Licytacja L-491-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-491-2013 - Codzienny monitoring mediów elektronicznych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-916
Tel.: 22 694-45-06, Faks: 22 694-52-68
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

472038-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Codzienny monitoring mediów elektronicznych
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do udostępniania nagrań monitorowanych mediów (radia i telewizji) poprzez stronę internetową. - Wykonawca udostępnia Zamawiającemu nagrania następujących audycji: a) telewizyjnych w: TVP1, TVP2, TVP INFO (waz z telewizjami lokalnymi), TVN, TVN24, TVN CNBC, SUPERSTACJA, POLSAT, POLSAT News, Telewizja TRWAM, POLSAT Biznes, TV Polonia, TV Republika; b) radiowych w: PR I, PR III, PR wraz z wydaniami lokalnymi; RMF FM, Radio ZET, Radio PiN, Radio TOK FM, Radio Wnet, Radio WAWA, Radio dla Ciebie - Nagrania obejmują audycje: a) dotyczące budżetu państwa, finansów publicznych, finansów samorządów, podatków, ceł, administracji skarbowej, długu publicznego, gwarancji i poręczeń, finansowania sfery budżetowej, finansowania bezpieczeństwa państwa, gier losowych, pracy organów celnych, strefy euro, wejścia RP do strefy euro, działań UE z zakresu finansów, systemu emerytalnego; b) dotyczące wystąpień kierownictwa oraz byłych ministrów i wiceministrów Ministerstwa Finansów, pracowników Ministerstwa Finansów oraz ekspertów; c) zawierające wystąpienia dotyczące Ministerstwa Finansów oraz o tematyce ekonomicznej innych osób, dotyczące: finansów państwa, Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, najważniejszych informacji na temat instytucji finansowych, informacji dotyczących banków i funduszy inwestycyjnych oraz wydarzeń gospodarczych. - Wykonawca udostępnia materiały Zamawiającemu na stronie internetowej, która powinna zawierać: a) spis zamieszczonych audycji, określający stację, program, datę i dokładną godzinę emisji, przybliżony temat (w przypadku programów publicystycznych – imiona i nazwiska gości), czas trwania; b) wyszukiwarkę; - W przypadku awarii sieci internetowej, uniemożliwiającej korzystanie ze strony, Wykonawca zobowiązuje się do codziennego dostarczania nagranych audycji na płycie CD lub innych przenośnych nośnikach do siedziby Zamawiającego, do godziny 09:00, do czasu usunięcia awarii. - Nagrania powinny być zamieszczane na stronie internetowej Wykonawcy na bieżąco, nie później niż w ciągu 90 minut od momentu zakończenia ich emisji. Dostęp do strony będzie możliwy po zalogowaniu. - Wykonawca po wcześniejszym poinformowaniu przez Zamawiającego drogą mailową, zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie internetowej audycji nie później niż 30 minut od momentu zakończenia jej emisji. - Nagrania zamieszczane na stronie internetowej powinny mieć format pozwalający na ich pobranie przez serwery Ministerstwa Finansów, odtworzenie oraz zapisanie na komputerze PC w systemie Windows XP i nowszym bez konieczności instalacji dodatkowego, komercyjnego oprogramowania. - Nagrania powinny być dostępne na stronie internetowej Wykonawcy dla Zamawiającego przez 24 godziny na dobę w okresie realizacji umowy. - W przypadku pominięcia w nagraniach informacji powinny zostać one niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej Wykonawcy w ciągu 30 minut od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. - Zamieszczony materiał powinien zawierać tylko i wyłącznie samą treść nagrania bez fragmentów reklam, piosenek, materiałów poprzedzających bądź następujących po emisji programu/audycji. - Wykonawca oświadcza, że zamieszczając materiały na stronie internetowej w żaden sposób nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji. - Wykonawca po zakończeniu umowy zobowiązuje się przez okres dwóch lat do udostępniania Zamawiającemu nagrań audycji zamieszczanych na stronie internetowej przez okres trwania umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 72.31.90.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
24 miesiące

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania wniosków tj. do 27-11-2013 r. do godziny 12:00; 2. Ustala się wadium w wysokości: 2 000.00 zł. słownie: dwa tysiące zł; 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.); 3.Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy; 4.Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: BGK I Oddział Warszawa 78 1130 1017 0200 0000 0013 7228 z dopiskiem Wadium - CODZIENNY MONITORING MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH 6.Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do wniosku. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej - kopii dowodu wykonanej operacji

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek wiedzy, i doświadczenia zgodnie z przepisem §1 ust 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wskaże w wykazie oraz złoży poświadczenia na wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, polegających na udostępnianiu nagrań monitorowanych mediów - radia i telewizji poprzez stronę internetową o łącznej wartości, co najmniej 50 000.00 zł

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podmioty powstałe na skutek zmian/przekształceń organizacyjno-prawnych Stron umowy, wstępują w prawa i obowiązki Stron

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mf.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) - z Platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca powinien dokonać rejestracji przed wysłaniem Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji; b) - Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, rejestruje się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca składając Wniosek o dopuszczenie go do udziału w licytacji podaje swój login; c) - w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie umieszczono przy rejestracji); d) - brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce SAMOUCZEK; 3. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Przedmiotowa licytacja jest licytacją jednoetapową; 4. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny; 5 Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie do udziału w licytacji zostanie wysłane faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna prowadzona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Platforma licytacji elektronicznych, adres internetowy https://licytacje.uzp.gov.pl. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia; 2.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą; 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; 4. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. System umożliwia składanie wyłącznie postąpień o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Sposób podawania kwoty - kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 102.50 obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające; 5. W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także cenach złożonych przez nich ofert. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 6. W trakcie licytacji obowiązuje czas podawany na stronie Platformy licytacji elektronicznych UZP;7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia; 8. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 96 000.00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-11-27 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, Departament Finansów Resortu, pok. 1326, tel. 22 694 48 04

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-05 10:20:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w pieniądzu kwotę stanowiącą równowartość 10% wartości zamówienia brutto w formie przelewu na rachunek Zamawiającego na okres 24 miesięcy, które zostanie zwolnione przez Zamawiającego po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy po pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr 4 jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego, adres: www.mf.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą zostać sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 1. Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnie oznaczonym napisem - Codzienny monitoring mediów elektronicznych wraz z Załącznikiem Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy oraz Załącznikiem Nr 3 – Wykaz wykonanych głównych usług. Wzór umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany jest w Załączniku Nr 4. Wykonawca może złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne wymagane oświadczenia na formularzach sporządzonych przez siebie pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez Zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna; 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia należy opieczętować pieczęć powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do Wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pełnomocnictwo do podpisania wniosku; 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy; 4. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem: www.mf.gov.pl; 5. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Przemysław Dobrowolski- tel. 22 694-48-04, fax 22 694-58-90, e-mail: wzp@mofnet.gov.pl; 6. Adres do korespondencji: Ministerstwo Finansów Departament Finansów Resortu ul. Świętokrzyska 12, 00- 916 Warszawa; 7. Wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną; 8. Bezpośrednio po zakończeniu licytacji na stronie Platformy licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zakładka Ogłoszenie, pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl zostanie podana nazwa(firma) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; 9. Informacyjnie: czas pracy w Ministerstwie Finansów codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15;

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła