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznych udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ (zwanej w dalszej części IDW Platformą). 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców: 1) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem Wykonawca winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu oraz nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 2) Wykonawca zobowiązuje się do podania właściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. 4) Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. 3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci internetowej. 2) Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej. 4. Zamawiający przypisze Wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 5. Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 6.Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Zamawiający przypisze Wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 3.Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 1.000 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 522 127,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia siedem zł 00/100 gr. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6.Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 10:00. 7.Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 8.Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. 9.W czasie trwania licytacji Wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 10.Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. 2) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, 3) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. 11.Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 12.Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 13.Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-03-12 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania wniosków będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą, a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, Wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia, obejmującego cały okres realizacji zamówienia.

-

Warunek ten zostanie spełniony gdy wykonawca wykaże dysponowanie: • Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (tj. uzyskał protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument) na co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót branży elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z zm.) o wartości równej lub wyższej niż 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) - Załącznik 3 • Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia niezbędne do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wpisaną na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego - Załącznik nr 4 • Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem oraz minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia - Załącznik nr 4

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie i dokumenty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj: • aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 6 do niniejszej Instrukcji Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie i dokumenty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj: • aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do Instrukcji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. • W przypadku poleganiu na innych podmiotach w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji. • wykaz robót w branży elektrycznej wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Instrukcji. • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji • dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych pomiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach: a) rozpoczęcie: w dniu protokolarnego przekazania placu budowy nie wcześniej niż 17.06.2019r. b) zakończenie zadania: nie później niż 15.08.2019r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej brutto przedmiotu umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Istotne dla stron postanowienia, informacje zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji dla wykonawców.

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu żąda wniesienia wadium w wysokości 12 700,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy siedemset zł 00/100 gr ). Wadium należy wnieść w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Przemkowie – nr rachunku 67 8653 0004 0000 0000 0169 0002 (z dopiskiem na przelewie, jakiego postępowania dotyczy). Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.2 niniejszej Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W niniejszym postępowaniu oznacza to, że wadium należy wnieść przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła